Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Kings 9

1 Kings

Return to Index

Chapter 10

1

Kmpqrqteasa din Seba a auzit de faima lui Solomon, kn ce privewte slava Domnului, wi avenit sq -l kncerce prin kntrebqri grele.

2

A sosit la Ierusalim cu un alai foarte mare, wi cu cqmile cari aduceau mirodenii, aur foarte mult, wi pietre scumpe. S`a dus la Solomon wi i -a spus tot ce avea pe inimq.

3

Solomon i -a rqspuns la toate kntrebqrile, wi n`a fost nimic, pe care kmpqratul sq nu fi wtiut sq i -l lqmureascq.

4

Kmpqrqteasa din Seba a vqzut toatq knyelepciunea lui Solomon, wi casa pe care o zidise,

5

wi bucatele dela masa lui, wi locuinya slujitorilor lui, wi slujbele wi hainele celor ce -i slujeau, wi paharnicii lui, wi arderile de tot pe cari le aducea kn Casa Domnului.

6

Uimitq, a zis kmpqratului: ,,Deci era adevqrat ce am auzit kn yara mea despre faptele wi knyelepciunea ta!

7

Dar nu credeam, pknq n`am venit wi n`am vqzut cu ochii mei. Wi iatq cq nici pe jumqtate nu mi s`a spus. Tu ai mai multq knyelepciune wi propqwire de ckt am auzit mergkndu-yi faima.

8

Ferice de oamenii tqi, ferice de slujitorii tqi, cari sknt necurmat knaintea ta, cari aud knyelepciunea ta!

9

Binecuvkntat sq fie Domnul, Dumnezeul tqu, care a binevoit sq te punq pe scaunul de domnie al lui Israel! Pentrucq Domnul iubewte pentru totdeauna pe Israel, de aceea te -a pus kmpqrat, ca sq judeci wi sq faci dreptate.``

10

Ea a dat kmpqratului o sutq douqzeci de talanyi de aur, foarte multe mirodenii, wi pietre scumpe. N`au mai venit niciodatq kn urmq atktea mirodenii ckte a dat kmpqrqteasa din Seba kmpqratului Solomon.

11

Corqbiile lui Hiram, cari au adus aur din Ofir, au adus din Ofir wi foarte mult lemn de santal wi pietre scumpe.

12

Kmpqratul a fqcut cu lemnul mirositor pqlimare pentru Casa Domnului wi pentru casa kmpqratului, wi arfe wi alqute pentru ckntqreyi. N`a mai venit de atunci lemn de acesta mirositor, wi nu s`a mai vqzut pknq kn ziua de azi.

13

Kmpqratul Solomon a dat kmpqrqtesei din Seba tot ce a dorit, tot ce a cerut, wi i -a mai dat wi pe deasupra daruri vrednice de un kmpqrat ca Solomon. Apoi ea s`a kntors wi s`a dus kn yara ei, cu slujitorii ei.

14

Greutatea aurului care venea lui Solomon pe fiecare an, era de wase sute wase zeci wi wase de talanyi de aur,

15

afarq de ce scotea dela negustorii cei mari wi din negoyul cu mqrfuri, dela toyi kmpqrayii Arabiei, wi dela dregqtorii yqrii.

16

Kmpqratul Solomon a fqcut douq sute de scuturi mari de aur bqtut, wi pentru fiecare din ele a kntrebuinyat wase sute de sicli de aur,

17

wi alte trei sute de scuturi mici de aur bqtut, wi pentru fie care din ele a kntrebuinyat trei mine de aur; wi kmpqratul le -a pus kn casa numitq Pqdurea Libanului.

18

Kmpqratul a fqcut un mare scaun de domnie de fildew, wi l -a acoperit cu aur curat.

19

Scaunul acesta de domnie avea wase trepte, wi partea de sus era rotunjitq pe dinapoi, de fiecare parte a scaunului erau rqzimqtori: lkngq rqzimqtori stqteau doi lei,

20

wi pe cele wase trepte stqteau doisprezece lei de o parte wi de alta. Awa ceva nu s`a fqcut pentru nici o kmpqrqyie.

21

Toate paharele kmpqratului Solomon erau de aur, wi toate vasele din casa pqdurii Libanului erau de aur curat. Nimic nu era de argint: pe vremea lui Solomon argintul n`avea nici o trecere.

22

Cqci kmpqratul avea pe mare corqbii din Tars cu ale lui Hiram; wi corqbiile din Tars veneau la fiecare trei ani, aducknd aur wi argint, fildew, maimuye wi pquni.

23

Kmpqratul Solomon a kntrecut pe toyi kmpqrayii pqmkntului kn bogqyii wi knyelepciune.

24

Toatq lumea cquta sq vadq pe Solomon, ca sq audq knyelepciunea pe care o pusese Dumnezeu kn inima lui.

25

Wi fie care kwi aducea darul lui: lucruri de argint wi lucruri de aur, haine, arme, mirodenii, cai wi catkri; awa era kn fiecare an.

26

Solomon a strkns carq wi cqlqrime; avea o mie patru sute de carq wi douqsprezece mii de cqlqreyi, pe cari i -a pus kn cetqyile unde kwi yinea carqle wi la Ierusalim lkngq kmpqrat.

27

Kmpqratul a fqcut ca argintul sq fie tot awa de obicinuit la Ierusalim ca pietrele, wi cedrii tot awa de mulyi ca smochinii din Egipt cari cresc pe ckmpie.

28

Solomon kwi aducea caii din Egipt; o ceatq de negustori de ai kmpqratului se ducea sq -i ia cu grqmada pe un prey hotqrkt:

29

un car se aducea din Egipt cu wase sute de sicli de argint, wi un cal cu o sutq cincizeci de sicli. Deasemenea aduceau cai cu ei pentru toyi kmpqrayii Hetiyilor wi pentru kmpqrayii Siriei.

1 Kings 11

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com