Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Kings 7

1 Kings

Return to Index

Chapter 8

1

Atunci kmpqratul Solomon a adunat la el la Ierusalim pe bqtrknii lui Israel wi pe toate cqpeteniile seminyiilor, pe cqpeteniile familiilor copiilor lui Israel, ca sq mute din cetatea lui David, adicq Sionul, chivotul legqmkntului Domnului.

2

Toyi bqrbayii lui Israel s`au strkns la kmpqratul Solomon, kn luna lui Etanim, care este a waptea lunq, kn timpul praznicului.

3

Cknd au venit toyi bqtrknii lui Israel, preoyii au ridicat chivotul.

4

Au adus chivotul Domnului, cortul kntklnirii, wi toate uneltele sfinte, cari erau kn cort: preoyii wi Leviyii le-au adus.

5

Kmpqratul Solomon wi toatq adunarea lui Israel chematq la el au stqtut knaintea chivotului. Au jertfit oi wi boi, cari n`au putut fi nici numqrayi, nici socotiyi, din pricina mulyimii lor.

6

Preoyii au dus chivotul legqmkntului Domnului la locul lui, kn Locul prea sfknt al casei, kn Sfknta Sfintelor, subt aripile heruvimilor.

7

Cqci heruvimii aveau aripile kntinse peste Locul chivotului, wi acopereau chivotul wi drugii lui pedeasupra.

8

Se dqduse drugilor o awa lungime knckt capetele lor se vedeau din Locul sfknt dinaintea Locului prea sfknt, dar nu se vedeau deafarq. Ei au fost acolo pknq kn ziua de azi.

9

Kn chivot nu erau deckt cele douq table de piatrq, pe cari le -a pus Moise kn el la Horeb, cknd a fqcut Domnul legqmknt cu copiii lui Israel, la iewirea lor din yara Egiptului.

10

Kn clipa cknd au iewit preoyii din Locul sfknt, norul a umplut casa Domnului.

11

Preoyii n`au putut sq rqmknq acolo sq facq slujba, din pricina norului; cqci slava Domnului umpluse Casa Domnului.

12

Atunci Solomon a zis: ,,Domnul a zis cq vrea sq locuiascq kn kntunerec!

13

Eu am zidit o casq care va fi locuinya Ta, un loc unde vei locui pe vecie!``

14

Kmpqratul wi -a kntors faya, wi a binecuvkntat pe toatq adunarea lui Israel. Toatq adunarea lui Israel era kn picioare.

15

Wi el a zis: ,,Binecuvkntat sq fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, care a vorbit cu gura Lui tatqlui meu David, wi care kmplinewte, prin puterea Lui, ce spusese, cknd a zis:

16

,Din ziua cknd am scos din Egipt pe poporul Meu Israel, n`am ales nici o cetate dintre toate seminyiile lui Israel ca sq Mi se zideascq kn ea o casq unde sq locuiascq Numele Meu, ci am ales pe David sq kmpqrqyeascq peste poporul Meu Israel!`

17

Tatql meu David avea de gknd sq zideascq o casq Numelui Domnului, Dumnezeului lui Israel.

18

Wi Domnul a zis tatqlui meu David: ,Fiindcq ai avut de gknd sq zidewti o casq Numelui Meu, bine ai fqcut cq ai avut acest gknd.

19

Numai cq nu tu vei zidi casa; ci fiul tqu iewit din trupul tqu, va zidi casa Numelui Meu.``

20

Domnul a kmplinit cuvintele pe cari le rostise. Eu m`am ridicat kn locul tatqlui meu David, wi am wezut pe scaunul de domnie al lui Israel, cum vestise Domnul, wi am zidit casa Numelui Domnului, Dumnezeul lui Israel.

21

Am rknduit un loc pentru chivot, unde este legqmkntul Domnului, legqmkntul pe care l -a fqcut El cu pqrinyii nowtri, cknd i -a scos din yara Egiptului.

22

Solomon s`a awezat knaintea altarului Domnului, kn faya kntregei adunqri a lui Israel. Wi -a kntins mknile spre cer,

23

wi a zis: ,,Doamne, Dumnezeul lui Israel! Nu este Dumnezeu ca Tine, nici sus kn ceruri, nici jos pe pqmknt: Tu yii legqmkntul wi kndurarea fayq de robii Tqi, cari umblq knaintea Ta din toatq inima lor!

24

Astfel, ai yinut cuvkntul dat robului tqu David, tatql meu; wi ce ai spus cu gura Ta, kmplinewti kn ziua aceasta cu puterea Ta.

25

Acum, Doamne, Dumnezeul lui Israel, yine fqgqduinya pe care ai fqcut -o tatqlui meu David, cknd ai zis: ,Nu vei fi lipsit niciodatq knaintea Mea de un urmaw care sq wadq pe scaunul de domnie al lui Israel, numai fiii tqi sq ia seamq la calea lor, wi sq umble knaintea Mea cum ai umblat tu knaintea Mea.

