Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Samuel 19

1 Samuel

Return to Index

Chapter 20

1

David a fugit din Naiot, de lkngq Rama. S`a dus la Ionatan, wi a zis: ,,Ce-am fqcut eu? Care este nelegiuirea mea, care este pqcatul meu knaintea tatqlui tqu, de vrea sq-mi ia viaya?``

2

Ionatan i -a rqspuns: ,,Fereascq Dumnezeu! Nu vei muri. Tatql meu nu face niciun lucru, fie mare, fie mic, fqrq sq-mi dea de wtire; pentruce mi-ar ascunde el lucrul acesta? Nu este nimic.``

3

David a zis iarqw, jurknd: ,,Tatql tqu wtie bine cq am cqpqtat trecere knaintea ta, wi va fi zis: ,Sq nu wtie Ionatan, cqci s`ar kntrista.` Dar viu este Domnul wi viu este sufletul tqu, cq nu este deckt un pas kntre mine wi moarte``.

4

Ionatan a zis lui David: ,,Pentru tine voi face tot ce vei vrea.``

5

Wi David i -a rqspuns: ,,Iatq cq mkne este lunq nouq, wi ar trebui sq wed sq mqnknc cu kmpqratul; lasq-mq sq mq duc, wi sq mq ascund kn ckmpii pknq kn seara zilei a treia.

6

Dacq tatql tqu va bqga de seamq lipsa mea, sq -i spui: ,David m`a rugat sq -l las sq se ducq pknq la Betleem kn cetatea lui, pentrucq acolo se aduce pentru toatq familia o jertfq de peste an`.

7

Wi dacq va zice: ,Bine!` atunci robul tqu n`are nimic de temut; dar dacq -l va apuca mknia, sq wtii cq pieirea mea este lucru hotqrkt din partea lui.

8

Aratq-yi dar dragostea pentru robul tqu, cqci ai fqcut cu robul tqu un legqmknt knaintea Domnului. Wi dacq este vreo nelegiuire... kn mine, ia-mi tu viaya, de ce sq mq mai duci pknq la tatql tqu?``

9

Ionatan i -a zis: ,,Departe de tine gkndul sq nu-yi dau de wtire, dacq voi afla cq pieirea ta este lucru hotqrkt din partea tatqlui meu wi ameninyq sq te ajungq!``

10

David a zis lui Ionatan: ,,Cine-mi va da de wtire dacq tatql tqu yi-ar rqspunde cu asprime?``

11

Wi Ionatan a zis lui David: ,,Vino, sq iewim pe ckmp.`` Wi au iewit amkndoi pe ckmp.

12

Ionatan a zis lui David: ,,Iau martor pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, cq voi cerceta de aproape pe tatql meu mkne sau poimkne; wi de va gkndi bine de David,

13

Domnul sq Se poarte cu Ionatan cu toatq asprimea, dacq nu voi trimete pe nimeni sq-yi dea de wtire! Dacq tatql meu va gqsi cu cale sq-yi facq rqu, iarqw kyi voi da de wtire, wi te voi lqsa sq pleci, ca sq te duci kn pace; wi Domnul sq fie cu tine, cum a fost cu tatql meu!

14

Dacq voi mai trqi, sq te poryi fayq de mine cu o bunqtate ca a Domnului; wi dacq voi muri,

15

sq nu kyi kndepqrtezi niciodatq bunqtatea fayq de casq mea, nici chiar cknd Domnul va nimici pe fiecare din vrqjmawii lui David de pe faya pqmkntului.

16

Cqci Ionatan a fqcut legqmknt cu casa lui David! Domnul sq se rqsbune pe vrqjmawii lui David!``

17

Ionatan a kntqrit wi mai mult fayq de David dragostea pe care o avea pentru el, cqci kl iubea ca pe sufletul lui.

18

Ionatan i -a zis: ,,Mkne este luna nouq; se va bqga de seamq lipsa ta, cqci locul tqu va fi gol.

19

Sq te pogori a treia zi pknq kn fundul locului kn care te ascunsesei kn ziua cknd cu kntkmplarea aceea, wi sq rqmki lkngq piatra Ezel.

20

Eu voi trage trei sqgeyi kn spre piatra aceasta, ca wi cknd aw lovi la yintq.

21

Wi voi trimete un tknqr, wi -i voi zice: ,Du-te de gqsewte sqgeyile!` Dacq -i voi zice: ,Iatq cq sqgeyile sknt dincoace de tine, ia-le!` atunci sq vii, cqci este pace pentru tine, wi n`ai sq te temi de nimic, viu este Domnul!

