Rumanian Bible Cornilescu Version

2 Kings 4

2 Kings

Return to Index

Chapter 5

1

Naaman, cqpetenia owtirii kmpqratului Siriei, avea trecere knaintea stqpknului squ wi mare vazq; cqci prin el izbqvise Domnul pe Sirieni. Dar omul acesta tare wi viteaz era lepros.

2

Wi Sirienii iewiserq kn cete la o luptq, wi aduseserq roabq pe o fetiyq din yara lui Israel. Ea era kn slujba nevestei lui Naaman.

3

Wi ea a zis stqpknei sale: ,,Oh, dacq domnul meu ar fi la proorocul acela din Samaria, proorocul l-ar tqmqdui de lepra lui!``

4

Naaman s`a dus wi a spus stqpknului squ: ,,Fata aceea din yara lui Israel a vorbit awa wi awa.``

5

Wi kmpqratul Siriei a zis: ,,Du-te la Samaria, wi voi trimete o scrisoare kmpqratului lui Israel.`` A plecat, luknd cu el zece talanyi de argint, wase mii de sicli de aur, wi zece haine de schimb.

6

A dus kmpqratului lui Israel scrisoarea, care glqsuia awa: ,,Acum, cknd vei primi scrisoarea acasta, vei wtii cq kyi trimet pe slujitorul meu Naaman, ca sq -l vindeci de lepra lui.``

7

Dupq ce a citit scrisoarea, kmpqratul lui Israel wi -a rupt hainele, wi a zis: ,,Oare sknt eu Dumnezeu, ca sq omor wi sq knviez, de-mi spune sq vindec pe un om de lepra lui? Sq wtiyi dar wi sq knyelegeyi cq el cautq prilej de ceartq cu mine.``

8

Cknd a auzit Elisei, omul lui Dumnezeu, cq kmpqratul lui Israel wi -a sfkwiat hainele, a trimes sq spunq kmpqratului: ,,Pentruce yi-ai sfkwiat hainele? Lasq -l sq vinq la mine, wi va wti cq este un prooroc kn Israel.``

9

Naaman a venit cu caii wi cu carul lui, wi s`a oprit la poarta casei lui Elisei.

10

Elisei a trimes sq -i spunq printr`un sol: ,,Du-te, wi scaldq-te de wapte ori kn Iordan; wi carnea yi se va face sqnqtoasq, wi vei fi curat.``

11

Naaman s`a mkniat, wi a plecat, zicknd: ,,Eu credeam cq va iewi la mine, se va knfqyiwa el knsuw, va chema Numele Domnului, Dumnezeului lui, kwi va duce mkna pe locul rqnii, wi va vindeca lepra.

12

Nu sknt oare rkurile Damascului, Abana wi Parpar, mai bune deckt toate apele lui Israel? N`aw fi putut oare sq mq spql kn ele wi sq mq fac curat?`` Wi s`a kntors wi a plecat plin de mknie.

13

Dar slujitorii lui s`au apropiat sq -i vorbeascq, wi au zis: ,,Pqrinte, dacq proorocul yi-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi fqcut? Cu atkt mai mult trebuie sq faci ce yi -a spus: ,,Scaldq-te, wi vei fi curat.``

14

S`a pogorkt atunci wi s`a cufundat de wapte ori kn Iordan, dupq cuvkntul omului lui Dumnezeu; wi carnea lui s`a fqcut iarqw cum este carnea unui copilaw, wi s`a curqyit.

15

Naaman s`a kntors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Cknd a ajuns, s`a knfqyiwat knaintea lui, wi a zis: ,,Iatq, cunosc acum cq nu este Dumnezeu pe tot pqmkntul, deckt kn Israel. Wi acum, primewte, rogu-te, un dar din partea robului tqu.``

16

Elisei a rqspuns: ,,Viu este Domnul, al cqrui slujitor sknt, cq nu voi primi.`` Naaman a stqruit de el sq primeascq, dar el n`a vrut.

17

Atunci Naaman a zis: ,,Fiindcq nu vrei sq primewti tu, kngqduie sq se dea robului tqu pqmknt ckt pot duce doi catkri; cqci robul tqu nu mai vrea sq mai aducq altor dumnezei nici ardere de tot, nici jertfq, ci va aduce numai Domnului.

18

Iatq totuw ce rog pe Domnul sq ierte robului tqu: cknd stqpknul meu intrq kn casa lui Rimon sq se knchine acolo wi se sprijinewte pe mkna mea, mq knchin wi eu kn casa lui Rimon: sq ierte Domnul pe robul tqu, cknd mq voi knchina kn casa lui Rimon!``

19

Elisei i -a zis ,,Du-te kn pace.``

20

Ghehazi, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis kn sine: ,,Iatq cq stqpknul meu a cruyat pe Sirianul acela Naaman, wi n`a primit din mkna lui ce adusese. Viu este Domnul cq voi alerga dupq el, wi voi cqpqta ceva dela el.``

21

Wi Ghehazi a alergat dupq Naaman. Naaman, cknd l -a vqzut alergknd dupq el, s`a dat jos din car ca sq -i iasq knainte, wi a zis: ,,Este bine totul?``

22

El a rqspuns: ,,Totul este bine. Stqpknul meu mq trimite sq-yi spun: ,,Iatq cq au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii proorocilor; dq-mi pentru ei, te rog, un talant de argint wi douq haine de schimb.``

23

Naaman a zis: ,,Fq-mi plqcerea wi ia doi talanyi.`` A stqruit de el, wi a legat doi talanyi de argint kn doi saci, kmpreunq cu douq haine de schimb, wi a pus pe doi din slujitorii sqi sq le ducq knaintea lui Ghehazi.

24

Ajungknd la deal, Ghehazi le -a luat din mknile lor, wi le -a pus kn casq. Apoi a dat drumul oamenilor acelora cari au plecat.

25

Dupq aceea s`a dus wi s`a knfqyiwat knaintea stqpknului squ. Elisei i -a zis: ,,De unde vii, Ghehazi?`` El a rqspuns: ,,Robul tqu nu s`a dus nicqieri.``

26

Dar Elisei i -a zis: ,,Oare n`a fost duhul meu cu tine, cknd a lqsat omul acela carul wi a venit knaintea ta? Este oare acum vremea de luat argint, haine, mqslini, vii, oi, boi, robi wi roabe?

27

Lepra lui Naaman se va lipi de tine wi de sqmknya ta pentru totdeauna.`` Wi Ghehazi a iewit dinaintea lui Elisei plin de leprq, alb ca zqpada.

2 Kings 6

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com