26

Oh, Dumnezeul lui Israel, kmplineascq-se fqgqduinya pe care ai fqcut -o robului tqu David, tatql meu!

27

Dar ce! Va locui oare cu adevqrat Dumnezeu pe pqmknt? Iatq cq cerurile wi cerurile cerurilor nu pot sq Te cuprindq: cu ckt mai puyin casa aceasta pe care Yi-am zidit -o eu!

28

Totuw, Doamne, Dumnezeul meu, ia aminte la rugqciunea robului Tqu wi la cererea lui; ascultq strigqtul wi rugqciunea pe care Yi -o face astqzi robul Tqu.

29

Ochii tqi sq fie zi wi noapte deschiwi asupra casei acesteia, asupra locului despre care ai zis: ,Acolo va fi Numele Meu!` Ascultq rugqciunea pe care Yi -o face robul Tqu kn locul acesta.

30

Binevoiewte wi ascultq cererea robului Tqu wi a poporului Tqu Israel, cknd se vor ruga kn locul acesta! Ascultq -i din locul locuinyei Tale, din ceruri, ascultq -i wi iartq -i!

31

Dacq va pqcqtui cineva kmpotriva aproapelui squ wi va fi silit sq facq un jurqmknt, wi va veni sq jure knaintea altarului Tqu, kn casa aceasta, -

32

ascultq -l din ceruri, lucreazq, wi fq dreptate robilor Tqi; oskndewte pe cel vinovat, wi kntoarce vina purtqrii lui asupra capului lui; dq dreptate celui nevinovat, wi fq -i dupq nevinovqyia lui!

33

Cknd poporul Tqu Israel va fi bqtut de vrqjmaw, pentrucq a pqcqtuit kmpotriva Ta: dacq se vor kntoarce la Tine wi vor da slavq Numelui Tqu, dacq ...yi vor face rugqciuni wi cereri kn casa aceasta, -

34

ascultq -i din ceruri, iartq pqcatul poporului Tqu Israel, wi kntoarce -i kn yara pe care ai dat -o pqrinyilor lor!

35

Cknd se va knchide cerul, wi nu va fi ploaie, din pricina pqcatelor fqcute de ei kmpotriva Ta: dacq se vor ruga kn locul acesta wi vor da slavq Numelui tqu, wi dacq se vor abate dela pqcatele lor, pentrucq -i vei pedepsi-

36

ascultq -i din ceruri, iartq pqcatul robilor Tqi wi al poporului Tqu Israel, knvayq -l calea cea bunq pe care trebuie sq umble, wi sq trimeyi ploaie pe pqmkntul pe care l-ai dat de mowtenire poporului Tqu!

37

Cknd foametea, ciuma, rugina, tqciunele, lqcustele, de un fel sau altul, vor fi kn yarq, cknd vrqjmawul va kmpresura pe poporul Tqu kn yara lui, kn cetqyile lui, cknd vor fi urgii sau boli de orice fel:

38

dacq un om, dacq tot poporul Tqu Israel va face rugqciuni wi cereri, wi fiecare kwi va cunoawte mustrarea cugetului lui wi va kntinde mknile spre casa aceasta, -

39

ascultq -l din ceruri, din locul locuinyei Tale, wi iartq -l; lucreazq, wi rqsplqtewte fiecqruia dupq cqile lui, Tu care cunowti inima fiecqruia, cqci numai Tu cunowti inima tuturor copiilor oamenilor,

40

ca sq se teamq de Tine kn tot timpul ckt vor trqi kn yara pe care ai dat -o pqrinyilor nowtri!

41

Cknd strqinul, care nu este din poporul Tqu Israel, va veni dintr`o yarq depqrtatq, pentru Numele Tqu,

42

cqci se va wti cq Numele Tqu este mare, mkna Ta este tare, wi brayul Tqu este kntins, cknd va veni sq se roage kn casa aceasta, -

43

ascultq -l din ceruri, din locul locuinyei Tale, wi dq strqinului aceluia tot ce-Yi va cere, pentruca toate popoarele pqmkntului sq cunoascq Numele Tqu, sq se teamq de Tine, ca wi poporul Tqu Israel, wi sq wtie cq Numele Tqu este chemat peste casa aceasta pe care am zidit -o eu!

44

Cknd poporul Tqu va iewi la luptq kmpotriva vrqjmawului squ, urmknd calea pe care i -o vei porunci Tu: dacq vor face rugqciuni Domnului, cu privirile kntoarse spre cetatea pe care ai ales -o Tu, wi spre casa pe care am zidit -o eu Numelui Tqu, -

45

ascultq din ceruri rugqciunile wi cererile lor, wi fq-le dreptate!

