Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Samuel 23

1 Samuel

Return to Index

Chapter 24

1

Cknd s`a kntors Saul de la urmqrirea Filistenilor, au venit wi i-au spus: ,,Iatq cq David este kn pustia En-Ghedi.``

2

Saul a luat trei mii de oameni alewi din tot Israelul, wi s`a dus sq caute pe David wi pe oamenii lui pknq pe stkncile yapilor sqlbatici.

3

A ajuns la niwte stkne de oi, cari erau lkngq drum; wi acolo era o pewterq, kn care a intrat sq doarmq. David wi oamenii lui erau... kn fundul pewterii.

4

Oamenii lui David i-au zis: ,,Iatq ziua kn care Domnul kyi zice: ,Dau pe vrqjmawul tqu kn mknile tale; fq -i ce-yi va plqcea.`` David s`a sculat, wi a tqiat kncet colyul hainei lui Saul.

5

Dupq aceea, inima ki bqtea, pentrucq tqiase colyul hainei lui Saul.

6

Wi a zis oamenilor sqi: ,,Sq mq fereascq Domnul sq fac kmpotriva domnului meu, care este unsul Domnului, o awa faptq ca sq pun mkna pe el! Cqci el este unsul Domnului.``

7

Cu aceste cuvinte David a oprit pe oamenii sqi, wi i -a kmpedecat sq se arunce asupra lui Saul. Apoi Saul s`a sculat sq iasq din pewterq, wi wi -a vqzut knainte de drum.

8

Dupq aceea, David s`a sculat wi a iewit din pewterq. El a knceput sq strige atunci dupq Saul: ,,Kmpqrate, domnul meu!`` Saul s`a suit knapoi, wi David s`a plecat cu faya la pqmknt wi s`a knchinat.

9

David a zis lui Saul: ,,De ce asculyi tu de vorbele oamenilor cari zic: ,David kyi vrea rqul?`

10

Vezi acum cu ochii tqi cq Domnul te dqduse astqzi kn mknile mele kn pewterq. Oamenii mei mq kndemnau sq te omor; dar te-am cruyat, wi am zis: ,Nu voi pune mkna pe domnul meu, cqci este unsul Domnului.`

11

Uite, pqrintele meu, uite colyul hainei tale kn mkna mea. Fiindcq yi-am tqiat colyul hainei, wi nu te-am ucis, sq wtii wi sq vezi cq kn purtarea mea nu este nici rqutate nici rqzvrqtire, wi cq n`am pqcqtuit kmpotriva ta. Totuw tu kmi kntinzi curse, ca sq-mi iei viaya.

12

Judece Domnul kntre mine wi tine, wi Domnul sq mq rqzbune pe tine; dar eu nu voi pune mkna pe tine.

13

Rqul dela cei rqi vine, zice vechea zicalq. De aceea eu nu voi pune mkna pe tine.

14

Kmpotriva cui a pornit kmpqratul lui Israel? Pe cine urmqrewti tu? Un ckne mort, un purice.

15

Domnul va judeca wi va hotqrk kntre mine wi tine, El va vedea, El kmi va... apqra pricina wi El kmi va face dreptate, izbqvindu-mq din mkna ta.``

16

Cknd a sfkrwit David de spus aceste vorbe lui Saul, Saul a zis: ,,Glasul tqu este, fiule David?`` Wi Saul a ridicat glasul wi a plkns.

17

Wi a zis lui David: ,,Tu ewti mai bun deckt mine; cqci tu mi-ai fqcut... bine, iar eu yi-am fqcut rqu.

18

Tu kyi arqyi azi bunqtatea cu care te poryi fayq de mine, cqci Domnul mq dqduse kn mknile tale, wi nu m`ai omorkt.

19

Dacq kntklnewte cineva pe vrqjmawul lui, kl lasq oare sq-wi urmeze drumul kn liniwte? Domnul sq-yi rqsplqteascq pentru ce mi-ai fqcut kn ziua aceasta!

20

Acum iatq, wtiu cq tu vei domni, wi cq kmpqrqyia lui Israel va rqmknea kn mknile tale.

21

Jurq-mi dar pe Domnul cq nu-mi vei nimici sqmknya mea dupq mine, wi cq nu-mi vei wterge numele din casa tatqlui meu.``

22

David a jurat lui Saul. Apoi Saul a plecat acasq, iar David wi oamenii lui s`au suit kn locul kntqrit.

1 Samuel 25

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com