Rumanian Bible Cornilescu Version

2 Samuel 18

2 Samuel

Return to Index

Chapter 19

1

Au venit wi au spus lui Ioab: ,,Iatq cq kmpqratul plknge wi se jqlewte din pricina lui Absalom.``

2

Wi kn ziua aceea, biruinya s`a prefqcut kn jale pentru tot poporul, cqci kn ziua aceea, poporul auzea zickndu-se: ,,Kmpqratul este mkhnit din pricina fiului squ.``

3

Kn aceeaw zi, poporul a intrat kn cetate pe furiw, ca niwte oameni ruwinayi cq au fugit din luptq.

4

Kmpqratul kwi acoperise faya, wi striga kn gura mare: ,,Fiul meu Absalom! Absalom, fiul meu, fiul meu.``

5

Ioab a intrat kn odaia unde era kmpqratul, wi a zis: ,,Tu acoperi azi de ruwine faya tuturor slujitorilor tqi, cari au scqpat azi viaya ta, a fiilor tqi wi a fetelor tale, a nevestelor tale wi a yiitoarelor tale.

6

Tu iubewti pe ceice te urqsc, wi urqwti pe ceice te iubesc, cqci arqyi azi cq pentru tine nu sknt nici cqpetenii nici slujitori; wi vqd acum cq, dacq ar trqi Absalom wi noi toyi am fi murit kn ziua aceasta, lucrul acesta yi-ar fi plqcut.

7

Scoalq-te dar, iewi wi vorbewte dupq inima slujitorilor tqi! Cqci jur pe Domnul cq, dacq nu iewi sq te arqyi, nu va rqmknea un om cu tine kn noaptea aceasta; wi aceasta va fi o nenorocire mai rea pentru tine deckt toate nenorocirile cari yi s`au kntkmplat din tinereyq pknq acum.``

8

Atunci kmpqratul s`a sculat, wi a wezut la poartq. Au spus tot poporului: ,,Iatq cq kmpqratul stq la poartq.`` Wi tot poporul a venit knaintea kmpqratului.

9

Wi kn toate seminyiile lui Israel, tot poporul se certa, zicknd: ,,Kmpqratul ne -a izbqvit din mkna vrqjmawilor nowtri, el ne -a scqpat din mkna Filistenilor; wi acum a trebuit sq fugq din yarq dinaintea lui Absalom.

10

Wi Absalom, pe care -l unsesem sq domneascq peste noi, a murit kn bqtqlie: de ce nu puneyi o vorbq pentru kntoarcerea kmpqratului?``

11

La rkndul squ, kmpqratul David a trimes sq spunq preoyilor Yadoc wi Abiatar: ,,Vorbiyi bqtrknilor lui Iuda, wi spuneyi-le: ,Pentruce ayi fi voi cei din urmq pentru kntoarcerea kmpqratului kn casa lui?` -Cqci ce se spunea kn tot Israelul ajunsese pknq la kmpqrat. -

12

Voi sknteyi frayii mei, sknteyi os din oasele mele wi carne din carnea mea; pentruce ayi fi voi cei din urmq pentru aducerea kmpqratului knapoi?

13

Wi lui Amasa spuneyi -i awa: ,Nu ewti tu oare os din oasele mele wi carne din carnea mea? Sq mq pedepseascq Dumnezeu cu toatq asprimea, dacq nu vei fi knaintea mea pentru totdeauna cqpetenia owtirii kn locul lui Ioab!``

14

David a knmuiat inima tuturor celor din Iuda, de parcq ar fi fost un singur om; wi au trimes sq spunq kmpqratului: ,,Kntoarce-te, tu wi toyi slujitorii tqi.``

15

Kmpqratul s`a kntors, wi a ajuns pknq la Iordan. Wi Iuda s`a dus la Ghilgal, ca sq iasq knaintea kmpqratului, wi sq -l facq sq treacq Iordanul.

16

Wimei, fiul lui Ghera, Beniamitul, care era din Bahurim, s`a grqbit sq se pogoare cu cei din Iuda knaintea kmpqratului David.

17

Avea cu el o mie de oameni din Beniamin, wi pe Yiba, mai marele casei lui Saul, wi pe cei cincisprezece fii wi pe cei douqzeci de robi ai lui Yiba. Au trecut Iordanul kn faya kmpqratului.

18

Luntrea, pusq la kndemkna kmpqratului, tocmai pornise ca sq -i treacq wi casa dincolo; wi kn clipa cknd era sq treacq kmpqratul Iordarnul, Wimei, fiul lui Ghera, s`a knchinat knaintea lui.

19

Wi a zis kmpqratului: ,,Sq nu yinq seamq domnul meu de nelegiuirea mea, sq uite cq robul tqu l -a ocqrkt kn ziua cknd kmpqratul, domnul meu, iewea din Ierusalim, wi sq nu yinq seamq... kmpqratul de lucrul acesta!

