Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Chronicles 5

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 6

1

Fiii lui Levi: Gherwom, Chehat wi Merari.

2

Fiii lui Chehat: Amram, Iyehar, Hebron wi Uziel.

3

Fiii lui Amram: Aaron wi Moise, wi Maria. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar wi Itamar.

4

Eleazar a nqscut pe Fineas; Fineas a nqscut pe Abiwua:

5

Abiwua a nqscut pe Buchi; Buchi a nqscut pe Uzi;

6

Uzi a nqscut pe Zerahia; Zerahia a nqscut pe Meraiot;

7

Meraiot a nqscut pe Amaria: Amaria a nqscut pe Ahitub;

8

Ahitub a nqscut pe Yadoc; Yadoc a nqscut pe Ahimaay:

9

Ahimaay a nqscut pe Azaria; Azaria a nqscut pe Iohanan;

10

Iohanan a nqscut pe Azaria, care a fost preot kn casa pe care a zidit -o Solomon la Ierusalim;

11

Azaria a nqscut pe Amaria; Amaria a nqscut pe Ahitub;

12

Ahitub a nqscut pe Yadoc; Yadoc a nqscut pe Walum;

13

Walum a nqscut pe Hilchia, Hilchia a nqscut pe Azaria;

14

Azaria a nqscut pe Seraia. Seraia a nqscut pe Iehoyadac.

15

Iehoyadac a plecat wi el cknd a dus Domnul kn robie pe Iuda wi Ierusalimul prin Nebucadneyar.

16

Fiii lui Levi: Gherwom, Chehat wi Merari. -

17

Iatq numele fiilor lui Gherwom: Libni wi Wimei. -

18

Fiii lui Chehat: Amram, Iyehar, Hebron wi Uziel.

19

Fiii lui Merari: Mahli wi Muwi. -Acestea sknt familiile lui Levi, dupq pqrinyii lor.

20

Din Gherwom: Libni, fiul squ; Iahat, fiul squ; Zima, fiul squ;

21

Ioah, fiul squ; Ido, fiul squ; Zerah, fiul squ; Ieatrai, fiul squ. -

22

Fiii lui Chehat: Aminadab, fiul squ; Core, fiul squ; Asir, fiul squ;

23

Elcana, fiul squ; Ebiasaf, fiul squ; Asir, fiul squ;

24

Tahat, fiul squ; Uriel, fiul squ; Ozia, fiul squ; Saul, fiul squ.

25

Fiii lui Elcana: Amasai wi Ahimot;

26

Elcana, fiul squ; Elcana-Yofai, fiul squ; Nahat, fiul squ;

27

Eliab, fiul squ; Ieroham, fiul squ; Elcana, fiul squ;

28

wi fiii lui Samuel, kntkiul nqscut: Vawni wi Abia. -

29

Fiii lui Merari: Mahli; Libni, fiul squ; Wimei, fiul squ; Uza, fiul squ;

30

Wimea, fiul squ; Haghia, fiul squ; Asaia, fiul squ.

31

Iatq aceia pe cari i -a pus David pentru ckrmuirea ckntqrii kn Casa Domnului, de cknd a avut chivotul un loc de odihnq:

32

ei kmplineau slujba de ckntqreyi knaintea locawului cortului kntklnirii, pknq cknd a zidit Solomon Casa Domnului la Ierusalim, wi kwi fqceau slujba dupq rknduiala care le era poruncitq.

33

Iatq cei ce slujeau cu fiii lor. Dintre fiii Chehatiyilor: Heman, ckntqreyul, fiul lui Ioel, fiul lui Samuel,

34

fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah,

35

fiul lui Yuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai,

36

fiul lui Elcana, fiul lui Ioel, fiul lui Azaria, fiul lui Yefania,

37

fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core,

38

fiul lui Iyehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, fiul lui Israel. -

39

Fratele squ Asaf, care stqtea la dreapta sa, Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui Wimea,

40

fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia,

41

fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia,

42

fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Wimei,

43

fiul lui Iahat, fiul lui Gherwom, fiul lui Levi. -

44

Fiii lui Merari, frayii lor, la stknga; Etan, fiul lui Chiwi, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc,

45

fiul lui Hawabia, fiul lui Amayia, fiul lui Hilchia,

46

fiul lui Amyi, fiul lui Bani, fiul lui Wemer,

47

fiul lui Mahli, fiul lui Muwi, fiul lui Merari, fiul lui Levi.

48

Frayii lor, Leviyii, erau knsqrcinayi cu toatq slujba locawului Casei lui Dumnezeu.

49

Aaron wi fiii sqi aduceau jertfe pe altarul arderilor de tot wi tqmkie pe altarul tqmkiei, kmplineau toate slujbele kn Locul prea sfknt, wi fqceau ispqwire pentru Israel, potrivit cu tot ce poruncise Moise, robul lui Dumnezeu.

