Rumanian Bible Cornilescu Version

Nehemiah 9

Nehemiah

Return to Index

Chapter 10

1

Iatq pe cei ce wi-au pus pecetea: Dregqtorul Neemia, fiul lui Hacalia Zedechia,

2

Seraia, Azaria, Ieremia,

3

Pawhur, Amaria, Malchia,

4

Hatuw, Webania, Maluc,

5

Harim, Meremot, Obadia,

6

Daniel, Ghineton, Baruc,

7

Mewulam, Abia, Miiamin,

8

Maazia, Bilgai, Wemaia, preoyi.

9

Leviyii: Iosua, fiul lui Azania, Binui, din fiii lui Henadad, Cadmiel,

10

wi frayii lor, Webania, Hodia, Chelita, Pelaia, Hanan,

11

Mica, Rehob, Hawabia,

12

Zacur, Werebia, Webania,

13

Hodia, Bani, Beninu.

14

Cqpeteniile poporului: Pareow, Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani,

15

Buni, Azgad, Bebai,

16

Adonia, Bigvai, Adin,

17

Ater, Ezechia, Azur,

18

Hodia, Hawum, Beyai,

19

Harif, Anatot, Nebai,

20

Magpiaw, Mewulam Hezir,

21

Mewezabeel, Yadoc, Iadua,

22

Pelatia, Hanan, Anaia,

23

Hosea, Hanania, Hawub,

24

Halohew, Pilha, Wobec,

25

Rehum, Hawabna, Maaseia,

26

Ahia, Hanan, Anan,

27

Maluc, Harim, Baana.

28

Cealaltq parte a poporului, preoyii, Leviyii, uwierii, ckntqreyii, slujitorii Templului, wi toyi ceice se despqryiserq de popoarele strqine, ca sq urmeze Legea lui Dumnezeu, nevestele lor, fiii wi fetele lor, toyi cei ce aveau cunowtinyq wi pricepere,

29

s`au unit cu frayii lor mai cu vazq dintre ei. Au fqgqduit cu jurqmknt wi au jurat sq umble kn Legea lui Dumnezeu, datq prin Moise, robul lui Dumnezeu, sq pqzeascq wi sq kmplineascq toate poruncile Domnului, Stqpknului nostru, orknduirile wi legile Lui.

30

Am fqgqduit sq nu dqm pe fetele noastre dupq popoarele yqrii wi sq nu luqm pe fetele lor de neveste pentru fiii nowtri;

31

sq nu cumpqrqm nimic, kn ziua Sabatului, wi kn zilele de sqrbqtoare, dela popoarele yqrii cari ar aduce de vknzare kn ziua Sabatului mqrfuri sau altceva de cumpqrat, wi sq lqsqm nelucrat pqmkntul kn anul al waptelea wi sq nu cerem plata nici unei datorii.

32

Am luat asupra noastrq kndatorirea sq dqm a treia parte dintr`un siclu pe an pentru slujba Casei Dumnezeului nostru,

33

pentru pknile pentru punerea knaintea Domnului, pentru darul de mkncare necurmat, pentru arderea de tot necurmatq din zilele de Sabat, din zilele de lunq nouq wi din zilele de sqrbqtori, pentru lucrurile knchinate Domnului, pentru jertfele de ispqwire pentru Israel, wi pentru tot ce se face kn Casa Dumnezeului nostru.

34

Am tras la soryi, preoyi, Leviyi wi popor, pentru lemnele cari trebuiau aduse pe fiecare an, ca dar, la Casa Dumnezeului nostru, dupq casele noastre pqrintewti, la vremi hotqrkte, ca sq fie ars pe altarul Domnului, Dumnezeului nostru, cum este scris kn Lege.

35

Am hotqrkt sq aducem kn fiecare an la Casa Domnului cele dintki roade ale pqmkntului nostru wi cele dintki roade din toate roadele tuturor pomilor;

36

sq aducem la Casa Dumnezeului nostru, preoyilor cari fac slujba kn Casa Dumnezeului nostru, pe kntkii nqscuyi ai fiilor nowtri wi ai vitelor noastre, cum este scris kn Lege, pe kntkii nqscuyi ai vacilor wi oilor noastre;

37

sq aducem preoyilor, kn cqmqrile Casei Dumnezeului nostru, cele dintki roade din plqmqdealq wi darurile noastre de mkncare din roadele tuturor pomilor din must wi din untdelemn; wi sq dqm zeciuialq din pqmkntul nostru Leviyilor, cari trebuie s`o ia ei knwiwi kn toate cetqyile awezate pe pqmknturile pe cari le lucrqm.

38

Preotul, fiul lui Aaron, va fi cu Leviyii cknd vor ridica zeciuiala; wi Leviyii vor aduce zeciuialq din zeciuialq la Casa Dumnezeului nostru, kn cqmqrile casei vistieriei.

39

Cqci copiii lui Israel wi fiii lui Levi vor aduce kn cqmqrile acestea darurile de grku, de must wi de untdelemn; acolo sknt uneltele sfkntului locaw, wi acolo stau preoyii cari fac slujba, uwierii wi ckntqreyii. Astfel ne-am hotqrkt sq nu pqrqsim Casa Dumnezeului nostru.

Nehemiah 11

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com