Rumanian Bible Cornilescu Version

2 Chronicles 32

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 33

1

Manase avea doisprezece ani cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit cincizeci wi cinci de ani la Ierusalim.

2

El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului, dupq urkciunile neamurilor pe cari le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.

3

A zidit iarqw knqlyimile pe cari le dqrkmase tatql squ Ezechia. A ridicat altare Baalilor, a fqcut idoli Astarteei, wi s`a knchinat knaintea kntregei owtiri a cerurilor wi i -a slujit.

4

A zidit altare kn Casa Domnului, mqcar cq Domnul zisese: ,,Kn Ierusalim va fi Numele Meu pe vecie.``

5

A zidit altare kntregei owtiri a cerurilor, kn cele douq curyi ale Casei Domnului.

6

Wi -a trecut fiii prin foc kn valea fiilor lui Hinom; umbla cu desckntece wi vrqjitorii, wi yinea la el oameni cari chemau duhurile wi cari -i spuneau viitorul. A fqcut din ce kn ce mai mult ce este rqu knaintea Domnului, ca sq -L mknie.

7

A pus chipul cioplit al idolului pe care -l fqcuse, kn Casa lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu spusese lui David wi fiului squ Solomon: ,,Kn casa aceasta, wi kn Ierusalim, pe care l-am ales din toate seminyiile lui Israel Kmi voi pune Numele pe vecie.

8

Nu voi mai strqmuta pe Israel din yara pe care am dat -o pqrinyilor vowtri, numai sq caute sq kmplineascq tot ce le-am poruncit, dupq toatq legea, knvqyqturile wi poruncile date prin Moise.``

9

Dar Manase a fost pricina cq Iuda wi locuitorii Ierusalimului s`au rqtqcit wi au fqcut rqu mai mult deckt neamurile pe cari le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.

10

Domnul a vorbit lui Manase wi poporului squ, dar ei n`au vrut sq asculte.

11

Atunci Domnul a trimes kmpotriva lor pe cqpeteniile owtirii kmpqratului Asiriei, cari au prins pe Manase wi l-au pus kn lanyuri. L-au legat cu lanyuri de aramq, wi l-au dus la Babilon.

12

Cknd a fost la strkmtoare, s`a rugat Domnului, Dumnezeului lui, wi s`a smerit adknc knaintea Dumnezeului pqrinyilor sqi.

13

I -a fqcut rugqciuni; wi Domnul, lqskndu-Se knduplecat, i -a ascultat cererile, wi l -a adus knapoi la Ierusalim kn kmpqrqyia lui. Wi Manase a cunoscut cq Domnul este Dumnezeu.

14

Dupq aceea, a zidit afarq din cetatea lui David, la apus, spre Ghihon kn vale, un zid care se kntindea pknq la poarta pewtilor wi cu care a knconjurat dealul, wi l -a fqcut foarte knalt. A pus wi cqpetenii de rqzboi kn toate cetqyile kntqrite ale lui Iuda.

15

A knlqturat din Casa Domnului dumnezeii strqini wi idolul Astarteei, a dqrkmat toate altarele pe cari le zidise pe muntele Casei Domnului wi la Ierusalim, wi le -a aruncat afarq din cetate.

16

A awezat din nou altarul Domnului, a adus pe el jertfe de mulyqmire wi de laudq, wi a poruncit lui Iuda sq slujeascq Domnului, Dumnezeului lui Israel.

17

Poporul jertfea tot pe knqlyimi, dar numai Domnului Dumnezeului squ.

18

Celelalte fapte ale lui Manase, rugqciunea lui cqtre Dumnezeul lui, wi cuvintele proorocilor, cari i-au vorbit kn Numele Domnului, Dumnezeul lui Israel, sknt scrise kn faptele kmpqrayilor lui Israel.

19

Rugqciunea lui wi felul kn care l -a ascultat Dumnezeu, pqcatele wi nelegiuirile lui, locurile unde a zidit knqlyimi wi a knqlyat idoli Astarteei wi chipuri cioplite, knainte de a se smeri, sknt scrise kn cartea lui Hozai.

20

Manase a adormit cu pqrinyii sqi, wi a fost kngropat kn casa lui. Wi, kn locul lui, a domnit fiul squ Amon.

21

Amon avea douqzeci wi doi de ani cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit doi ani la Ierusalim.

22

El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului, cum fqcuse tatql squ Manase. A adus jertfe tuturor chipurilor cioplite pe cari le fqcuse tatql squ Manase, wi le -a slujit.

23

Wi nu s`a smerit knaintea Domnului, cum se smerise tatql squ Manase, cqci Amon s`a fqcut din ce kn ce mai vinovat.

24

Slujitorii lui au uneltit kmpotriva lui, wi l-au omorkt kn casa lui.

25

Dar poporul yqrii a ucis pe toyi cei ce uneltiserq kmpotriva kmpqratului Amon. Wi, kn locul lui, poporul yqrii a pus kmpqrat pe fiul squ Iosia.

2 Chronicles 34

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com