50

Iatq fiii lui Aaron: Eleazar, fiul squ; Fineas, fiul squ; Abiwua, fiul squ;

51

Buchi, fiul squ; Uzi, fiul squ; Zerahia, fiul squ;

52

Meraiot, fiul squ; Amaria, fiul squ; Ahitub, fiul squ;

53

Yadoc, fiul squ; Ahimaay, fiul squ.

54

Iatq locuinyele lor, dupq satele lor, kn hotarele cari le-au fost knsemnate. Fiilor lui Aaron din familia Chehatiyilor, iewiyi cei dintki la sory,

55

li s`a dat Hebronul kn yara lui Iuda, wi locurile lui de pqwunat;

56

dar ckmpia cetqyii wi satele ei au fost date lui Caleb, fiul lui Iefune.

57

Fiilor lui Aaron li s`a dat cetatea de scqpare Hebron, Libna, wi locurile ei de pqwunat, Iatir, Ewtemoa cu locurile ei de pqwunat,

58

Hilen cu locurile lui de pqwunat, Debir cu locurile lui de pqwunat,

59

Awan cu locurile lui de pqwunat, Bet-Wemew cu locurile lui de pqwunat;

60

wi din seminyia lui Beniamin: Gheba cu locurile lui de pqwunat, Alemet cu locurile lui de pqwunat, Anatot cu locurile lui de pqwunat. Toate cetqyile lor erau treisprezece cetqyi, dupq familiile lor.

61

Celorlalyi fii ai lui Chehat li s`au dat prin soryi zece cetqyi din familiile seminyiei lui Efraim, din seminyia lui Dan, wi din jumqtatea seminyiei lui Manase.

62

Fiii lui Gherwom, dupq familiile lor, au cqpqtat treisprezece cetqyi din seminyia lui Isahar, din seminyia lui Awer, din seminyia lui Neftali wi din seminyia lui Manase kn Basan.

63

Fiii lui Merari, dupq familiile lor, au cqpqtat prin soryi douqsprezece cetqyi din seminyia lui Ruben, din seminyia lui Gad wi din seminyia lui Zabulon.

64

Copiii lui Israel au dat astfel Leviyilor cetqyile wi locurile lor de pqwunat.

65

Au dat prin soryi, din seminyia fiilor lui Iuda, din seminyia fiilor lui Simeon wi din seminyia fiilor lui Beniamin, aceste cetqyi, pe cari le-au numit pe nume.

66

Ckt pentru celelalte familii ale fiilor lui Chehat, cetqyile yinutului lor au fost luate din seminyia lui Efraim.

67

Le-au dat cetatea de scqpare Sihem cu locurile lui de pqwunat, kn muntele lui Efraim, Ghezer cu locurile lui de pqwunat,

68

Iocmeam cu locurile lui de pqyunat, Bet-Horon cu locurile lui de pqwunat,

69

Aialon cu locurile lui de pqwunat, wi Gat-Rimon cu locurile lui de pqwunat;

70

wi din jumqtatea seminyiei lui Manase, au dat: Aner cu locurile lui de pqwunat, wi Bileam cu locurile lui de pqwunat, pentru familia celorlalyi fii ai lui Chehat.

71

Fiilor lui Gherwom le-au dat: din familia jumqtqyii seminyiei lui Manase, Golan kn Basan cu locurile lui de pqwunat, wi Awtarot cu locurile lui de pqwunat;

72

din seminyia lui Isahar: Chedew cu locurile lui de pqwunat, Dobrat cu locurile lui de pqwunat,

73

Ramot cu locurile lui de pqwunat, wi Anem cu locurile lui de pqwunat;

74

din seminyia lui Awer, Mawal cu locurile lui de pqwunat, Abdon cu locurile lui de pqwunat,

75

Hucoc cu locurile lui de pqwunat wi Rehob cu locurile lui de pqwunat;

76

wi din seminyia lui Neftali: Chedew din Galilea cu locurile lui de pqwunat, Hamon cu locurile lui de pqwunat, wi Chiriataim cu locurile lui de pqwunat.

77

Celorlalyi Leviyi, fiilor lui Merari, le-au dat, din seminyia lui Zabulon: Rimono cu locurile lui de pqwunat, wi Taborul cu locurile lui de pqwunat,

78

iar de cealaltq parte a Iordanului, kn faya Ierihonului, la rqsqrit de Iordan: din seminyia lui Ruben, Beyer, kn pustie, cu locurile lui de pqwunat, Iahya cu locurile lui de pqwunat,

79

Chedemot cu locurile lui de pqwunat, wi Mefaat cu locurile lui de pqwunat;

80

wi din seminyia lui Gad, Ramot din Galaad cu locurile lui de pqwunat, Mahanaim cu locurile lui de pqwunat,

81

Hesbonul cu locurile lui de pqwunat, wi Iaezer cu locurile lui de pqwunat.

1 Chronicles 7

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com