Rumanian Bible Cornilescu Version

Ezra 3

Ezra

Return to Index

Chapter 4

1

Vrqjmawii lui Iuda wi Beniamin au auzit cq fiii robiei zidesc un Templu Domnului, Dumnezeului lui Israel.

2

Au venit la Zorobabel wi la capii de familii, wi le-au zis: ,,Sq zidim wi noi cu voi; cqci, wi noi chemqm ca wi voi pe Dumnezeul vostru, wi -I aducem jertfe din vremea lui Esar-Hadon, kmpqratul Asiriei, care ne -a adus aici.``

3

Dar Zorobabel, Iosua, wi ceilalyi capi ai familiilor lui Israel, le-au rqspuns: ,,Nu se cuvine sq zidiyi kmpreunq cu noi Casa Dumnezeului nostru; ci noi singuri o vom zidi Domnului, Dumnezeului lui Israel, cum ne -a poruncit kmpqratul Cir, kmpqratul Perwilor.``

4

Atunci oamenii yqrii au muiat inima poporului lui Iuda; l-au knfricowat ca sq -l kmpedece sq zideascq,

5

wi au mituit cu prey de argint pe sfetnici ca sq -i zqdqrniceascq lucrarea. Awa a fost tot timpul vieyii lui Cir, kmpqratul Perwilor, pknq la domnia lui Dariu, kmpqratul Perwilor.

6

Supt domnia lui Asuerus, la knceputul domniei lui, au scris o pkrq kmpotriva locuitorilor din Iuda wi din Ierusalim.

7

Wi pe vremea lui Artaxerxe, Biwlam, Mitredat, Tabeel, wi ceilalyi tovarqwi de slujbq ai lor, au scris lui Artaxerxe, kmpqratul Perwilor. Scrisoarea a fost scrisq cu slove aramaice wi tqlmqcitq kn limba aramaicq.

8

Dregqtorul Rehum wi logofqtul Wimwai au scris kmpqratului Artaxerxe scrisoarea urmqtoare la Ierusalim.

9

Dregqtorul Rehum, logofqtul Wimwai, wi ceilalyi tovarqwi de slujbq ai lor, cei din Din, din Arfarsatac, din Tarpel, din Afaras, din Erec, din Babilon, din Susa, din Deha, din Elam,

10

wi celelalte popoare pe cari le -a mutat marele wi vestitul Osnapar wi le -a awezat kn cetatea Samariei, wi kn celelalte locuri de dincoace de Rku, wi awa mai departe.

11

Iatq cuprinsul scrisorii pe care au trimes -o kmpqratului Artaxerxe: ,,Robii tqi, oamenii de dincoace de Rku, wi awa mai departe...

12

Sq wtie kmpqratul cq Iudeii plecayi dela tine wi veniyi printre noi la Ierusalim zidesc din nou cetatea aceea rqzvrqtitq wi rea, ki ridicq zidurile wi -i dreg temeliile.

13

Sq wtie dar kmpqratul cq, dacq se va zidi cetatea aceasta wi i se vor ridica zidurile, nu vor mai plqti nici bir, nici dare, nici drept de trecere, wi vistieria kmpqrqteascq va suferi din pricina aceasta.

14

Wi, fiindcq noi mkncqm sarea curyii domnewti wi nu ne wade bine sq vedem pe kmpqrat pqgubit, trimitem kmpqratului aceste wtiri.

15

Sq se facq cercetqri kn cartea cronicilor pqrinyilor tqi; wi vei gqsi wi vei vedea kn cartea cronicilor cq cetatea aceasta este o cetate rqzvrqtitq, vqtqmqtoare kmpqrayilor wi yinuturilor, wi cq s`au dedat la rqscoalq kncq din vremuri strqbune. De aceea a fost nimicitq cetatea aceasta.

16

Facem cunoscut kmpqratului cq dacq va fi ziditq din nou cetatea aceasta, wi dacq i se vor ridica zidurile, prin chiar faptul acesta nu vei mai avea stqpknire dincoace de Rku.``

17

Iatq rqspunsul trimes de kmpqrat dregqtorului Rehum, logofqtului Wimwai, wi celorlalyi tovarqwi ai lui de slujbq, cari locuiau la Samaria wi kn alte locuri de cealaltq parte a Rkului. ,,Sqnqtate, wi awa mai departe.

18

Scrisoarea pe care ne-ayi trimes -o a fost cetitq kntocmai knaintea mea.

19

Am dat poruncq sq se facq cercetqri; wi s`a gqsit cq din vremuri vechi cetatea aceasta s`a rqsculat kmpotriva kmpqrayilor, wi s`a dedat la rqscoalq wi la rqzvrqtire.

20

Au fost la Ierusalim kmpqrayi puternici, stqpkni peste toatq yara de dincolo de Rku, wi cqrora li se plqtea bir, dare, wi drept de trecere pe drum.

21

Ca urmare, porunciyi sq knceteze lucrqrile oamenilor acelora, wi sq nu se mai zideascq cetatea aceasta pknq ce nu vor avea o knvoire din partea mea.

22

Vedeyi sq nu vq abateyi dela porunca aceasta, ca sq nu creascq rqul acela spre paguba kmpqrayilor.``

23

Kndatq ce s`a citit cuprinsul scrisorii kmpqratului Artaxerxe knaintea lui Rehum, knaintea logofqtului Wimwai, wi knaintea tovarqwilor lor de slujbq, s`au dus kn grabq la Ierusalim la Iudei, wi i-au oprit cu silq wi cu putere dela lucrqrile lor.

24

Atunci s`a oprit lucrarea Casei lui Dumnezeu la Ierusalim, wi a fost opritq pknq kn anul al doilea al domniei lui Dariu, kmpqratul Perwilor.

Ezra 5

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com