Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Samuel 2

1 Samuel

Return to Index

Chapter 3

1

Tknqrul Samuel slujea Domnului knaintea lui Eli. Cuvkntul Domnului era rar kn vremea aceea, wi vedeniile nu erau dese.

2

Tot pe vremea aceea, Eli kncepea sq aibq ochii tulburi, wi nu mai putea sq vadq. El stqtea culcat la locul lui,

3

iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese kncq; wi Samuel era culcat kn Templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu.

4

Atunci Domnul a chemat pe Samuel. El a rqspuns: ,,Iatq-mq!``

5

Wi a alergat la Eli, wi a zis: ,,Iatq-mq, cqci m`ai chemat``. Eli a rqspuns. ,,Nu te-am chemat; kntoarce-te wi te culcq``. Wi s`a dus wi s`a culcat.

6

Domnul a chemat din nou pe Samuel. Wi Samuel s`a sculat, s`a dus la Eli, wi a zis: ,,Iatq-mq, cqci m`ai chemat.`` Eli a rqspuns: ,,Nu te-am chemat, fiule, kntoarce-te wi te culcq``.

7

Samuel nu cunowtea kncq pe Domnul, wi Cuvkntul Domnului nu -i fusese kncq descoperit.

8

Domnul a chemat din nou pe Samuel, pentru a treia oarq. Wi Samuel s`a sculat, s`a dus la Eli, wi a zis: ,,Iatq-mq, cqci m`ai chemat``. Eli a knyeles cq Domnul cheamq pe copil,

9

wi a zis lui Samuel: ,,Du-te, de te culcq; wi dacq vei mai fi chemat, sq spui: ,Vorbewte, Doamne, cqci robul Tqu ascultq.`` Wi Samuel s`a dus sq se culce la locul lui.

10

Domnul a venit, S`a knfqyiwat wi l -a chemat ca wi kn celelalte dqyi: ,,Samuele, Samuele!`` Wi Samuel a rqspuns: ,,Vorbewte, cqci robul Tqu ascultq``.

11

Atunci Domnul a zis lui Samuel: ,,Iatq cq voi face kn Israel un lucru care va asurzi urechile oricui kl va auzi.

12

Kn ziua aceea voi kmplini asupra lui Eli tot ce am rostit kmpotriva casei lui; voi kncepe wi voi isprqvi.

13

I-am spus cq vreau sq pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fqrqdelegii de care are cunowtinyq, wi prin care fiii lui... s`au fqcut vrednici de lepqdat, fqrq...... ca el sq -i fi oprit.

14

De aceea jur casei lui Eli cq niciodatq fqrqdelegea casei lui Eli nu va fi ispqwitq, nici prin jertfe, nici prin daruri de mkncare``.

15

Samuel a rqmas culcat pknq dimineaya, apoi a deschis uwile casei Domnului. Samuel s`a temut sq istoriseascq lui Eli vedenia aceea.

16

Dar Eli a chemat pe Samuel, wi a zis: ,,Samuele, fiule``! El a rqspuns: ,,Iatq-mq!``

17

Wi Eli a zis: ,,Care este cuvkntul pe care yi l -a vorbit Domnul? Nu-mi ascunde nimic. Dumnezeu sq Se poarte cu tine cu toatq asprimea, dacq-mi ascunzi ceva din tot ce yi -a spus!``

18

Samuel i -a istorisit tot, fqrq sq -i ascundq nimic. Wi Eli a zis: ,,Domnul este acesta, sq facq ce va crede!``

19

Samuel crewtea, Domnul era cu el, wi n`a lqsat sq cadq la pqmknt niciunul... din cuvintele sale.

20

Tot Israelul, dela Dan pknq la Beer-Weba, a cunoscut cq Domnul pusese pe Samuel prooroc al Domnului.

21

Domnul nu knceta sq Se arate kn Silo; cqci Domnul Se descoperea lui Samuel, kn Silo, prin cuvkntul Domnului.

1 Samuel 4

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com