Rumanian Bible Cornilescu Version

Job 9

Job

Return to Index

Chapter 10

1

M`am desgustat de viayq! Voi da drum slobod plkngerii mele, voi vorbi kn amqrqciunea sufletului meu.

2

Eu zic lui Dumnezeu: ,Nu mq oskndi! Aratq-mi pentru ce Te ceryi cu mine!

3

Kyi place sq chinuiewti, sq dispreyuiewti fqptura mknilor Tale, kn timp ce faci sq-Yi strqluceascq bunqvoinya peste sfatul celor rqi?

4

Oare ai ochi de carne, sau vezi cum vede un om?

5

Zilele Tale sknt ca zilele omului, wi anii Tqi ca anii lui,

6

ca sq cercetezi fqrqdelegea mea wi sq cauyi pqcatul meu,

7

cknd wtii bine cq nu sknt vinovat, wi cq nimeni nu mq poate scqpa din mkna Ta?

8

Mknile Tale m`au fqcut wi m`au zidit, ele m`au kntocmit kn kntregime... Wi Tu sq mq nimicewti!

9

Adu-Yi aminte cq Tu m`ai lucrat ca lutul; wi vrei din nou sq mq prefaci kn yqrknq?

10

Nu m`ai muls ca laptele?

11

M`ai kmbrqcat cu piele wi carne, m`ai yesut cu oase wi vine;

12

mi-ai dat bunqvoinya Ta wi viaya, m`ai pqstrat cu suflarea prin kngrijirile wi paza Ta.

13

Iatq totuw ce ascundeai kn inima Ta, iatq, wtiu acum, ce aveai de gknd:

14

cq, dacq pqcqtuiesc, sq mq pkndewti, wi sq nu-mi ieryi fqrqdelegea.

15

Dacq sknt vinovat, vai de mine! Dacq sknt nevinovat, nu kndrqznesc sq-mi ridic capul, sqtul de ruwine wi cufundat kn ticqlowia mea.

16

Wi dacq kndrqznesc sq -l ridic, mq urmqrewti ca un leu, mq lovewti cu lucruri de mirat,

17

Kmi pui knainte noi martori kmpotrivq, Kyi crewte mknia kmpotriva mea, wi mq nqpqdewti cu o droaie de nenorociri.

18

Pentruce m`ai scos din pkntecele mamei mele? O, de aw fi murit, wi ochiul sq nu mq fi vqzut!

19

Aw fi ca wi cum n`aw fi fost, wi din pkntecele mamei mele aw fi trecut kn mormknt!

20

Nu sknt zilele mele destul de puyine? Sq mq lase dar, sq plece dela mine, wi sq rqsuflu puyin,

21

knainte de a mq duce, ca sq nu mq mai kntorc,

22

kn yara kntunerecului wi a umbrei moryii, kn yara negurii adknci, unde domnewte umbra moryii wi neorknduiala, wi unde lumina este ca kntunerecul!``

Job 11

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com