Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Kings 14

1 Kings

Return to Index

Chapter 15

1

Kn al optsprezecelea an al domniei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a knceput sq kmpqrqyeascq peste Iuda Abiam.

2

A kmpqrqyit trei ani la Ierusalim. Mamq-sa se chema Maaca, fata lui Abisalom.

3

El s`a dedat la toate pqcatele pe cari le fqcuse tatql squ knaintea lui; wi inima lui n`a fost kntreagq a Domnului, Dumnezeului squ, cum fusese inima tatqlui squ David.

4

Dar din pricina lui David, Domnul Dumnezeul lui i -a dat o luminq la Ierusalim, punknd pe fiul lui dupq el wi lqsknd Ierusalimul kn picioare.

5

Cqci David fqcuse ce este plqcut knaintea Domnului, wi nu se abqtuse dela niciuna din poruncile Lui kn tot timpul vieyii lui, afarq de kntkmplarea cu Urie, Hetitul.

6

Kntre Roboam wi Ieroboam a fost rqzboi tot timpul ckt a trqit Roboam.

7

Celelalte fapte ale lui Abiam, wi tot ce a fqcut el, nu sknt scrise oare kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Iuda? Kntre Abiam wi Ieroboam a fost rqzboi.

8

Abiam a adormit cu pqrinyii lui, wi l-au kngropat kn cetatea lui David. Wi kn locul lui a domnit fiul squ Asa.

9

Kn al douqzecilea an al lui Ieroboam, kmpqratul lui Israel, a knceput sq domneascq peste Iuda Asa.

10

El a domnit patruzeci wi unu de ani la Ierusalim. Mamq-sa se chema Maaca, fata lui Abisalom.

11

Asa a fqcut ce este plqcut knaintea Domnului, ca tatql squ David.

12

A scos din yarq pe sodomiyi, wi a kndepqrtat toyi idolii pe cari -i fqcuserq pqrinyii lui.

13

Wi chiar pe mama sa Maaca n`a mai lqsat -o sq fie kmpqrqteasq, pentrucq fqcuse un idol Astarteei. Awa i -a sfqrkmat idolul, wi l -a ars kn pkrkul Chedron.

14

Dar knqlyimile n`au perit, mqcar cq inima lui Asa a fost kn totul a Domnului kn tot timpul vieyii lui.

15

El a pus kn Casa Domnului lucrurile hqrqzite de tatql squ wi de el knsuw: argint, aur wi vase.

16

Kntre Asa wi Baewa, kmpqratul lui Israel, a fost rqzboi kn tot timpul vieyii lor.

17

Baewa, kmpqratul lui Israel, s`a suit kmpotriva lui Iuda; wi a kntqrit Rama, ca sq kmpedece pe ai lui Asa, kmpqratul lui Iuda, sq iasq wi sq intre.

18

Asa a luat tot argintul wi tot aurul cari rqmqseserq kn vistieriile Casei Domnului wi vistieriile casei kmpqratului, wi le -a pus kn mknile slujitorilor lui, pe care i -a trimes la Ben-Hadad, fiul lui Tabrimon, fiul lui Hezion, kmpqratul Siriei, care locuia la Damasc. Kmpqratul Asa a trimes sq -i spunq:

19

,,Sq fie un legqmknt kntre mine wi tine, cum a fost kntre tatql meu wi tatql tqu. Iatq, kyi trimet un dar kn argint wi kn aur. Du-te, rupe legqmkntul tqu cu Baewa, kmpqratul lui Israel, ca sq se depqrteze de la mine.``

20

Ben-Hadad a ascultat pe kmpqratul Asa; a trimes pe cqpeteniile owtirii lui kmpotriva cetqyilor lui Israel, wi au pustiit Iionul, Dan, Abel-Bet-Maaca, tot Chinerotul, wi toatq yara lui Neftali.

21

Cknd a auzit Baewa lucrul acesta, a kncetat sq mai kntqreascq Rama, wi s`a kntors la Tirya.

22

Kmpqratul Asa a chemat pe tot Iuda, fqrq sq lase la o parte pe cineva, wi au ridicat pietrele wi lemnul pe care -l kntrebuinya Baewa la kntqrirea Ramei; wi kmpqratul Asa le -a kntrebuinyat la kntqrirea Ghebei lui Beniamin wi Miypei.

23

Toate celelalte fapte ale lui Asa, toate isprqvile lui wi tot ce a fqcut, wi cetqyile pe cari le -a zidit, nu sknt scrise oare kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Iuda? Totuw, la bqtrkneye, a fost bolnav de picioare.

24

Asa a adormit cu pqrinyii lui, wi a fost kngropat cu pqrinyii lui kn cetatea tatqlui squ David. Wi kn locul lui a domnit fiul squ Iosafat.

25

Nadab, fiul lui Ieroboam, a knceput sq domneascq peste Israel, kn al doilea an al lui Asa, kmpqratul lui Iuda. El a domnit doi ani peste Israel.

26

El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului, wi a umblat pe calea tatqlui squ, sqvkrwind pqcatele kn cari tkrkse tatql squ pe Israel.

27

Baewa, fiul lui Ahia, din casa lui Isahar, a uneltit kmpotriva lui, wi Baewa l -a omorkt la Ghibeton, care era al Filistenilor, pe cknd Nadab wi tot Israelul kmpresurau Ghibetonul.

28

Baewa l -a omorkt kn al treilea an al lui Asa, kmpqratul lui Iuda, wi a domnit el kn locul lui.

29

Cknd s`a fqcut kmpqrat, a ucis toatq casa lui Ieroboam, n`a lqsat sq scape nimeni cu viayq, ci a nimicit totul, dupq cuvkntul pe care -l spusese Domnul prin robul squ Ahia din Silo,

30

din pricina pqcatelor pe cari le fqcuse Ieroboam wi kn cari tkrkse wi pe Israel, mkniind astfel pe Domnul, Dumnezeul lui Israel.

31

Celelalte fapte ale lui Nadab, wi tot ce a fqcut el, nu sknt scrise oare kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Israel?

32

Kntre Asa wi Baewa, kmpqratul lui Israel, a fost rqzboi kn tot timpul vieyii lor.

33

Kn al treilea an al lui Asa, kmpqratul lui Iuda, a knceput sq domneascq peste tot Israelul la Tirya, Baewa, fiul lui Ahia. A domnit douqzeci wi patru de ani.

34

El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului, wi a umblat pe calea lui Ieroboam, sqvkrwind pqcatele kn cari tkrkse Ieroboam pe Israel.

1 Kings 16

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com