Rumanian Bible Cornilescu Version

Ezra 1

Ezra

Return to Index

Chapter 2

1

Iatq oamenii din yarq, cari s`au kntors din robie, wi anume aceia pe cari ki luase Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului, robi la Babilon, wi cari s`au kntors la Ierusalim wi kn Iuda, fiecare kn cetatea lui.

2

Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Mardoheu, Bilwan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana. Numqrul bqrbayilor din poporul lui Israel:

3

fiii lui Pareow, douq mii o sutq waptezeci wi doi;

4

fiii lui Wefatia, trei sute waptezeci wi doi;

5

fiii lui Arah, wapte sute waptezeci wi cinci;

6

fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua wi lui Ioab, douq mii opt sute doisprezece;

7

fiii lui Elam, o mie douq sute cincizeci wi patru;

8

fiii lui Zatu, nouq sute patruzeci wi cinci;

9

fiii lui Zacai, wapte sute wase zeci;

10

fiii lui Bani, wase sute patruzeci wi doi;

11

fiii lui Bebai, wase sute douq zeci wi trei;

12

fiii lui Azgad, o mie douq sute douqzeci wi doi;

13

fiii lui Adonicam, wase sute wase zeci wi wase;

14

fiii lui Bigvai, douq mii cincizeci wi wase;

15

fiii lui Adin, patru sute cincizeci wi patru;

16

fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouqzeci wi opt;

17

fiii lui Beyai; trei sute douqzeci wi trei;

18

fiii lui Iora, o sutq doisprezece;

19

fiii lui Hawum, douq sute douqzeci wi trei;

20

fiii lui Ghibar, nouqzeci wi cinci;

21

fiii lui Betleem, o sutq douqzeci wi trei;

22

oamenii din Netofa, cincizeci wi wase;

23

oamenii din Anatot, o sutq douqzeci wi opt;

24

fiii lui Azmavet, patruzeci wi doi;

25

fiii lui Chiriat-Arim, Chefirei wi Beerotului, wapte sute patruzeci wi trei;

26

fiii Ramei wi ai Ghebei, wase sute douqzeci wi unu;

27

oamenii din Micmas, o sutq douqzeci wi doi;

28

oamenii din Betel wi Ai, douq sute douqzeci wi trei;

29

fiii lui Nebo, cincizeci wi doi;

30

fiii lui Magbiw, o sutq cincizeci wi wase;

31

fiii celuilalt Elam, o mie douq sute cincizeci wi patru;

32

fiii lui Harim, treisute douqzeci;

33

fiii lui Lod, lui Hadid wi lui Ono, wapte sute douqzeci wi cinci;

34

fiii Ierihonului, trei sute patru zeci wi cinci;

35

fiii lui Senaa, trei mii wase sute treizeci.

36

Preoyi: fiii lui Iedaeia, din casa lui Iosua, nouqsute waptezeci wi trei;

37

fiii lui Imer, o mie cincizeci wi doi;

38

fiii lui Pawhur, o mie douq sute patruzeci wi wapte;

39

fiii lui Harim, o mie waptesprezece.

40

Leviyi: fiii lui Iosua wi Cadmiel, din fiii lui Hodavia, waptezeci wi patru.

41

Ckntqreyi: fiii lui Asaf, o sutq douqzeci wi opt.

42

Fiii uwierilor: fiii lui Walum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Wobai, de toyi o sutq treizeci wi nouq.

43

Slujitorii Templului: fiii lui Yiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,

44

fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui Padon

45

fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub,

46

fiii lui Hagab, fiii lui Wamlai, fiii lui Hanan,

47

fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui Reaia.

48

fiii lui Reyin, fiii lui Necoda, fiii lui Gazam.

49

fiii lui Uza, fiii lui Paseah, fiii lui Besai,

50

fiii lui Asna, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefusim,

51

fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur,

52

fiii lui Baylut, fiii lui Mehida, fiii lui Harwa,

53

fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah,

54

fiii lui Neyiah, fiii lui Hatifa.

55

Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda,

56

fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel.

57

fiii lui Wefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Hayebaim, fiii lui Ami.

58

Toyi slujitorii Templului wi fiii robilor lui Solomon erau trei sute nouqzeci wi doi.

59

Iatq ceice au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harwa, din Cherub-Adan, din Imer wi cari n`au putut sq-wi arate casa lor pqrinteascq wi neamul, ca sq facq dovada cq erau din Israel.

60

Fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, wase sute cincizeci wi doi.

61

Wi dintre fiii preoyilor: fiii lui Habaia, fiii lui Hacoy, fiii lui Barzilai, care luase de nevastq pe una din fetele lui Barzilai, Galaaditul, wi a fost numit cu numele lor.

62

Wi-au cqutat knsemnarea kn cqryile spiyelor de neam, dar n`au gqsit -o. De aceea, au fost kndepqrtayi dela preoyie,

63

wi dregqtorul le -a spus sq nu mqnknce lucruri prea sfinte, pknq cknd un preot va kntreba pe Urim wi Tumim.

64

Toatq adunarea era de patruzeci wi douq de mii trei sute wasezeci de inwi,

65

afarq de robii wi roabele lor, kn numqr de wapte mii trei sute treizeci wi wapte. Kntre ei se aflau douq sute de ckntqreyi wi ckntqreye.

66

Aveau wapte sute treizeci wi wase de cai, douq sute patruzeci wi cinci de catkri,

67

patru sute treizeci wi cinci de cqmile, wi wase mii wapte sute douqzeci de mqgari.

68

Unii capi de familie, la venirea lor la Casa Domnului kn Ierusalim, au adus daruri de bunq voie pentru Casa lui Dumnezeu, ca s`o aweze din nou pe locul unde fusese.

69

Au dat la vistieria lucrqrii, dupq mijloacele lor, wasezeci wi una de mii de darici de aur, cinci mii de mine de argint, wi o sutq de haine preoyewti.

70

Preoyii wi Leviyii, oamenii din popor, ckntqreyii, uwierii wi slujitorii Templului s`au awezat kn cetqyile lor. Tot Israelul a locuit kn cetqyile lui.

Ezra 3

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com