Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Samuel 25

1 Samuel

Return to Index

Chapter 26

1

Zifiyii s`au dus la Saul la Ghibea, wi au zis: ,,Iatq cq David este ascuns pe dealul Hachila, kn faya pustiei.``

2

Saul s`a sculat wi s`a pogorkt kn pustia Zif, cu trei mii de oameni alewi din Israel, ca sq caute pe David kn pustia Zif.

3

A tqbqrkt pe dealul Hachila, kn faya pustiei, lkngq drum. David era kn pustie; wi, knyelegknd cq Saul merge kn urmqrirea lui kn pustie,

4

a trimes niwte iscoade, wi a aflat cq kn adevqr Saul venise.

5

Atunci David s`a sculat wi a venit la locul unde tqbqrkse Saul, wi a vqzut locul unde era culcat Saul, cu Abner, fiul lui Ner, cqpetenia owtirii lui. Saul era culcat kn cort kn mijlocul taberii wi poporul era tqbqrkt kn jurul lui.

6

David a luat cuvkntul, wi vorbind lui Ahimelec, Hetitul, wi lui Abiwai, fiul Yeruiei wi fratele lui Ioab, a zis: ,,Cine vrea sq se pogoare cu mine kn tabqrq la Saul?`` Wi Abiwai a rqspuns: ,,Eu, mq voi pogork cu tine.``

7

David wi Abiwai s`au dus noaptea la popor. Wi iatq cq Saul era culcat wi dormea kn cort kn mijlocul taberii, wi suliya lui era knfiptq kn pqmknt la capul lui. Abner wi poporul lui erau culcayi kn jurul lui.

8

Abiwai a zis lui David: ,,Dumnezeu dq astqzi pe vrqjmawul tqu kn mknile tale; lasq-mq, te rog, sq -l lovesc cu suliya mea, wi sq -l pironesc dintr`o loviturq kn pqmknt, ca sq n`am nevoie sq -i mai dau alta.``

9

Dar David a zis lui Abiwai: ,,Nu -l omork! Cqci cine ar putea pune mkna pe unsul Domnului wi sq rqmknq nepedepsit?``

10

Wi David a zis: ,,Viu este Domnul, cq numai Domnul kl poate lovi; fie cq -i va veni ziua sq moarq, fie cq se va pogork... kntr`un ckmp de bqtaie wi va peri.

11

Sq mq fereascq Domnul, sq pun mkna pe unsul Domnului! Ia numai suliya dela cqpqtkiul lui, cu urciorul cu apq, wi sq plecqm.``

12

David a luat dar suliya wi urciorul cu apq de la cqpqtkiul lui Saul, wi au plecat. Nimeni nu i -a vqzut, nici n`a bqgat de seamq nimic, wi nimeni nu s`a dewteptat, cqci Domnul ki cufundase pe toyi kntr`un somn adknc.

13

David a trecut de cealaltq parte, wi a ajuns departe pe vkrful muntelui, la o mare depqrtare de tabqrq.

14

Wi a strigat poporului wi lui Abner, fiul lui Ner: ,,N`auzi tu, Abner?`` Abner a rqspuns: ,,Cine ewti tu care strigi cqtre kmpqratul?``

15

Wi David a zis lui Abner: ,,Oare nu ewti tu bqrbat? Wi cine este ca tine kn Israel? Pentruce atunci n`ai pqzit pe kmpqrat, stqpknul tqu? Cqci cineva din popor a venit sq omoare pe kmpqratul, stqpknul tqu.

16

Ce ai fqcut tu nu este bine. Viu este Domnul, cq sknteyi vrednici de moarte, cqci n`ayi vegheat asupra stqpknului vostru, asupra unsului Domnului. Uitq-te acum unde este suliya kmpqratului wi ulciorul de apq, cari erau la cqpqtkiul lui.``

17

Saul a cunoscut glasul lui David, wi a zis: ,,Glasul tqu este, fiul meu David?`` Wi David a rqspuns: ,,Glasul meu, kmpqrate, domnul meu!``

18

Wi a zis: ,,Pentruce urmqrewte domnul meu pe robul squ? Ce-am fqcut, wi cu ce sknt vinovat?

19

Sq binevoiascq acum kmpqratul, domnul meu, sq asculte cuvintele robului squ: ,Dacq Domnul este Cel ce te atkyq kmpotriva mea, sq primeascq mirosul unui dar de mkncare dela noi; dar dacq oamenii te atkyq, blestemayi sq fie knaintea Domnului, fiindcq ei mq izgonesc azi ca sq mq deslipeascq de mowtenirea... Domnului, zickndu-mi: ,Du-te de slujewte unor dumnezei strqini!`

20

Oh! sq nu-mi cadq skngele pe pqmknt departe de Faya Domnului! Cqci kmpqratul lui Israel a pornit sq mq caute ca pe un purice, cum ar urmqri o potkrniche kn munyi.``

21

Saul a zis: ,,Am pqcqtuit; kntoarce-te, fiul meu David, cqci nu-yi voi mai face rqu, fiindcq kn ziua aceasta viaya mea a fost scumpq knaintea ta. Am lucrat ca un nebun, wi am fqcut o mare grewalq.``

22

David a rqspuns: ,,Iatq suliya kmpqratului; sq vinq unul din oamenii tqi s`o ia.

23

Domnul va rqsplqti fiecqruia dupq dreptatea lui wi dupq credinciowia lui: cqci Domnul te dqduse azi kn mknile mele, wi eu n`am vrut sq pun mkna pe unsul Domnului.

24

Wi dupq cum azi viaya ta a avut un mare prey knaintea mea, tot awa wi viaya mea va avea un mare prey knaintea Domnului, wi El mq va izbqvi din orice necaz.``

25

Saul a zis lui David: ,,Fii binecuvkntat, fiul meu David! Tu vei face lucruri mari wi vei birui.`` David wi -a vqzut de drum, wi Saul s`a kntors acasq.

1 Samuel 27

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com