Rumanian Bible Cornilescu Version

2 Chronicles 6

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 7

1

Cknd wi -a isprqvit Solomon rugqciunea, s`a pogorkt foc din cer wi a mistuit arderea de tot wi jertfele, wi slava Domnului a umplut casa.

2

Preoyii nu puteau sq intre kn Casa Domnului, cqci slava Domnului umplea Casa Domnului.

3

Toyi copiii lui Israel au vqzut pogorkndu-se focul wi slava Domnului peste casq; ei wi-au plecat faya la pqmknt pe pardosealq, s`au knchinat, wi au lqudat pe Domnul, zicknd: ,,Cqci este bun, cqci kndurarea Lui yine kn veac!``

4

Kmpqratul wi tot poporul au adus jertfe knaintea Domnului.

5

Kmpqratul Solomon a junghiat douqzeci wi douq de mii de boi wi o sutqdouqzeci de mii de oi. Astfel au fqcut kmpqratul wi tot poporul sfinyirea Casei lui Dumnezeu.

6

Preoyii stqteau la locul lor, wi tot astfel wi Leviyii, cu instrumentele fqcute kn cinstea Domnului de kmpqratul David, pentru ckntarea laudelor Domnului, cknd i -a knsqrcinat David sq mqreascq pe Domnul, zicknd: ,,Cqci kndurarea lui yine kn veac!`` Preoyii sunau din trkmbiye kn faya lor. Wi tot Israelul era de fayq.

7

Solomon a sfinyit wi mijlocul curyii, care este knaintea Casei Domnului; cqci acolo a adus arderile de tot wi grqsimile jertfelor de mulyqmire, pentrucq altarul de aramq, pe care -l fqcuse Solomon, nu putea cuprinde arderile de tot, darurile de mkncare wi grqsimile.

8

Solomon a prqznuit sqrbqtoarea kn vremea aceea wapte zile, wi tot Israelul a prqznuit kmpreunq cu el; venise o mare mulyime de oameni, dela intrarea Hamatului pknq la pkrkul Egiptului.

9

Kn ziua a opta, au avut o adunare de sqrbqtoare; cqci sfinyirea altarului au fqcut -o wapte zile, wi sqrbqtoarea tot wapte zile.

10

Kn a douqzeci wi treia zi a lunii a waptea, Solomon a trimes knapoi kn corturi pe popor, care era vesel wi mulyqmit de binele pe care -l fqcuse Domnul lui David, lui Solomon wi poporului Squ Israel.

11

Cknd a isprqvit Solomon Casa Domnului wi casa kmpqratului, wi a izbutit kn tot ce-wi pusese de gknd sq facq kn Casa Domnului wi kn casa kmpqratului,

12

Domnul S`a arqtat lui Solomon noaptea, wi i -a zis: ,,Kyi ascult rugqciunea, wi aleg locul acesta drept casa unde va trebui sq Mi se aducq jertfe.

13

Cknd voi knchide cerul, wi nu va fi ploaie, cknd voi porunci lqcustelor sq mqnknce yara, cknd voi trimete ciuma kn poporul Meu:

14

dacq poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, wi va cquta Faya Mea, wi se va abate dela cqile lui rele, -kl voi asculta din ceruri, ki voi ierta pqcatul, wi -i voi tqmqdui yara.

15

Ochii Mei vor fi deschiwi de acum, wi urechile Mele vor fi cu luare aminte la rugqciunea fqcutq kn locul acesta.

16

Acum, aleg wi sfinyesc casa aceasta, pentruca Numele Meu sq locuiascq kn ea pe vecie, wi voi avea totdeauna ochii wi inima Mea acolo.

17

Wi tu, dacq vei umbla knaintea Mea cum a umblat tatql tqu David, fqcknd tot ce yi-am poruncit, wi dacq vei pqzi legile wi poruncile Mele,

18

voi kntqri scaunul de domnie al kmpqrqyiei tale, cum am fqgqduit tatqlui tqu David, cknd am zis: ,Niciodatq nu vei fi lipsit de un urmaw, care sq domneascq peste Israel.`

19

Dar dacq vq veyi abate, dacq veyi pqrqsi legile wi poruncile Mele, pe cari vi le-am dat, wi dacq vq veyi duce sq slujiyi altor dumnezei wi sq vq knchinayi knaintea lor,

20

vq voi smulge din yara Mea, pe care v`am dat -o, voi lepqda dela Mine casa aceasta, pe care am knchinat -o Numelui Meu, wi o voi face de pominq wi de batjocurq printre toate popoarele.

21

Wi ckt de knaltq este casa aceasta, oricine va trece pe lkngq ea, va rqmknea kncremenit, wi va zice: ,Pentruce a fqcut Domnul awa yqrii wi casei acesteia?`

22

Wi se va rqspunde: ,,Pentrucq au pqrqsit pe Domnul, Dumnezeul pqrinyilor lor, care i -a scos din yara Egiptului, pentrucq s`au alipit de alyi dumnezei, s`au knchinat knaintea lor wi le-au slujit; iatq de ce a trimes peste ei toate aceste rele.``

2 Chronicles 8

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com