Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Kings 4

1 Kings

Return to Index

Chapter 5

1

Hiram, kmpqratul Tirului, a trimes pe slujitorii sqi la Solomon; cqci auzise cq fusese uns kmpqrat kn locul tatqlui squ, wi el iubise totdeauna pe David.

2

Solomon a trimes vorbq lui Hiram:

3

,,Wtii cq tatql meu David n`a putut sq zideascq o casq Domnului, Dumnezeului lui, din pricina rqzboaielor cu cari l-au knconjurat vrqjmawii lui, pknq ce Domnul i -a pus subt talpa picioarelor lui.

4

Acum Domnul, Dumnezeul meu, mi -a dat odihnq din toate pqryile; nu mai am nici protivnic, nici nenorociri!

5

Iatq cq am de gknd sq zidesc o casq Numelui Domnului, Dumnezeului meu, cum a spus Domnul tatqlui meu David, zicknd: ,Fiul tqu, pe care -l voi pune kn locul tqu, pe scaunul tqu de domnie, el va zidi o casq Numelui Meu.`

6

Poruncewte acum sq se taie pentru mine cedri din Liban. Slujitorii mei vor fi cu ai tqi, wi-yi voi plqti simbria slujitorilor tqi awa cum o vei hotqrk tu; cqci wtii cq dintre noi nimeni nu se pricepe sq taie lemne ca Sidonienii.``

7

Cknd a auzit Hiram cuvintele lui Solomon, a avut o mare bucurie, wi a zis: ,,Binecuvkntat sq fie astqzi Domnul, care a dat lui David un fiu knyelept, drept cqpetenie a acestui mare popor!``

8

Wi Hiram a trimes rqspuns lui Solomon: ,,Am auzit ce ai trimes sq mi se spunq. Voi face tot ce vei vrea kn ce privewte lemnele de cedru wi lemnele de chiparos.

9

Slujitorii mei le vor pogork din Liban la mare, wi le voi trimete pe mare kn plute pknq la locul pe care mi -l vei arqta: acolo, voi pune sq le deslege, wi le vei lua. Ceea ce cer kn schimb, este sq trimeyi merinde casei mele.``

10

Hiram a dat lui Solomon lemne de cedru wi lemne de chiparos ckt a voit.

11

Wi Solomon a dat lui Hiram douqzeci de mii de cori de grku pentru hrana casei lui wi douqzeci de cori de untdelemn curat; iatq ce a dat Solomon kn fiecare an lui Hiram.

12

Domnul a dat knyelepciune lui Solomon, cum ki fqgqduise. Kntre Hiram wi Solomon a fost pace, wi au fqcut legqmknt kmpreunq.

13

Kmpqratul Solomon a luat din tot Israelul oameni de corvoadq, kn numqr de treizeci de mii.

14

I -a trimes kn Liban, ckte zece mii pe lunq, cu schimbul; o lunq erau kn Liban, wi douq luni erau acasq. Adoniram era mai mare peste oamenii de corvoadq.

15

Solomon mai avea waptezeci de mii de oameni cari purtau poverile wi optzeci de mii cari tqiau pietrele kn munyi,

16

afarq de cqpeteniile, kn numqr de trei mii trei sute, puse de Solomon peste lucrqri wi knsqrcinate cu privegherea lucrqtorilor.

17

Kmpqratul a poruncit sq se scoatq pietre mari wi mqreye, cioplite pentru temeliile casei.

18

Lucrqtorii lui Solomon, ai lui Hiram, wi Ghibliyii, le-au cioplit, wi au pregqtit lemnele wi pietrele pentru zidirea casei.

1 Kings 6

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com