22

Dar dacq voi zice tknqrului: ,Iatq cq sqgeyile sknt dincolo de tine!` atunci sq pleci, cqci Domnul te trimete.

23

Domnul este martor pe vecie pentru cuvkntul pe care ni l-am dat unul altuia.``

24

David s`a ascuns kn ckmp. A venit luna nouq, wi kmpqratul a luat loc la ospqy ca sq mqnknce.

25

Kmpqratul a wezut ca de obicei pe scaunul lui lkngq perete. Ionatan s`a sculat, wi Abner a wezut lkngq Saul; dar locul lui David a rqmas gol.

26

Saul n`a zis nimic kn ziua aceea; ,,cqci``, zicea el, ,,s`a kntkmplat: el nu este curat, negrewit nu este curat``.

27

A doua zi, ziua a doua a lunii noi, locul lui David era tot gol. Wi Saul a zis fiului squ Ionatan: ,,Pentruce n`a venit fiul lui Isai la masq nici eri nici azi?``

28

Ionatan a rqspuns lui Saul: ,,David mi -a cerut voie sq se ducq la Betleem.

29

El a zis: ,Dq-mi drumul, te rog, cqci avem kn cetate o jertfq de familie, wi frate-meu mi -a spus lucrul acesta; deci dacq am cqpqtat trecere knaintea ta, dq-mi voie sq mq duc kn grabq sq-mi vqd frayii. Pentru aceea n`a venit la masa kmpqratului.``

30

Atunci Saul s`a aprins de mknie kmpotriva lui Ionatan, wi i -a zis: ,,Fiu rqu wi neascultqtor, nu wtiu eu cq yi-ai luat ca prieten pe fiul lui Isai, spre ruwinea ta wi spre ruwinea mamei tale?

31

Cqci cktq vreme va trqi fiul lui Isai pe pqmknt, nu va fi liniwte nici pentru tine, nici pentru kmpqrqyia ta. Wi acum trimete sq -l caute, wi sq mi -l aducq, fiindcq este vrednic de moarte``.

32

Ionatan a rqspuns tatqlui squ Saul, wi i -a zis: ,,Pentruce sq fie omorkt? Ce a fqcut?``

33

Wi Saul wi -a kndreptat suliya spre el, ca sq -l loveascq. Ionatan a knyeles cq era lucru hotqrkt din partea tatqlui squ sq omoare pe David.

34

S`a sculat de la masq kntr`o mknie aprinsq, wi n`a luat deloc parte la masq kn ziua a doua a lunii noi; cqci era mkhnit din pricina lui David, pentrucq tatql squ kl ocqrkse.

35

A doua zi de dimineayq, Ionatan s`a dus pe ckmp kn locul kn care se knvoise cu David, wi era knsoyit de un bqeyaw.

36

El i -a zis: ,,Dq fuga wi gqsewte sqgeyile pe cari le voi trage``. Bqiatul a alergat, wi Ionatan a tras o sqgeatq care a trecut dincolo de el.

37

Cknd a ajuns bqiatul la locul unde era sqgeata pe care o trqsese Ionatan, Ionatan a strigat dupq el: ,,Iatq cq sqgeata este dincolo de tine``.

38

I -a strigat iarqw: ,,Iute, grqbewte-te, nu te opri!`` Wi bqiatul lui Ionatan a strkns sqgeyile, wi s`a kntors la stqpknul lui.

39

Bqiatul nu wtia nimic: numai Ionatan wi David knyelegeau lucrul acesta.

40

Ionatan a dat bqiatului armele, wi i -a zis: ,,Du-te wi du-le kn cetate.``

41

Dupq plecarea bqiatului, David s`a sculat din partea de miazqzi, apoi s`a aruncat cu faya la pqmknt wi s`a knchinat de trei ori. Cei doi prieteni s`au kmbrqyiwat wi au plkns kmpreunq. David mai ales se prqpqdea plkngknd.

42

Wi Ionatan a zis lui David: ,,Du-te kn pace, acum cknd am jurat amkndoi, kn Numele Domnului, zicknd: ,Domnul sq fie pe vecie kntre mine wi tine, kntre sqmknya mea wi sqmknya ta!`` David s`a sculat wi a plecat, iar Ionatan s`a kntors kn cetate.

1 Samuel 21

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com