Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Chronicles 1

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 2

1

Iatq fiii lui Israel: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon,

2

Dan, Iosif, Beniamin, Neftali, Gad wi Awer.

3

Fiii lui Iuda: Er, Onan, Wela; acewti trei i s`au nqscut din fata lui Wua, Cananita. Er, kntkiul nqscut al lui Iuda, era rqu knaintea Domnului, care l -a omorkt.

4

Tamar, nora lui Iuda, i -a nqscut pe Perey wi Zerah. Toyi fiii lui Iuda au fost cinci.

5

Fiii lui Perey: Heyron wi Hamul.

6

Fiii lui Zerah: Zimri, Etan, Heman, Calcol wi Dara. De toyi: cinci.

7

-Fiii lui Carmi au fost: Acar, care a turburat pe Israel cknd a sqvkrwit o fqrqdelege cu privire la lucrurile cari trebuiau nimicite cu desqvkrwire. -

8

Fiul lui Etan: Azaria.

9

Fiii cari s`au nqscut lui Heyron au fost Ierahmeel, Ram wi Chelubai (Caleb).

10

Ram a nqscut pe Aminadab. Aminadab a nqscut pe Nahwon, domnul fiilor lui Iuda.

11

Nahwon a nqscut pe Salma. Salma a nqscut pe Boaz.

12

Boaz a nqscut pe Obed. Obed a nqscut pe Isai.

13

Isai a nqscut pe Eliab, kntkiul lui nqscut, pe Abinadab, al doilea, pe Wimea, al treilea,

14

pe Netaneel, al patrulea, pe Radai, al cincilea,

15

pe Oyem, al waselea, pe David, al waptelea.

16

Surorile lor erau: Yeruia wi Abigail. Fiii Yeruiei au fost: Abiwai, Ioab wi Asael, trei.

17

Abigail a nqscut pe Amasa; tatql lui Amasa a fost Ieter, Ismaelitul.

18

Caleb, fiul lui Heyron, a avut copii cu nevastq-sa Azuba, wi cu Ieriot. Iatq fiii pe cari i -a avut cu Azuba: Iewer, Wobab wi Ardon.

19

Azuba a murit; wi Caleb a luat pe Efrat, care i -a nqscut pe Hur.

20

Hur a nqscut pe Uri, wi Uri a nqscut pe Beyaleel. -

21

Kn urmq, Heyron a intrat la fiica lui Machir, tatql lui Galaad, wi avea wasezeci de ani cknd a luat -o; ea i -a nqscut pe Segub.

22

Segub a nqscut pe Iair, care a avut douqzeci wi trei de cetqyi kn yara Galaadului.

23

Ghewuriyii wi Sirienii le-au luat tkrgurile lui Iair cu Chenatul wi cetqyile cari yineau de el: wasezeci de cetqyi. Toyi acewtia erau fiii lui Machir, tatql lui Galaad.

24

Dupq moartea lui Heyron la Caleb-Efrata, Abia, nevasta lui Heyron, i -a nqscut pe Awhur, tatql lui Tecoa.

25

Fiii lui Ierahmeel, kntkiul nqscut al lui Heyron, au fost: Ram, kntkiul nqscut, Buna, Oren wi Oyem, nqscuyi din Ahia.

26

Ierahmeel a avut o altq nevastq, numitq Atara, care a fost mama lui Onam. -

27

Fiii lui Ram, kntkiul nqscut al lui Ierahmeel, au fost: Maay, Iamin wi Echer. -

28

Fiii lui Onam au fost: Wamai wi Iada. Fiii lui Wamai: Nadab wi Abiwur.

29

Numele nevestei lui Abiwur era Abihail, wi ea i -a nqscut pe Ahban wi Molid.

30

Fiii lui Nadab: Seled wi Apaim. Seled a murit fqrq fii.

31

Fiul lui Apaim: Iwei. Fiul lui Iwei: Wewan. Fiul lui Wewan: Ahlai.

32

Fiii lui Iada, fratele lui Wamai: Ieter wi Ionatan. Ieter a murit fqrq fii.

33

Fiii lui Ionatan: Pelet wi Zaza, -Acewtia sknt fiii lui Ierahmeel. -

34

Wewan n`a avut fii, dar a avut fete. Wewan avea un rob Egiptean numit Iarha.

35

Wi Wewan a dat pe fiicq-sa de nevastq robului squ Iarha; ea i -a nqscut pe Atai.

36

Atai a nqscut pe Natan; Natan a nqscut pe Zabad;

37

Zabad a nqscut pe Eflal; Eflal a nqscut pe Obed;

38

Obed a nqscut pe Iehu; Iehu a nqscut pe Azaria;

39

Azaria a nqscut pe Haley; Haley a nqscut pe Elasa.

40

Elasa a nqscut pe Sismai; Sismai a nqscut pe Walum;

41

Walum a nqscut pe Iecamia; Iecamia a nqscut pe Eliwama.

42

Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel: Mewa, kntkiul squ nqscut, care a fost tatql lui Zif, wi fiii lui Marewa, tatql lui Hebron.

43

Fiii lui Hebron: Core, Tapuah, Rechem wi Wema.

44

Wema a nqscut pe Raham, tatql lui Iorcheam. Rechem a nqscut pe Wamai.

45

Fiul lui Wamai: Maon; wi Maon, tatql lui Bet-Yur.

46

Efa, yiitoarea lui Caleb, a nqscut pe Haran, Moya wi Gazez. Haran a nqscut pe Gazez.

47

Fiii lui Iahdai: Reghem, Iotam, Ghewan, Pelet, Efa wi Waaf.

48

Maaca, yiitoarea lui Caleb, a nqscut pe Weber wi Tirhana.

49

Ea a mai nqscut pe Waaf, tatql lui Madmana, wi pe Weva, tatql lui Macbena wi tatql lui Ghibea. Fata lui Caleb era Acsa.

50

Acewtia au fost fiii lui Caleb: Wobal, fiul lui Hur, kntkiul nqscut al Efratei, wi tatql lui Chiriat-Iearim;

51

Salma, tatql lui Betleem; Haref, tatql lui Bet-Gader.

52

Fiii lui Wobal, tatql lui Chiriat-Iearim, au fost: Haroe, Hayi-Hamenuhot.

53

Familiile lui Chiriat-Iearim au fost: Ietriyii, Putiyii, Wumatiyii wi Miwraiyii; din aceste familii au iewit Yoreatiyii wi Ewtaoliyii.

54

Fiii lui Salma: Betleem wi Netofatiyii, Atrot-Bet-Ioab, Hayi-Hamanahti, Yoreiyii;

55

wi familiile cqrturarilor cari locuiau la Iaebey, Tireatiyii, Wimeatiyii wi Sucatiyii. Acewtia sknt Cheniyii, iewiyi din Hamat, tatql casei lui Recab.

1 Chronicles 3

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com