Rumanian Bible Cornilescu Version

2 Chronicles 8

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 9

1

Kmpqrqteasa din Seba a auzit de faima lui Solomon, wi a venit la Ierusalim ca sq -l kncerce prin kntrebqri grele. Ea avea un alai foarte mare, wi cqmile kncqrcate cu mirodenii, aur mult de tot wi pietre scumpe. S`a dus la Solomon, wi i -a spus tot ce avea pe inimq.

2

Solomon i -a rqspuns la toate kntrebqrile, wi n`a fost nimic pe care sq nu fi wtiut Solomon sq i -l lqmureascq.

3

Kmpqrqteasa din Seba a vqzut knyelepciunea lui Solomon, wi casa pe care o zidise,

4

wi bucatele dela masa lui, wi locuinya slujitorilor lui, wi slujbele wi hainele celor ce -i slujeau, wi paharnicii lui wi hainele lor, wi treptele pe cari se suia la Casa Domnului. Uimitq,

5

ea a zis kmpqratului: ,,Era adevqrat deci ce am auzit eu kn yara mea despre faptele wi knyelepciunea ta!

6

Nu credeam tot ce se zicea, pknq n`am venit wi am vqzut cu ochii mei. Wi iatq cq nu mi s`a istorisit nici jumqtate din mqrirea wi knyelepciunea ta. Tu kntreci faima pe care am auzit -o despre tine.

7

Ferice de oamenii tqi, ferice de slujitorii tqi, cari sknt pururea knaintea ta, wi cari aud knyelepciunea ta!

8

Binecuvkntat sq fie Domnul, Dumnezeul tqu, care S`a kndurat de tine, wi te -a pus pe scaunul Lui de domnie ca kmpqrat pentru Domnul, Dumnezeul tqu! Pentrucq Dumnezeul tqu iubewte pe Israel wi vrea sq -l facq sq rqmknq kn picioare pe vecie, pentru aceea te -a pus kmpqrat peste el, ca sq faci judecatq wi dreptate.``

9

Ea a dat kmpqratului o sutq douqzeci de talanyi de aur, foarte multe mirodenii, wi pietre scumpe. N`au mai fost mirodenii ca cele date kmpqratului Solomon de kmpqrqteasa din Seba.

10

Slujitorii lui Hiram wi slujitorii lui Solomon, cari au adus aur din Ofir, au adus wi lemn mirositor wi pietre scumpe.

11

Kmpqratul a fqcut cu lemnul mirositor scqri pentru Casa Domnului wi pentru casa kmpqratului, wi arfe wi alqute pentru ckntqreyi. Nu se mai vqzuse awa ceva kn yara lui Iuda.

12

Kmpqratul Solomon a dat kmpqrqtesei din Seba tot ce a dorit ea, ce a cerut, mai mult deckt adusese ea kmpqratului. Apoi s`a kntors wi s`a dus kn yara ei, ea wi slujitorii ei.

13

Greutatea aurului care venea pe fiecare an lui Solomon era de wase sute wasezeci wi wase de talanyi de aur,

14

afarq de ce lua dela negustorii cei mari wi dela cei mici, dela toyi kmpqrayii Arabiei wi dela dregqtorii yqrii, cari aduceau aur wi argint lui Solomon.

15

Kmpqratul Solomon a fqcut douq sute de scuturi mari de aur bqtut, wi pentru fiecare din ele a kntrebuinyat wase sute de sicli de aur bqtut,

16

wi alte trei sute de scuturi de aur bqtut, wi pentru fiecare din ele a kntrebuinyat trei sute de sicli de aur; wi kmpqratul le -a pus kn casa pqdurii Libanului.

17

Kmpqratul a fqcut un mare scaun de domnie de fildew, wi l -a acoperit cu aur curat.

18

Scaunul acesta de domnie avea wase trepte, wi un awternut pentru picioare, de aur, care se yinea de scaunul de domnie; de fiecare parte a scaunului erau rqzimqtori, lkngq rqzimqtori erau doi lei,

19

wi pe cele wase trepte, de o parte wi de alta, erau doisprezece lei. Awa ceva nu s`a fqcut pentru nici o kmpqrqyie.

20

Toate paharele kmpqratului Solomon erau de aur, wi toate vasele din casa pqdurii Libanului erau de aur curat. Nu era nimic de argint: argintului nu i se dqdea niciun prey, pe vremea lui Solomon.

21

Cqci kmpqratul avea corqbii din Tarsis cari cqlqtoreau cu slujitorii lui Hiram; wi la fiecare trei ani veneau corqbiile din Tarsis, aducknd aur wi argint, fildew, maimuye wi pquni.

22

Kmpqratul Solomon a kntrecut pe toyi kmpqrayii pqmkntului prin bogqyiile wi knyelepciunea lui.

23

Toyi kmpqrayii pqmkntului cqutau sq vadq pe Solomon, ca sq audq knyelepciunea pe care o pusese Dumnezeu kn inima lui.

24

Wi fiecare din ei kwi aducea darul lui, lucruri de argint wi lucruri de aur, haine, arme, mirodenii, cai wi catkri; awa era kn fiecare an.

25

Solomon avea patru mii de iesle pentru caii dela carqle lui, wi douqsprezece mii de cqlqreyi pe cari i -a awezat kn cetqyile unde kwi yinea carqle wi la Ierusalim lkngq kmpqrat.

26

El stqpknea peste toyi kmpqrayii, dela Rku pknq la yara Filistenilor wi pknq la hotarul Egiptului.

27

Kmpqratul a fqcut argintul tot awa de obicinuit la Ierusalim ca pietrele, wi cedrii tot atkt de mulyi ca smochinii sqlbatici, cari cresc pe ckmpie.

28

Din Egipt wi din toate yqrile se aduceau cai pentru Solomon.

29

Celelalte fapte ale lui Solomon, cele dintki wi cele depe urmq, nu sknt scrise oare kn Cartea proorocului Natan, kn proorocia lui Ahia din Silo, wi kn descoperirile proorocului Ieedo despre Ieroboam, fiul lui Nebat?

30

Solomon a domnit patruzeci de ani la Ierusalim peste tot Israelul.

31

Apoi Solomon a adormit cu pqrinyii lui, wi l-au kngropat kn cetatea tatqlui squ David. Wi, kn locul lui, a domnit fiul squ Roboam.

2 Chronicles 10

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com