Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Kings 11

1 Kings

Return to Index

Chapter 12

1

Roboam s`a dus la Sihem, cqci tot Israelul venise la Sihem sq -l facq kmpqrat.

2

Cknd a auzit lucrul acesta Ieroboam, fiul lui Nebat, era tot kn Egipt, unde fugise de kmpqratul Solomon, wi kn Egipt locuia.

3

Au trimes sq -l cheme. Atunci Ieroboam, wi toatq adunarea lui Israel au venit la Roboam wi i-au vorbit awa:

4

,,Tatql tqu ne -a kngreuiat jugul; acum tu uwureazq aceastq asprq robie wi jugul greu pe care l -a pus peste noi tatql tqu. Wi kyi vom sluji.``

5

El le -a zis: ,,Duceyi-vq, wi kntoarceyi-vq la mine peste trei zile.`` Wi poporul a plecat.

6

Kmpqratul Roboam s`a sfqtuit cu bqtrknii cari fuseserq pe lkngq tatql squ Solomon, kn timpul vieyii lui, wi a zis: ,,Ce mq sfqtuiyi sq rqspund poporului acestuia?``

7

Wi iatq ce i-au zis ei: ,,Dacq vei kndatora astqzi pe poporul acesta, dacq le faci ce cer, wi dacq le vei rqspunde cu vorbe binevoitoare, kyi vor sluji pe vecie.``

8

Dar Roboam a lqsat sfatul pe care i -l dqdeau bqtrknii, wi s`a sfqtuit cu tinerii cari crescuserq cu el wi cari erau kmprejurul lui.

9

El a zis: ,,Ce mq sfatuiyi sq rqspund poporului acestuia, care-mi vorbewte awa: ,Uwureazq-ne jugul pe care l -a pus peste noi tatql tqu?``

10

Wi iatq ce i-au zis tinerii cari crescuserq cu el: ,,Sq spui awa poporului acestuia care yi -a vorbit astfel: ,Tatql tqu ne -a kngreuiat jugul, tu uwureazq-ni -l!` Sq le vorbewti awa: ,Degetul meu cel mic va fi mai gros deckt coapsele tatqlui meu.

11

Acum, tatql meu a pus peste voi un jug greu, dar eu vi -l voi face wi mai greu; tatql meu v`a bqtut cu bice, dar eu vq voi bate cu scorpioane.``

12

Ieroboam wi tot poporul au venit la Roboam a treia zi, dupq cum zisese kmpqratul: ,,Kntoarceyi-vq la mine peste trei zile!``

13

Kmpqratul a rqspuns aspru poporului. A lqsat sfatul pe care i -l dqduserq bqtrknii,

14

wi le -a vorbit astfel, dupq sfatul tinerilor: ,,Tatql meu v`a kngreuiat jugul, dar eu vi -l voi face wi mai greu; tatql meu v`a bqtut cu bice, dar eu vq voi bate cu scorpioane.``

15

Astfel kmpqratul n`a ascultat pe popor; cqci lucrul acesta a fost ckrmuit de Domnul, kn vederea kmplinirii cuvkntului, pe care -l spusese Domnul prin Ahia din Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat.

16

Cknd a vqzut tot Israelul cq kmpqratul nu -l ascultq, poporul a rqspuns kmpqratului: ,,Ce parte avem noi cu David? Noi n`avem mowtenire cu fiul lui Isai! La corturile tale, Israele! Acum vezi-yi de casq, Davide!`` Wi Israel s`a dus kn corturile lui.

17

Copiii lui Israel cari locuiau kn cetqyile lui Iuda, au fost singurii peste cari a domnit Roboam.

18

Atunci kmpqratul Roboam a trimes la ei pe Adoram, care era mai mare peste biruri. Dar Adoram a fost ucis cu pietre de tot Israelul, wi a murit. Wi kmpqratul Roboam s`a grqbit sq se suie kntr`un car, ca sq fugq la Ierusalim.

19

Astfel s`a deslipit Israel de casa lui David pknq kn ziua de azi.

20

Tot Israelul, auzind cq Ieroboam s`a kntors, au trimes sq -l cheme kn adunare, wi l-au fqcut kmpqrat peste tot Israelul. Seminyia lui Iuda a fost singura care a mers dupq casa lui David.

21

Roboam ajungknd la Ierusalim, a strkns toatq casa lui Iuda wi seminyia lui Beniamin, o sutq optzeci de mii de oameni alewi, buni pentru rqzboi, ca sq lupte kmpotriva casei lui Israel wi s`o aducq knapoi subt stqpknirea lui Roboam, fiul lui Solomon.

22

Dar cuvkntul lui Dumnezeu a vorbit astfel lui Wemaia, omul lui Dumnezeu:

23

,,Vorbewte lui Roboam, fiul lui Solomon, kmpqratul lui Iuda, wi kntregei case a lui Iuda wi a lui Beniamin, wi celuilalt popor, wi spune-le:

24

,Awa vorbewte Domnul: ,Nu vq suiyi, wi nu faceyi rqzboi kmpotriva frayilor vowtri, copiii lui Israel! Fiecare din voi sq se kntoarcq acasq, cqci de la Mine s`a kntkmplat lucrul acesta.`` Ei au ascultat de cuvkntul Domnului, wi s`au kntors acasq, dupq cuvkntul Domnului.

25

Ieroboam a zidit Sihemul pe muntele lui Efraim, wi a locuit acolo; apoi a iewit de acolo, wi a zidit Penuel.

26

Ieroboam a zis kn inima sa: ,,Kmpqrqyia s`ar putea acum sq se kntoarcq la casa lui David.

27

Dacq poporul acesta se va sui la Ierusalim sq aducq jertfe kn Casa Domnului, inima poporului acestuia se va kntoarce la domnul squ, la Roboam, kmpqratul lui Iuda, wi mq vor omork wi se vor kntoarce la Roboam, kmpqratul lui Iuda.``

28

Dupq ce s`a sfqtuit, kmpqratul a fqcut doi viyei de aur, wi a zis poporului: ,,Destul v`ayi suit la Ierusalim; Israele! Iatq Dumnezeul tqu care te -a scos din yara Egiptului.``

29

A awezat unul din acewti viyei la Betel, iar pe celalt l -a pus kn Dan.

30

Wi fapta aceasta a fost un prilej de pqcqtuire. Poporul se ducea sq se knchine knaintea unuia din viyei pknq la Dan.

31

Ieroboam a fqcut o casq de knqlyimi wi a pus preoyi luayi din tot poporul, cari nu fqceau parte din fiii lui Levi.

32

A rknduit o sqrbqtoare kn luna a opta, kn ziua a cincisprezecea a lunii, ca sqrbqtoarea care se prqznuia kn Iuda, wi a adus jertfe pe altar. Iatq ce a fqcut la Betel, ca sq se aducq jertfe viyeilor pe cari -i fqcuse el. A pus kn slujbq la Betel pe preoyii knqlyimilor ridicate de el.

33

Wi a jertfit pe altarul pe care -l fqcuse la Betel, kn ziua a cincisprezecea a lunii a opta, lunq pe care o alesese dupq bunul lui plac. A hotqrkt -o ca sqrbqtoare pentru copiii lui Israel, wi s`a suit la altar sq ardq tqmkie.

1 Kings 13

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com