Rumanian Bible Cornilescu Version

Psalms 70

Psalms

Return to Index

Chapter 71

1

Kn Tine, Doamne, kmi caut scqparea: sq nu rqmkn de ruwine niciodatq!

2

Scapq-mq, kn dreptatea Ta, wi izbqvewte-mq! Pleacq-Yi urechea spre mine, wi ajutq-mi.

3

Fii o stkncq de adqpost pentru mine, unde sq pot fugi totdeauna! Tu ai hotqrkt sq mq scapi, cqci Tu ewti stknca wi cetqyuia mea.

4

Izbqvewte-mq, Dumnezeule, din mkna celui rqu, din mkna omului nelegiuit wi asupritor!

5

Cqci Tu ewti nqdejdea mea, Doamne, Dumnezeule! Kn Tine mq kncred din tinereyea mea.

6

Pe Tine mq sprijinesc, din pkntecele mamei mele. Tu ewti Binefqcqtorul meu kncq din pkntecele mamei; pe Tine Te laud fqrq-`ncetare.

7

Pentru mulyi am ajuns ca o minune, dar Tu ewti scqparea mea cea tare.

8

Sq mi se umple gura de laudele Tale, wi`n fiecare zi sq Te slqveascq!

9

Nu mq lepqda la vremea bqtrkneyei; cknd mi se duc puterile, nu mq pqrqsi!

10

Cqci vrqjmawii mei vorbesc de mine, wi ceice-mi pkndesc viaya se sfqtuiesc kntre ei,

11

zicknd: ,,L -a pqrqsit Dumnezeu; urmqriyi -l, puneyi mkna pe el, cqci nu -i nimeni care sq -l scape!``

12

Dumnezeule, nu Te depqrta de mine! Dumnezeule, vino de grab kn ajutorul meu!

13

Sq rqmknq de ruwine wi nimiciyi, cei ce vor sq-mi ia viaya! Sq fie acoperiyi de ruwine wi de ocarq, cei ce-mi cautq perzarea!

14

Wi eu voi nqdqjdui pururea, Te voi lquda tot mai mult.

15

Gura mea va vesti, zi de zi, dreptatea wi mkntuirea Ta, cqci nu -i cunosc marginile.

16

Voi spune lucrqrile Tale cele puternice, Doamne, Dumnezeule! Voi pomeni dreptatea Ta wi numai pe a Ta.

17

Dumnezeule, Tu m`ai knvqyat din tinereyq, wi pknq acum eu vestesc minunile Tale.

18

Nu mq pqrqsi, Dumnezeule, chiar la bqtrkneye cqrunte, ca sq vestesc tqria Ta neamului de acum, wi puterea Ta neamului de oameni care va veni!

19

Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge pknq la cer; Tu ai sqvkrwit lucruri mari: Dumnezeule, cine este ca Tine?

20

Ne-ai fqcut sq trecem prin multe necazuri wi nenorociri; dar ne vei da iarqw viaya, ne vei scoate iarqw din adkncurile pqmkntului.

21

Knalyq-mi mqrimea mea, kntoarce-Te, wi mkngkie-mq din nou!

22

Wi te voi lquda kn sunet de alqutq, Kyi voi cknta credinciowia. Dumnezeule, Te voi lquda cu arfa, Sfkntul lui Israel!

23

Cknd Te voi lquda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria kn sufletul, pe care mi l-ai izbqvit;

24

wi limba mea va vesti zi de zi dreptatea Ta, cqci cei ce-mi cautq pierzarea sknt ruwinayi wi rowi de ruwine.

Psalms 72

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com