Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Chronicles 4

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 5

1

Fiii lui Ruben, kntkiul nqscut al lui Israel. -Cqci el era kntkiul nqscut, dar, pentru cq a spurcat patul tatqlui squ, dreptul lui de kntki nqscut a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui Israel; totuw Iosif n`a fost scris kn spiyele de neam ca kntki nqscut.

2

Iuda a fost kn adevqr puternic printre frayii sqi, wi din el a iewit un domnitor; dar dreptul de kntki nqscut este al lui Iosif.

3

Fiii lui Ruben, kntkiul nqscut al lui Israel: Enoh, Palu, Heyron wi Carmi.

4

Fiii lui Ioel: Wemaia, fiul squ; Gog, fiul squ; Wimei, fiul squ;

5

Mica, fiul squ; Reaia, fiul squ; Baal, fiul squ;

6

Beera, fiul squ, pe care l -a luat rob Tilgat-Pilneser, kmpqratul Asiriei; el era domnul Rubeniyilor. -

7

Frayii lui Beera, dupq familiile lor, awa cum sknt knscriwi kn spiyele neamului dupq neamurile lor: cel dintki, Ieiel; Zaharia;

8

Bela, fiul lui Azaz, fiul lui Wema, fiul lui Ioel. Bela locuia la Aroer, wi pknq la Nebo wi la Baal-Meon;

9

la rqsqrit, locuia pknq la kntrarea pustiei, dela rkul Eufrat, cqci turmele lor erau kn mare numqr kn yara Galaadului.

10

Pe vremea lui Saul, au fqcut rqzboi cu Hagareniyii, cari au cqzut kn mknile lor, wi au locuit kn corturile lor, pe toatq partea de rqsqrit a Galaadului.

11

Fiii lui Gad locuiau kn faya lor, kn yara Basanului, pknq la Salca.

12

Ioel, cel dintki, Wafam, al doilea, Iaenai, wi Wafat, kn Basan.

13

Frayii lor, dupq casele pqrinyilor lor: Micael, Mewulam, Weba, Iorai, Iaecan, Zia wi Eber, wapte.

14

Iatq fiii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Galaad, fiul lui Micael, fiul lui Iewiwai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz;

15

Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, era cqpetenia caselor pqrinyilor lor.

16

Ei locuiau kn Galaad, kn Basan, wi kn cetqyile lor, wi kn toate kmprejurimile Saronului pknq la marginile lor.

17

Toyi au fost scriwi kn spiyele de neamuri, pe vremea lui Iotam, kmpqratul lui Iuda, wi pe vremea lui Ieroboam, kmpqratul lui Israel.

18

Fiii lui Ruben, Gadiyii wi jumqtate din seminyia lui Manase, aveau oameni viteji, cari purtau scut wi sabie, trqgeau cu arcul, wi erau deprinwi cu rqzboiul, kn numqr de patruzeci wi patru de mii wapte sute wase zeci kn stare sq meargq la oaste.

19

Au fqcut rqzboi cu Hagareniyii, cu Ietur, cu Nafiw wi cu Nodab.

20

Au primit ajutor kmpotriva lor, wi Hagareniyii wi toyi ceice erau cu ei au fost dayi kn mknile lor. Cqci, kn timpul luptei, strigaserq cqtre Dumnezeu, care i -a ascultat, pentrucq se kncrezuserq kn El.

21

Wi le-au luat turmele, cincizeci de mii de cqmile, douqsute cincizeci de mii de oi, douq mii de mqgari, wi o sutq de mii de inwi;

22

cqci au fost mulyi moryi, pentrucq lupta venea dela Dumnezeu. Wi s`au awezat kn locul lor pknq kn vremea cknd au fost luayi kn robie.

23

Fiii jumqtqyii seminyiei lui Manase locuiau kn yarq, dela Basan pknq la Baal-Hermon wi Senir, wi pe muntele Hermon; erau mulyi la numqr.

24

Iatq cqpeteniile caselor pqrinyilor lor: Efer, Iwei, Eliel, Azriel, Ieremia, Hodavia wi Iahdiel, oameni viteji, oameni vestiyi, cqpeteniile caselor pqrinyilor lor.

25

Dar au pqcqtuit kmpotriva Dumnezeului pqrinyilor lor, wi au curvit dupq dumnezeii popoarelor yqrii, pe cari Dumnezeu le nimicise dinaintea lor.

26

Dumnezeul lui Israel a aykyat duhul lui Pul, kmpqratul Asiriei, wi duhul lui Tilgat-Pilneser, kmpqratul Asiriei; wi Tilgat-Pilneser a luat robi pe Rubeniyi, Gadiyi wi jumqtate din seminyia lui Manase wi i -a dus la Halah, la Habor, la Hara wi la rkul Gozan, unde au rqmas pknq kn ziua de azi.

1 Chronicles 6

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com