20

Cqci robul tqu mqrturisewte cq a pqcqtuit. Wi iatq, vin astqzi, cel dintki din toatq casa lui Iosif, knaintea kmpqratului, domnul meu.``

21

Atunci Abiwai, fiul Yeruiei, a luat cuvkntul, wi a zis: ,,Nu trebuie oare sq moarq Wimei pentrucq a blestemat pe unsul Domnului?``

22

Dar David a zis: ,,Ce am eu cu voi, fiii Yeruiei, wi pentruce vq arqtayi astqzi protivnicii mei? Astqzi sq se omoare oare vreun om kn Israel? Nu wtiu eu cq kmpqrqyesc azi peste Israel?``

23

Wi kmpqratul a zis lui Wimei: ,,Nu vei muri!`` Kmpqratul i -a jurat cq nu -l va omork.

24

Mefibowet, fiul lui Saul, s`a pogorkt wi el knaintea kmpqratului. Nu-wi kngrijise nici picioarele, nici barba, nici nu-wi spqlase hainele, din ziua cknd plecase kmpqratul pknq kn ziua cknd se kntorcea kn pace.

25

Cknd s`a dus knaintea kmpqratului la Ierusalim, kmpqratul i -a zis: ,,Pentruce n`ai venit cu mine, Mefibowet?``

26

Wi el a rqspuns: ,,Kmpqrate, domnul meu, slujitorul meu m`a knwelat, cqci robul tqu, care este olog, zisese: ,Voi pune waua pe mqgar, voi kncqleca pe el, wi voi merge cu kmpqratul.`

27

Wi el a knegrit pe robul tqu la domnul meu kmpqratul. Dar domnul meu kmpqratul este ca un knger al lui Dumnezeu. Fq ce vei crede.

28

Cqci toyi cei din casa tatqlui meu au fost niwte oameni vrednici de moarte knaintea kmpqratului domnul meu; wi totuw, tu ai pus pe robul tqu kn rkndul celor ce mqnkncq la masq cu tine. Ce drept mai pot avea eu, wi ce am sq cer eu kmpqratului?``

29

Kmpqratul i -a zis: ,,Ce mai vorbewti atkta? Am spus: ,Tu wi Yiba, veyi kmpqryi pqmknturile.``

30

Wi Mefibowet a zis kmpqratului: ,,Sq ia chiar totul, cqci kmpqratul domnul meu se kntoarce kn pace acasq.``

31

Barzilai, Galaaditul, s`a pogorkt din Roghelim, wi a trecut Iordanul kmpreunq cu kmpqratul, ca sq -l petreacq pknq dincolo de Iordan.

32

Barzilai era foarte bqtrkn, kn vkrstq de optzeci de ani. El kngrijise de kmpqrat kn timpul wederii lui la Mahanaim, cqci era un om foarte bogat.

33

Kmpqratul a zis lui Barzilai: ,,Vino cu mine, wi te voi hrqni la mine kn Ierusalim.``

34

Dar Barzilai a rqspuns kmpqratului: ,,Ckyi ani voi mai trqi, ca sq mq sui cu kmpqratul la Ierusalim?

35

Eu sknt astqzi kn vkrstq de optzeci de ani. Pot eu sq mai cunosc ce este bun wi ce este rqu? Poate robul tqu sq mai aibq vreun gust pentru ce mqnkncq wi bea? Pot eu sq mai aud glasul ckntqreyilor wi ckntqreyelor? Wi pentru ce sq mai fie robul tqu o povarq pentru domnul meu, kmpqratul?

36

Robul tqu va merge puyin dincolo de Iordan cu kmpqratul. Dealtfel, pentru ce mi-ar face kmpqratul aceastq binefacere?

37

Sq se kntoarcq robul tqu, wi sq mor kn cetatea mea, lkngq mormkntul tatqlui meu wi mamei mele! Dar iatq cq robul tqu Chimham va trece cu kmpqratul, domnul meu; fq ce vei crede pentru el.``

38

Kmpqratul a zis: ,,Chimham sq treacq kmpreunq cu mine, wi voi face pentru el ce vei vrea; tot ce vei dori dela mine, kyi voi da!``

39

Dupq ce tot poporul a trecut Iordanul wi dupq ce l -a trecut wi kmpqratul, kmpqratul a sqrutat pe Barzilai, wi l -a binecuvkntat. Wi Barzilai s`a kntors acasq.

40

Kmpqratul s`a kndreptat spre Ghilgal, knsoyit de Chimham. Tot poporul lui Iuda wi jumqtate din poporul lui Israel petrecuse pe kmpqrat dincolo de Iordan.

41

Dar toyi bqrbayii lui Israel au venit la kmpqrat, wi i-au zis: ,,Pentruce te-au furat frayii nowtri, bqrbayii lui Iuda, wi au trecut pe kmpqrat peste Iordan, kmpreunq cu casa lui, wi cu toyi oamenii lui David?``

42

Toyi bqrbayii lui Iuda au rqspuns bqrbayilor lui Israel: ,,Fiindcq kmpqratul ne este rudq; wi ce ayi gqsit aici, ca sq vq mkniayi? Am trqit noi pe cheltuiala kmpqratului? Ne -a fqcut el daruri?``

43

Wi bqrbayii lui Israel au rqspuns bqrbayilor lui Iuda: ,,Kmpqratul este de zece ori mai mult al nostru, wi chiar la David avem mai mult drept deckt voi. Pentruce ne-ayi nesocotit? N`am fost noi cei dintki cari am spus sq se kntoarcq kmpqratul nostru?`` Wi bqrbayii lui Iuda au vorbit cu mai multq asprime deckt bqrbayii lui Israel.

2 Samuel 20

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com