Rumanian Bible Cornilescu Version

2 Samuel 17

2 Samuel

Return to Index

Chapter 18

1

David a numqrat poporul care era cu el, wi a pus peste ei cqpetenii peste mii wi cqpetenii peste sute.

2

A pus o treime din popor supt porunca lui Ioab, o treime supt Abiwai, fiul Yeruiei, fratele lui Ioab, wi o treime subt Itai din Gat. Wi kmpqratul a zis poporului: ,,Vreau sq ies wi eu kmpreunq cu voi.``

3

Dar poporul a zis: ,,Sq nu iewi! Cqci dacq vom lua -o la fugq, luarea aminte nu se va kndrepta asupra noastrq; wi cknd vor cqdea jumqtate din noi, nu vor lua seama la noi; dar tu ewti ca zece mii dintre noi, wi acum este mai bine sq ne vii kn ajutor din cetate.``

4

Kmpqratul le -a rqspuns: ,,Voi face ce credeyi cq este mai bine.`` Wi kmpqratul a stat lkngq poartq, kn timp ce tot poporul iewea cu sutele wi miile.

5

Kmpqratul a dat urmqtoarea poruncq lui Ioab, lui Abiwai wi lui Itai: ,,Pentru dragostea pe care o aveyi fayq de mine, purtayi-vq blknd cu tknqrul Absalom!`` Wi tot poporul a auzit porunca kmpqratului, datq tuturor cqpeteniilor cu privire la Absalom.

6

Poporul a iewit kn ckmp knaintea lui Israel, wi bqtqlia a avut loc kn pqdurea lui Efraim.

7

Acolo, poporul lui Israel a fost bqtut de slujitorii lui David, wi a fost o mare knfrkngere kn ziua aceea, ca douqzeci de mii de oameni.

8

Lupta s`a kntins pe tot yinutul, wi pqdurea a mkncat mai mult popor kn ziua aceea deckt a mkncat sabia.

9

Absalom s`a pomenit kn faya oamenilor lui David. Era cqlare pe un catkr. Catkrul a pqtruns subt ramurile kncklcite ale unui mare stejar, wi capul lui Absalom s`a prins de stejar; a rqmas astfel spknzurat kntre cer wi pqmknt, wi catkrul care era subt el a trecut knainte.

10

Un om, vqzknd lucrul acesta, a venit wi a spus lui Ioab: ,,Iatq, am vqzut pe Absalom spknzurat de un stejar.``

11

Wi Ioab a zis omului care i -a adus wtirea aceasta: ,,L-ai vqzut! De ce dar nu l-ai tqiat pe loc? Yi-aw fi dat zece sicli de argint wi un brku.``

12

Dar omul acela a zis lui Ioab: ,,Chiar dacq aw ckntqri kn mkna mea o mie de sicli de argint, n`aw pune mkna pe fiul kmpqratului; cqci noi am auzit urmqtoarea poruncq pe care yi -a dat -o kmpqratul yie, lui Abiwai wi lui Itai: ,Luayi seama fiecare la tknqrul Absalom!`

13

Wi dacq l-awi fi omorkt miwelewte, nimic n`ar fi rqmas ascuns kmpqratului, wi tu knsuyi ai fi fost kmpotriva mea.``

14

Ioab a zis: ,,Nu voi zqbovi atkta cu tine!`` Wi a luat trei sqgeyi kn mknq, wi le -a knfipt kn inima lui Absalom, care era kncq plin de viayq kn mijlocul stejarului.

15

Zece tineri, cari duceau armele lui Ioab, au knconjurat pe Absalom, l-au lovit wi l-au omorkt.

16

Ioab a sunat din trkmbiyq; wi poporul s`a kntors, kncetknd astfel sq mai urmqreascq pe Israel, oprit de Ioab.

17

Au luat pe Absalom, l-au aruncat kntr`o groapq mare din mijlocul pqdurii, wi au pus peste el o grqmadq foarte mare de petre. Tot Israelul a fugit, fiecare kn cortul lui.

