Rumanian Bible Cornilescu Version

Isaiah 1

Isaiah

Return to Index

Chapter 2

1

Proorocia lui Isaia, fiul lui Amoy, asupra lui Iuda wi asupra Ierusalimului.

2

Se va kntkmpla kn scurgerea vremurilor, cq muntele Casei Domnului va fi kntemeiat ca cel mai knalt munte; se va knqlya deasupra dealurilor, wi toate neamurile se vor kngrqmqdi spre el.

3

Popoarele se vor duce cu grqmada la el, wi vor zice: ,,Veniyi, sq ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca sq ne knveye cqile Lui, wi sq umblqm pe cqrqrile Lui.`` Cqci din Sion va iewi Legea, wi din Ierusalim cuvkntul Domnului.

4

El va fi Judecqtorul neamurilor, El va hotqrk kntre un mare numqr de popoare; awa kn ckt din sqbiile lor kwi vor fquri fiare de plug, wi din suliyele lor cosoare: nici un popor nu va mai scoate sabia kmpotriva altuia, wi nu vor mai knvqya rqzboiul.

5

,,Veniyi, casq a lui Iacov, sq umblqm kn lumina Domnului!``

6

Cqci ai pqrqsit pe poporul Tqu, pe casa lui Iacov, pentrucq sknt plini de idolii Rqsqritului, wi dedayi la vrqjitorie ca Filistenii, wi se unesc cu fiii strqinilor.

7

Yara lor este plinq de argint wi de aur, wi comorile lor n`au sfkrwit; yara este plinq de cai, wi carqle lor sknt fqrq numqr.

8

Dar yara lor este plinq wi de idoli, cqci se knchinq knaintea lucrqrii mknilor lor, knaintea lucrurilor fqcute de degetele lor.

9

De aceea cei mici vor fi scoborkyi, wi cei mari vor fi smeriyi: nu -i vei ierta.

10

,,Intrq kn stknci, wi ascunde-te kn yqrknq, de frica Domnului wi de strqlucirea mqreyiei Lui!``

11

Omul va trebui sq-wi plece kn jos privirea semeayq wi kngkmfarea lui va fi smeritq: numai Domnul va fi knqlyat kn ziua aceea.

12

Cqci este o zi a Domnului owtirilor kmpotriva oricqrui om mkndru wi trufaw, kmpotriva oricui se knalyq, ca sq fie plecat:

13

kmpotriva tuturor cedrilor knalyi wi falnici ai Libanului, wi kmpotriva tuturor stejarilor Basanului;

14

kmpotriva tuturor munyilor knalyi, wi kmpotriva tuturor dealurilor falnice;

15

kmpotriva tuturor turnurilor knalte, wi kmpotriva tuturor zidurilor kntqrite;

16

kmpotriva tuturor corqbiilor din Tarsis, wi kmpotriva tuturor lucrurilor plqcute la vedere.

17

Mkndria omului va fi smeritq, wi trufia oamenilor va fi plecatq; numai Domnul va fi knqlyat kn ziua aceea.

18

Toyi idolii vor pieri.

19

Oamenii vor intra kn pewterile stkncilor wi kn crqpqturile pqmkntului, de frica Domnului wi de strqlucirea mqreyiei Lui, cknd Se va scula sq kngrozeascq pqmkntul.

20

Kn ziua aceea, oamenii kwi vor arunca idolii de argint wi idolii de aur pe cari wi -i fqcuserq, ca sq se knchine la ei, ki vor arunca la wobolani wi la lilieci;

21

wi vor intra kn gqurile stkncilor, wi kn crqpqturile pietrelor, de frica Domnului wi de strqlucirea mqreyiei Lui, cknd Se va scula sq kngrozeascq pqmkntul.

22

Nu vq mai kncredeyi dar kn om, kn ale cqrui nqri nu este deckt suflare: cqci ce prey are el?

Isaiah 3

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com