Rumanian Bible Cornilescu Version

2 Samuel 12

2 Samuel

Return to Index

Chapter 13

1

Dupq aceea, iatq ce s`a kntkmplat. Absalom, fiul lui David, avea o sorq frumoasq, numitq Tamar; wi Amnon, fiul lui David, a iubit -o.

2

Amnon era atkt de chinuit din aceastq pricinq, knckt a cqzut bolnav dupq sorq-sa Tamar; cqci era fecioarq, wi -i venea greu lui Amnon sq -i facq ceva.

3

Amnon avea un prieten, numit Ionadab, fiul lui Wimea, fratele lui David. Wi Ionadab era un om foarte wiret.

4

El i -a zis: ,,Pentruce te usuci din zi kn zi, tu, fiul kmpqratului? Nu vrei sq-mi spui?`` Amnon i -a rqspuns: ,,Iubesc pe Tamar, sora fratelui meu Absalom.``

5

Ionadab i -a zis: ,,Culcq-te kn pat, wi fq-te bolnav. Cknd va veni tatql tqu sq te vadq, sq -i spui: ,Dq voie sorei mele Tamar, sq vinq sq-mi dea sq mqnknc; sq-mi pregqteascq subt ochii mei o mkncare, ca s`o vqd wi s`o iau din mkna ei.``

6

Amnon s`a culcat wi s`a fqcut bolnav. Kmpqratul a venit sq -l vadq, wi Amnon a zis kmpqratului: ,,Te rog, sq vinq soru-mea Tamar sq facq douq turte subt ochii mei wi sq le mqnknc din mkna ei.``

7

David a trimes sq spunq Tamarei knlquntrul odqilor ei: ,,Du-te kn casa fratelui tqu Amnon, wi pregqtewte -i o mkncare.``

8

Tamar s`a dus kn casa fratelui ei Amnon, care era culcat. A luat plqmqdealq, a frqmkntat -o, a pregqtit turte knaintea lui, wi le -a copt;

9

luknd apoi tigaia, le -a rqsturnat knaintea lui.`` Dar Amnon n`a vrut sq mqnknce. El a zis: ,,Scoateyi pe toatq lumea afarq.`` Wi toatq lumea a iewit afarq dela el.

10

Atunci Amnon a zis Tamarei: ,,Adu-mi mkncarea kn odaie, wi s`o mqnknc din mkna ta.`` Tamar a luat turtele pe cari le fqcuse, wi le -a dus fratelui squ Amnon, kn odaie.

11

Pe cknd i le dqdea ea sq le mqnknce, el a apucat -o wi i -a zis: ,,Vino, soro, wi culcq-te cu mine.``

12

Ea i -a rqspuns: ,,Nu, frate, nu mq necinsti, cqci nu se face awa kn Israel; nu face miwelia aceasta.

13

Unde mq voi duce eu cu ruwinea mea? Wi tu vei trece drept un miwel kn Israel. Acum, vorbewte, te rog, kmpqratului, wi nu se va kmpotrivi sq fiu a ta.``

14

Dar el n`a vrut s`o asculte; a silit -o, a necinstit -o wi s`a culcat cu ea.

15

Apoi Amnon a urkt -o foarte mult, mai mult deckt o iubise. Wi i -a zis: ,,Scoalq-te, wi du-te!``

16

Ea i -a rqspuns: ,,Nu mai mqri rqul pe care l-ai fqcut, izgonindu-mq.``

17

El n`a vrut s`o asculte wi, chemknd bqiatul care -i slujea, a zis: ,,Izgonewte dela mine pe femeia aceasta, scoate -o afarq, wi kncuie uwa dupq ea!``

18

Ea avea o rochie pestriyq; cqci aceasta era haina pe care o purtau fetele kmpqratului, cktq vreme erau fecioare. Slujitorul lui Amnon a scos -o afarq, wi a kncuiat uwa dupq ea.

19

Tamar wi -a presqrat cenuwq pe cap, wi wi -a sfkwiat haina pestriyq; a pus mkna kn cap, wi a plecat yipknd.

