Rumanian Bible Cornilescu Version

Psalms 68

Psalms

Return to Index

Chapter 69

1

(Cqtre mai marele ckntqreyilor. De ckntat ca wi ,,Crinii``. Un psalm al lui David.) Scapq-mq, Dumnezeule, cqci kmi ameninyq apele viaya.

2

Mq afund kn noroi, wi nu mq pot yinea; am cqzut kn prqpastie, wi dau apele peste mine.

3

Nu mai pot strigknd, mi se usucq gktlejul, mi se topesc ochii, privind spre Dumnezeul meu.

4

Cei ce mq urqsc fqrq temei, sknt mai mulyi deckt perii capului meu; ce puternici sknt ceice vor sq mq peardq, ceice pe nedrept kmi sknt vrqjmawi; trebuie sq dau knapoi ce n`am furat.

5

Dumnezeule, Tu cunowti nebunia mea, wi grewelile mele nu-Yi sknt ascunse.

6

Sq nu rqmknq de ruwine, din pricina mea, ceice nqdqjduiesc kn Tine, Doamne, Dumnezeul owtirilor! Sq nu roweascq de ruwine, din pricina mea, ceice Te cautq, Dumnezeul lui Israel!

7

Cqci pentru Tine port eu ocara, wi kmi acopere faya ruwinea.

8

Am ajuns un strqin pentru frayii mei, wi un necunoscut pentru fiii mamei mele.

9

Cqci rkvna Casei Tale mq mqnkncq wi ocqrile celor ce Te ocqrqsc pe Tine cad asupra mea.

10

Plkng wi postesc, wi ei mq ocqrqsc.

11

Mq kmbrac cu sac, wi ei mq batjocoresc.

12

Ceice stau la poartq vorbesc de mine, wi ceice beau bquturi tari mq pun kn ckntece.

13

Dar eu cqtre Tine kmi knaly rugqciunea, Doamne, la vremea potrivitq. Kn bunqtatea Ta cea mare, rqspunde-mi, Dumnezeule, wi dq-mi ajutorul Tqu!

14

Scoate-mq din noroi, ca sq nu mq mai afund! Sq fiu izbqvit de vrqjmawii mei wi din prqpastie!

15

Sq nu mai dea valurile peste mine, sq nu mq knghitq adkncul, wi sq nu se knchidq groapa peste mine!

16

Ascultq-mq, Doamne, cqci bunqtatea Ta este nemqrginitq. Kn kndurarea Ta cea mare, kntoarce-Yi privirile spre mine,

17

wi nu-Yi ascunde faya de robul Tqu! Cqci sknt kn necaz: grqbewte de m`ascultq!

18

Apropie-Te de sufletul meu wi izbqvewte -l! Scapq-mq, din pricina vrqjmawilor mei!

19

Tu wtii ce ocarq, ce ruwine wi batjocurq mi se face; toyi protivnicii mei sknt knaintea Ta.

20

Ocara kmi rupe inima, wi sknt bolnav; awtept sq -i fie cuiva milq de mine, dar degeaba; awtept mkngkietori, wi nu gqsesc niciunul.

21

Ei kmi pun fiere kn mkncare, wi, cknd mi -e sete, kmi dau sq beau oyet.

22

Sq li se prefacq masa kntr`o cursq, wi liniwtea kntr`un lay!

23

Sq li se kntunece ochii, wi sq nu mai vadq, wi clatinq-le mereu coapsele!

24

Varsq-Yi mknia peste ei, wi sq -i atingq urgia Ta aprinsq!

25

Pustie sq le rqmknq locuinya, wi nimeni sq nu mai locuiascq kn corturile lor!

26

Cqci ei prigonesc pe cel lovit de Tine, povestesc suferinyele celor rqniyi de Tine.

27

Adaugq alte nelegiuiri la nelegiuirile lor, wi sq n`aibq parte de kndurarea Ta!

28

Sq fie wterwi din cartea vieyii, wi sq nu fie scriwi kmpreunq cu cei neprihqniyi!

29

Eu sknt nenorocit wi sufqr: Dumnezeule, ajutorul Tqu sq mq ridice!

30

Atunci voi lquda Numele lui Dumnezeu prin ckntqri, wi prin laude Kl voi preamqri.

31

Lucrul acesta este mai plqcut Domnului, deckt un viyel cu coarne wi copite!

32

Nenorociyii vqd lucrul acesta wi se bucurq; voi, cari cqutayi pe Dumnezeu, veselq sq vq fie inima!

33

Cqci Domnul ascultq pe cei sqraci, wi nu nesocotewte pe prinwii Lui de rqzboi.

34

Sq -L laude cerurile wi pqmkntul, mqrile wi tot ce miwunq kn ele!

35

Cqci Dumnezeu va mkntui Sionul, wi va zidi cetqyile lui Iuda; ele vor fi locuite wi luate kn stqpknire;

36

sqmknya robilor Lui le va mowteni, wi cei ce iubesc Numele Lui vor locui kn ele.

Psalms 70

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com