Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Samuel 6

1 Samuel

Return to Index

Chapter 7

1

Locuitorii din Chiriat-Iearim au venit, wi au suit chivotul Domnului; l-au dus kn casa lui Abinadab, pe deal, wi au sfinyit pe fiul squ Eleazar ca sq pqzeascq chivotul Domnului.

2

Trecuse destulq vreme din ziua cknd fusese pus chivotul kn Chiriat-Iearim. Trecuserq douqzeci de ani. Atunci toatq casa lui Israel a plkns dupq Domnul.

3

Samuel a zis kntregei case a lui Israel: ,,Dacq din toatq inima voastrq vq kntoarceyi la Domnul, scoateyi din mijlocul vostru dumnezeii strqini wi Astarteele..., kndreptayi-vq inima...... spre Domnul, wi slujiyi -I numai... Lui; wi El vq va izbqvi din mkna Filistenilor.``

4

Wi copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baalii wi Astarteele, wi au slujit numai Domnului.

5

Samuel a zis: ,,Strkngeyi pe tot Israelul la Miypa, wi eu mq voi ruga Domnului pentru voi.``

6

Wi s`au strkns la Miypa. Au scos apq wi au vqrsat -o knaintea Domnului, wi au postit kn ziua aceea, zicknd: ,,Am pqcqtuit... kmpotriva Domnului!`` Samuel judeca pe copiii lui Israel la Miypa.

7

Filistenii au aflat cq fiii lui Israel se adunaserq la Miypa, wi domnitorii Filistenilor s`au suit kmpotriva lui Israel. La vestea aceasta copiii lui Israel s`au temut de Filisteni,

8

wi au zis lui Samuel: ,,Nu knceta sq strigi pentru noi cqtre Domnul, Dumnezeul nostru, ca sq ne scape din mkna Filistenilor.``

9

Samuel a luat un miel sugar, wi l -a adus kntreg ca ardere de tot Domnului. A strigat cqtre Domnul pentru Israel, wi Domnul l -a ascultat.

10

Pe cknd aducea Samuel arderea de tot, Filistenii s`au apropiat ca sq batq pe Israel. Domnul a tunat kn ziua aceea cu mare vuiet kmpotriva Filistenilor, wi i -a pus pe fugq. Au fost bqtuyi dinaintea lui Israel.

11

Bqrbayii lui Israel au iewit din Miypa, au urmqrit pe Filisteni, wi i-au bqtut pknq subt Bet-car.

12

Samuel a luat o piatrq pe care a pus -o kntre Miypa wi Wen, wi i -a pus numele Eben-Ezer (Piatrq de ajutor), zicknd: ,,Pknq aici Domnul ne -a ajutat.``

13

Astfel au fost smeriyi Filistenii, wi n`au mai venit pe yinutul lui Israel. Mkna Domnului a fost kmpotriva Filistenilor kn tot timpul vieyii lui Samuel.

14

Cetqyile pe cari le luaserq Filistenii dela Israel, s`au kntors la Israel, dela Ecron pknq la Gat, cu yinutul lor; Israel le -a smuls din mkna Filistenilor. Wi a fost pace kntre Israel wi Amoriyi.

15

Samuel a fost judecqtor kn Israel kn tot timpul vieyii lui.

16

El se ducea kn fiecare an de fqcea knconjurul Betelului, Ghilgalului wi Miypei, wi judeca pe Israel kn toate locurile acestea.

17

Apoi se kntorcea la Rama, unde era casa lui; wi acolo judeca pe Israel. Wi a zidit acolo un altar Domnului.

1 Samuel 8

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com