18

Pe cknd trqia, Absalom kwi ridicase un stklp de aducere aminte kn valea kmpqratului. Cqci zicea: ,,N`am fii, prin cari sq se poatq pqstra aducerea aminte a numelui meu.`` Wi a pus numele squ stklpului, care wi astqzi se numewte stklpul lui Absalom.

19

Ahimaay, fiul lui Yadoc, a zis: ,,Lasq-mq, sq dau fuga, wi sq duc kmpqratului vestea cea bunq cq Domnul i -a fqcut dreptate, scqpkndu -l din mkna vrqjmawilor sqi.``

20

Ioab i -a zis: ,,Nu tu ai sq duci vewtile azi; le vei duce kntr`o altq zi, dar nu astqzi; fiindcq fiul kmpqratului a murit.``

21

Wi Ioab a zis lui Cuwi: ,,Du-te wi vestewte kmpqratului ce ai vqzut.`` Cuwi s`a knchinat knaintea lui Ioab, wi a dat fuga.

22

Ahimaay, fiul lui Yadoc, a zis iarqw lui Ioab: ,,Orice s`ar kntkmpla, lasq-mq sq alerg dupq Cuwi.`` Wi Ioab a zis: ,,Pentruce vrei sq alergi, fiule? Nu este o solie care-yi va fi de folos.``

23

,,Orice s`ar kntkmpla, vreau sq alerg``, a zis din nou Ahimaay. Wi Ioab i -a zis: ,,Dq fuga!`` Ahimaay a alergat pe drumul care duce kn ckmpie, wi a luat -o knaintea lui Cuwi.

24

David wedea kntre cele douq poryi. Caraula s`a dus pe acoperiwul poryii spre zid; a ridicat ochii wi s`a uitat. Wi iatq cq un om alerga singur singurel.

25

Caraula a strigat, wi a dat de wtire kmpqratului. Kmpqratul a zis: ,,Dacq este singur, aduce vewti.`` Wi omul acela se apropia din ce kn ce mai mult.

26

Caraula a vqzut un alt om alergknd; a strigat la portar: ,,Iatq un om aleargq singur singurel.`` Kmpqratul a zis: ,,Wi el aduce vewti.``

27

Caraula a zis: ,,Alergqtura celui dintki pare cq e a lui Ahimaay, fiul lui Yadoc.`` Wi kmpqratul a zis: ,,Este un om de bine, wi aduce vewti bune.``

28

Ahimaay a strigat, wi a zis kmpqratului: ,,Este bine de tot!`` S`a knchinat knaintea kmpqratului cu faya pknq la pqmknt, wi a zis: ,,Binecuvkntat sq fie Domnul, Dumnezeul tqu, care a dat kn mknile noastre pe cei ce ridicau mkna kmpotriva domnului nostru kmpqratul.``

29

Kmpqratul a zis: ,,Tknqrul Absalom este bine, sqnqtos?`` Ahimaay a rqspuns: ,,Am vqzut o mare knvqlmqwalq, cknd a trimes Ioab pe slujitorul kmpqratului wi pe mine, slujitorul tqu: dar nu wtiu ce era.``

30

Wi kmpqratul a zis: ,,Stai colea la o parte.`` Wi Ahimaay a stqtut deoparte.

31

Kndatq a sosit Cuwi. Wi a zis: ,,Sq afle domnul meu, kmpqratul, vestea cea bunq! Astqzi Domnul yi -a fqcut dreptate, scqpkndu-te din mkna tuturor celor ce se ridicau kmpotriva ta.``

32

Kmpqratul a zis lui Cuwi: ,,Tknqrul Absalom este bine, sqnqtos?`` Cuwi a rqspuns: ,,Ca tknqrul acesta sq fie vrqjmawii domnului meu, kmpqratul, wi toyi cei ce se ridicq kmpotriva ta, ca sq-yi facq rqu!``

33

Atunci kmpqratul, cutremurkndu-se, s`a suit kn odaia de sus a poryii, wi a plkns. Pe cknd mergea, zicea: ,,Fiul meu Absalom! Fiul meu, fiul meu Absalom! Cum n`am murit eu kn locul tqu! Absalom, fiul meu, fiul meu!``

2 Samuel 19

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com