46

Cknd vor pqcqtui kmpotriva Ta, -cqci nu este om care sq nu pqcqtuiascq, -wi Te vei mknia kmpotriva lor wi -i vei da kn mkna vrqjmawului, care -i va duce robi kntr`o yarq vrqjmawq, depqrtatq sau apropiatq:

47

dacq se vor cobork kn ei knwiwi, kn yara unde vor fi robi, dacq se vor kntoarce la Tine, wi-Yi vor face cereri kn yara celor ce -i vor duce kn robie, wi vor zice: ,Am pqcqtuit, am sqvkrwit fqrqdelegi, am fqcut rqu!`;

48

dacq se vor kntoarce la Tine din toatq inima lor wi din tot sufletul lor, kn yara vrqjmawilor lor cari i-au luat robi, dacq-Yi vor face rugqciuni, cu privirile kntoarse spre yara lor, pe care ai dat -o pqrinyilor lor, spre cetatea pe care ai ales -o, wi spre casa pe care am zidit -o eu Numelui Tqu, -

49

ascultq din ceruri, din locul locuinyei Tale, rugqciunile wi cererile lor: wi fq-le dreptate;

50

iartq poporului Tqu pqcatele lui wi toate fqrqdelegile fqcute kmpotriva Ta; trezewte mila celor ce -i vor yinea robi, ca sq se kndure de ei,

51

cqci sknt poporul Tqu wi mowtenirea Ta, wi Tu i-ai scos din Egipt, din mijlocul unui cuptor de fer!

52

Ochii Tqi sq fie deschiwi la cererea robului Tqu wi la cererea poporului Tqu Israel, ca sq -i asculyi kn tot ce-Yi vor cere!

53

Cqci Tu i-ai ales din toate celelalte popoare ale pqmkntului, ca sq faci din ei mowtenirea Ta, cum ai spus prin robul Tqu Moise, cknd ai scos din Egipt pe pqrinyii nowtri, Doamne, Dumnezeule!``

54

Cknd a isprqvit Solomon de spus Domnului toatq rugqciunea aceasta wi cererea aceasta, s`a sculat dinaintea altarului Domnului, unde kngenunchiase, cu mknile kntinse spre cer.

55

Wi stknd kn picioare, a binecuvkntat cu glas tare toatq adunarea lui Israel, zicknd:

56

,,Binecuvkntat sq fie Domnul, care a dat odihnq poporului Squ Israel, dupq toate fqgqduinyele Lui! Din toate bunele cuvinte pe cari le rostise prin robul Squ Moise, niciunul n`a rqmas nekmplinit.

57

Domnul, Dumnezeul nostru, sq fie cu noi, cum a fost cu pqrinyii nowtri; sq nu ne pqrqseascq wi sq nu ne lase,

58

ci sq ne plece inimile spre El, ca sq umblqm kn toate cqile Lui, wi sq pqzim poruncile Lui, legile Lui wi rknduielile Lui, pe cari le -a poruncit pqrinyilor nowtri!

59

Cuvintele acestea, cuprinse kn cererile mele knaintea Domnului, sq fie zi wi noapte knaintea Domnului, Dumnezeului nostru, wi sq facq kn tot timpul dreptate robului Squ wi poporului Squ Israel,

60

pentruca toate popoarele pqmkntului sq poatq cunoawte cq Domnul este Dumnezeu wi cq nu este alt Dumnezeu afarq de El!

61

Inima voastrq sq fie kn totul a Domnului, Dumnezeului nostru, cum este astqzi, ca sq urmayi legile Lui wi sq pqziyi poruncile Lui.``

62

Kmpqratul wi tot Israelul kmpreunq cu el au adus jertfe knaintea Domnului.

63

Solomon a junghiat douqzeci wi douq de mii de boi wi o sutq douqzeci de mii de oi pentru jertfa de mulyqmire, pe care a adus -o Domnului. Awa a fqcut kmpqratul wi toyi copiii lui Israel sfinyirea Casei Domnului.

64

Kn ziua aceea, kmpqratul a sfinyit mijlocul curyii, care este knaintea Casei Domnului; cqci acolo a adus arderile de tot, darurile de mkncare, wi grqsimile jertfelor de mulyqmire, pentrucq altarul de aramq care este knaintea Domnului era prea mic, ca sq cuprindq arderile de tot, darurile de mkncare, wi grqsimile jertfelor de mulyqmire.

65

Solomon a prqznuit atunci sqrbqtoarea, wi tot Israelul a prqznuit kmpreunq cu el. O mare mulyime, venitq dela kmprejurimile Hamatului pknq la pkrkul Egiptului, s`a strkns knaintea Domnului, Dumnezeului nostru, timp de wapte zile, wi alte wapte zile, adicq patrusprezece zile.

66

Kn ziua a opta, a dat drumul poporului. Wi ei au binecuvkntat pe kmpqrat, wi s`au dus kn corturile lor, veseli wi cu inima mulyqmitq pentru tot binele pe care -l fqcuse Domnul robului Squ David, wi poporului Squ Israel.

1 Kings 9

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com