Rumanian Bible Cornilescu Version

Psalms 85

Psalms

Return to Index

Chapter 86

1

(O rugqciune a lui David.) Ia aminte, Doamne, wi ascultq-mq! Cqci sknt nenorocit wi lipsit.

2

Pqzewte-mi sufletul, cqci sknt unul din cei iubiyi de Tine! Scapq, Dumnezeule, pe robul Tqu, care se kncrede kn Tine!

3

Ai milq de mine, Doamne! Cqci toatq ziua strig cqtre Tine.

4

Knveselewte sufletul robului Tqu, cqci la Tine, Doamne, kmi knaly sufletul.

5

Cqci Tu ewti bun, Doamne, gata sq ieryi, wi plin de kndurare cu toyi ceice Te cheamq.

6

Pleacq-yi urechea, Doamne, la rugqciunea mea, ia aminte la glasul cererilor mele!

7

Te chem, kn ziua necazului meu, cqci m`asculyi.

8

Nimeni nu este ca Tine kntre dumnezei, Doamne, wi nimic nu seamqnq cu lucrqrile Tale.

9

Toate neamurile, pe cari le-ai fqcut, vor veni sq se knchine knaintea Ta, Doamne, wi sq dea slavq Numelui Tqu.

10

Cqci Tu ewti mare, wi faci minuni, numai Tu ewti Dumnezeu.

11

Knvayq-mq cqile Tale, Doamne! Eu voi umbla kn adevqrul Tqu. Fq-mi inima sq se teamq de Numele Tqu.

12

Te voi lquda din toatq inima mea, Doamne, Dumnezeul meu, wi voi prea mqri Numele Tqu kn veci!

13

Cqci mare este bunqtatea Ta fayq de mine, wi Tu kmi izbqvewti sufletul din adknca locuinyq a moryilor.

14

Dumnezeule, niwte kngkmfayi s`au sculat kmpotriva mea, o ceatq de oameni asupritori vor sq-mi ia viaya, wi nu se gkndesc la Tine.

15

Dar Tu, Doamne, Tu ewti un Dumnezeu kndurqtor wi milostiv, kndelung rqbdqtor wi bogat kn bunqtate wi kn crediciowie.

16

Kndreaptq-Yi privirile spre mine, wi ai milq de mine: dq tqrie robului Tqu, wi scapq pe fiul roabei Tale!

17

Fq un semn pentru mine, ca sq vadq vrqjmawii mei wi sq rqmknq de ruwine, cqci Tu mq ajuyi wi mq mkngki, Doamne!

Psalms 87

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com