Rumanian Bible Cornilescu Version

2 Samuel 22

2 Samuel

Return to Index

Chapter 23

1

Iatq cele din urmq cuvinte ale lui David. Cuvkntul lui David, fiul lui Isai, cuvkntul omului care a fost knqlyat sus de tot, cuvkntul unsului Dumnezeului lui Iacov, cuvkntul ckntqreyului plqcut al lui Israel.

2

Duhul Domnului vorbewte prin mine, wi cuvkntul Lui este pe limba mea.

3

Dumnezeul lui Israel a vorbit. Stknca lui Israel mi -a zis: ,,Cel ce kmpqrqyewte kntre oameni cu dreptate, celce kmpqrqyewte kn fricq de Dumnezeu,

4

este ca lumina dimineyii, cknd rqsare soarele kn dimineaya fqrq nori; ca razele soarelui dupq ploaie, cari fac sq kncolyeascq din pqmknt verdeaya.

5

Mqcar cq nu este awa casa mea knaintea lui Dumnezeu, totuw El a fqcut cu mine un legqmknt vecinic, bine kntqrit kn toate privinyele wi tare. Nu va face El oare sq rqsarq din el tot ce este spre mkntuirea wi bucuria mea?

6

Dar cei rqi sknt toyi ca niwte spini pe cari -i arunci, wi nu -i iei cu mkna;

7

cine se atinge de ei, se knarmeazq cu un fer sau cu mknerul unei suliye, wi -i arde kn foc pe loc.

8

Iatq numele vitejilor cari erau kn slujba lui David. Ioweb-Baswebet, Tahchemonitul, unul din fruntawii cqpeteniilor. El wi -a knvkrtit suliya peste opt sute de oameni, pe cari i -a omorkt dintr`o datq.

9

Dupq el, Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi. El era unul din cei trei rqzboinici cari au yinut pept kmpreunq cu David kmpotriva Filistenilor strknwi pentru luptq, cknd bqrbayii lui Israel se dqdeau knapoi pe knqlyimi.

10

El s`a sculat, wi a lovit pe Filisteni pknq ce i -a obosit mkna wi a rqmas lipitq de sabie. Domnul a dat o mare izbqvire kn ziua aceea. Poporul s`a kntors dupq Eleazar, numai ca sq ia prada.

11

Dupq el, Wama, fiul lui Aghe, din Harar. Filistenii se strknseserq la Lehi. Acolo era o bucatq de pqmknt sqmqnatq cu linte; wi poporul fugea dinaintea Filistenilor.

12

Wama s`a awezat kn mijlocul ogorului, l -a apqrat wi a bqtut pe Filisteni. Wi Domnul a dat o mare izbqvire.

13

Trei dintre cei treizeci de cqpetenii s`au pogorkt pe vremea seceratului wi au venit la David, kn pewtera Adulam, cknd o ceatq de Filisteni tqbqrkse kn valea... Refaim.

14

David era atunci kn cetqyuie, wi o strajq a Filistenilor era la Betleem.

15

David a avut o dorinyq, wi a zis: ,,Cine-mi va da sq beau apq din fkntkna de la poarta Betleemului?``

16

Atunci cei trei viteji au trecut prin tabqra Filistenilor, wi au scos apq din fkntkna dela poarta Betleemului. Au adus -o wi au dat -o lui David; dar el n`a vrut s`o bea wi a vqrsat -o knaintea Domnului.

17

El a zis: ,,Departe de mine, Doamne, gkndul sq fac lucrul acesta! Sq beau skngele oamenilor acestora cari s`au dus cu primejdia vieyii lor?`` Wi n`a vrut s`o bea. Iatq ce au fqcut acewti trei viteji.

18

Abiwai, fratele lui Ioab, fiul Yeruiei, era cqpetenia celor trei. El wi -a knvkrtit suliya peste trei sute de oameni, wi i -a omorkt, wi a fost vestit kntre cei trei.

19

Era cel mai cu vazq din cei trei, wi a fost cqpetenia lor; dar n`a fost la knqlyimea celor trei dintki.

20

Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om din Cabyeel, om viteaz wi vestit prin faptele lui mari. El a ucis pe cei doi fii ai lui Ariel din Moab. S`a pogorkt kn mijlocul unei gropi pentru apq unde a ucis un leu, kntr`o zi cknd cqzuse zqpadq.

21

A omorkt pe un Egiptean groaznic la knfqyiware, care avea o suliyq kn mknq; s`a pogorkt kmpotriva lui cu un toiag, a smuls suliya din mkna Egipteanului, wi l -a omorkt cu ea.

22

Iatq ce a fqcut Benaia, fiul lui Iehoiada; wi a fost vestit printre cei trei viteji.

23

Era cel mai cu vazq din cei treizeci; dar n`a ajuns la knqlyimea celor trei dintki. David l -a primit kntre sfetnicii lui de aproape.

24

Asael, fratele lui Ioab, din numqrul celor treizeci, Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem.

25

Wama din Harod. Elica din Harod.

26

Heley, din Pelet. Ira, fiul lui Ichew, din Tecoa.

27

Abiezer din Anatot. Mebunai, din Huwa.

28

Yalmon, din Ahoah. Maharai, din Netofa.

29

Heleb, fiul lui Baana, din Netofa. Itai, fiul lui Ribai, din Ghibea fiilor lui Beniamin.

30

Benaia, din Piraton. Hidai, din Nahale-Gaaw.

31

Abi-Albon, din Araba. Azmavet, din Barhum.

32

Eliahba, din Waalbon. Bene-Iawen. Ionatan.

33

Wama, din Harar. Ahiam, fiul lui Warar, din Arar.

34

Elifelet, fiul lui Ahasbai, fiul unui Maacatit. Eliam, fiul lui Ahitofel, din Ghilo.

35

Heyrai, din Carmel. Paarai, din Arab.

36

Igheal, fiul lui Natan, din Yoba. Bani, din Gad.

37

Yelec, Amonitul. Naharai din Beerot, care ducea armele lui Ioab, fiul Yeruiei.

38

Ira, din Ieter. Gareb, din Ieter.

39

Urie, Hetitul. De toyi: treizeci wi wapte.

2 Samuel 24

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com