Rumanian Bible Cornilescu Version

Isaiah 25

Isaiah

Return to Index

Chapter 26

1

Kn ziua aceea, se va cknta urmqtoarea ckntare kn yara lui Iuda: ,,Avem o cetate tare; Dumnezeu ne dq mkntuirea ca ziduri wi kntqriturq.

2

Deschideyi poryile, ca sq intre neamul cel neprihqnit wi credincios.

3

Celui cu inima tare, Tu -i chezqwluiewti pacea; da, pacea, cqci se kncrede kn Tine.

4

Kncredeyi-vq kn Domnul pe vecie, cqci Domnul Dumnezeu este Stknca veacurilor.

5

El a rqsturnat pe ceice locuiau pe knqlyimi, El a plecat cetatea kngkmfatq; a doborkt -o la pqmknt, wi a aruncat -o kn yqrknq.

6

Ea este cqlcatq kn picioare, kn picioarele sqracilor, supt pawii celor obijduiyi.

7

Calea dreptului este neprihqnirea; Tu, care ewti fqrq prihanq, netezewti cqrarea dreptului.

8

De aceea Te awteptqm, Doamne, wi pe calea judecqyilor Tale; sufletul nostru suspinq dupq Numele Tqu wi dupq pomenirea Ta.

9

Sufletul meu Te dorewte noaptea, wi duhul meu Te cautq knlquntrul meu. Cqci, cknd se kmplinesc judecqyile Tale pe pqmknt, locuitorii lumii knvayq dreptatea.

10

Dacq ieryi pe cel rqu, el totuw nu knvayq neprihqnirea, se dedq la rqu kn yara kn care domnewte neprihqnirea, wi nu cautq la mqreyia Domnului.

11

Doamne, mkna Ta este puternicq: ei n`o zqresc! Dar vor vedea rkvna Ta pentru poporul Tqu, wi vor fi ruwinayi; va arde focul pe vrqjmawii Tqi.

12

Dar nouq, Doamne, Tu ne dai pace, cqci tot ce facem noi, Tu kmplinewti pentru noi.

13

Doamne, Dumnezeul nostru, alyi stqpkni afarq de Tine au stqpknit peste noi, dar acum numai pe Tine, wi numai Numele Tqu kl chemqm.

14

Ceice sknt moryi acum nu vor mai trqi, sknt niwte umbre, wi nu se vor mai scula; cqci Tu i-ai pedepsit, i-ai nimicit, wi le-ai wters pomenirea.

15

Knmulyewte poporul, Doamne! Knmulyewte poporul, aratq-Yi slava; dq knapoi toate hotarele yqrii.

16

Doamne, ei Te-au cqutat, cknd erau kn strkmtorare; au knceput sq se roage, cknd i-ai pedepsit.

17

Cum se svkrcolewte o femeie knsqrcinatq, gata sq nascq, wi cum strigq ea kn mijlocul durerilor ei, awa am fost noi, departe de Faya Ta, Doamne!

18

Am zqmislit, am simyit dureri, wi, cknd sq nawtem, am nqscut vknt: yara nu este mkntuitq, wi locuitorii ei nu sknt nqscuyi.

19

Sq knvie dar moryii Tqi! Sq se scoale trupurile mele moarte! -Treziyi-vq wi sqriyi de bucurie, ceice locuiyi kn yqrknq! Cqci roua Ta este o rouq dqtqtoare de viayq, wi pqmkntul va scoate iarqw afarq pe cei moryi.``

20

,,Du-te, poporul meu, intrq kn odaia ta, wi kncuie uwa dupq tine; ascunde-te ckte-va clipe, pknq va trece mknia!

21

Cqci iatq, Domnul iese din locuinya Lui, sq pedepseascq nelegiuirile locuitorilor pqmkntului; wi pqmkntul va da skngele pe fayq, wi nu va mai acoperi uciderile.

Isaiah 27

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com