20

Fratele ei Absalom, i -a zis: ,,A stat fratele tqu Amnon cu tine? Acum, soro, taci, cqci este fratele tqu; nu te prea trece cu firea din pricina aceasta.`` Wi Tamar, nemkngkiatq, a locuit kn casa fratelui ei Absalom.

21

Kmpqratul David a aflat toate aceste lucruri, wi s`a mkniat foarte tare.

22

Absalom n`a vorbit nici bine nici rqu cu Amnon; dar a knceput sq -l urascq, pentrucq necinstise pe soru-sa Tamar.

23

Dupq doi ani, pe cknd Absalom avea tunsul oilor la Baal-Hayor, lkngq Efraim, a poftit pe toyi fiii kmpqratului.

24

Absalom s`a dus la kmpqrat, wi a zis: ,,Iatq, robul tqu are tunsul oilor; sq vinq kmpqratul wi slujitorii lui la robul tqu.``

25

Wi kmpqratul a zis lui Absalom: ,,Nu, fiule, nu vom veni toyi, ca sq nu-yi fie greu.`` Absalom a stqruit de el; dar kmpqratul n`a vrut sq se ducq, wi l -a binecuvkntat.

26

Absalom a zis: ,,Dq voie mqcar fratelui meu Amnon sq vinq cu noi.`` Kmpqratul i -a rqspuns: ,,Pentruce sq vinq el cu tine?``

27

Kn urma stqruinyelor lui Absalom, kmpqratul a lqsat sq meargq cu el pe Amnon wi toyi fiii sqi.

28

Absalom a dat urmqtoarea poruncq slujitorilor sqi: ,,Luayi seama cknd se va veseli inima lui Amnon de vin, wi cknd vq voi zice: ,Loviyi pe Amnon!` atunci sq -l omorkyi; sq nu vq temeyi de nimic: oare nu vq poruncesc eu? Fiyi tari, wi arqtayi-vq oameni de inimq!``

29

Slujitorii lui Absalom au fqcut lui Amnon cum le poruncise Absalom. Wi toyi fiii kmpqratului s`au sculat, au kncqlecat fiecare pe catkrul lui, wi au fugit.

30

Pe cknd erau pe drum, a ajuns zvonul la David cq Absalom, a ucis pe toyii fiii kmpqratului, wi cq n`a mai rqmas niciunul din ei.

31

Kmpqratul s`a sculat, wi -a rupt hainele, wi s`a culcat pe pqmknt, wi toyi slujitorii lui stqteau acolo cu hainele sfkwiate.

32

Ionadab, fiul lui Wimea, fratele lui David, a luat cuvkntul wi a zis: ,,Sq nu creadq domnul meu cq toyi tinerii, fiii kmpqratului, au fost uciwi, cqci numai Amnon a murit; aceasta este urmarea unei hotqrkri a lui Absalom, din ziua cknd Amnon a necinstit pe sorq-sa Tamar.

33

Sq nu se mai munceascq dar kmpqratul, domnul meu, cu gkndul cq toyi fiii kmpqratului au murit, cqci numai Amnon a murit.

34

Absalom a fugit. Wi tknqrul pus de strajq a ridicat ochii wi s`a uitat. Wi iatq cq o mare ceatq venea pe drumul dinapoia lui, dinspre munte.

35

Ionadab a zis kmpqratului: ,,Iatq cq vin fiii kmpqratului! Astfel se adeverewte ce spunea robul tqu``.

36

Pe cknd isprqvea el vorba, iatq cq fiii kmpqratului au venit. Au ridicat glasul, wi au plkns; wi kmpqratul wi toyi slujitorii lui au plkns mult.

37

Absalom fugise, wi s`a dus la Talmai, fiul lui Amihur, kmpqratul Ghewurului. Wi David jqlea kn fiecare zi pe fiul squ.

38

Absalom a stat trei ani la Ghewur, unde se dusese, dupq ce fugise.

39

Kmpqratul David a kncetat sq mai urmqreascq pe Absalom, cqci se mkngkiase de moartea lui Amnon.

2 Samuel 14

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com