Rumanian Bible Cornilescu Version

Judges 20

Judges

Return to Index

Chapter 21

1

Bqrbayii lui Israel juraserq la Miypa, zicknd: ,,Niciunul din noi sq nu-wi dea fata dupq un Beniamit``.

2

Poporul a venit la Betel, wi a stat knaintea lui Dumnezeu pknq seara. Au ridicat glasul, au vqrsat multe lacrqmi,

3

wi au zis: ,,Doamne, Dumnezeul lui Israel, pentruce s`a kntkmplat awa ceva kn Israel, sq lipseascq astqzi o seminyie kntreagq din Israel?``

4

A doua zi, poporul s`a sculat disdedimineayq; au zidit acolo un altar, wi au adus arderi de tot wi jertfe de mulyqmire.

5

Copiii lui Israel au zis: ,,Cine dintre toate seminyiile lui Israel nu s`a suit la adunare knaintea Domnului?`` Cqci fqcuserq un jurqmknt mare kmpotriva oricui nu s`ar sui la Domnul la Miypa, wi ziseserq: ,,Sq fie pedepsit cu moartea.``

6

Copiilor lui Israel le pqrea rqu de fratele lor Beniamin, wi ziceau: ,,Astqzi a fost nimicitq o seminyie din Israel.

7

Cum sq facem rost de neveste celor ce au rqmas cu viayq, fiindcq am jurat pe Domnul sq nu le dqm fetele noastre de neveste?``

8

Ei au zis deci: ,,Este cineva dintre seminyiile lui Israel care sq nu se fi suit la Domnul la Miypa?`` Wi nimeni din Iabes din Galaad nu venise kn tabqrq, la adunare.

9

Au fqcut numqrqtoarea poporului, wi nu era acolo nici unul din locuitorii din Iabes din Galaad.

10

Atunci adunarea a trimes kmpotriva lor douqsprezece mii de ostawi, dkndu-le porunca aceasta: ,,Duceyi-vq, wi treceyi prin ascuyiwul sqbiei pe locuitorii din Iabes din Galaad, cu femeile wi copiii.

11

Iatq ce sq faceyi: sq nimiciyi cu desqvkrwire orice bqrbat wi orice femeie care a cunoscut kmpreunarea cu bqrbat``.

12

Au gqsit kntre locuitorii din Iabes din Galaad patru sute de fete fecioare, cari nu se culcaserq cu bqrbat, wi le-au adus kn tabqrq la Silo, care este kn yara Canaanului``.

13

Toatq adunarea a trimes soli sq vorbeascq fiilor lui Beniamin cari erau la stknca Rimon, wi sq le vesteascq pacea.

14

Kn timpul acela Beniamiyii s`au kntors wi li s`au dat de neveste acelea pe cari le lqsaserq cu viayq din femeile din Iabes din Galaad. Dar nu erau destule.

15

Poporului ki pqrea rqu de Beniamin, cqci Domnul fqcuse o spqrturq kn seminyiile lui Israel.

16

Bqtrknii adunqrii au zis: ,,Cum sq facem rost de neveste pentru cei rqmawi, cqci femeile lui Beniamin au fost nimicite?``

17

Wi au zis: ,,Cei ce au mai rqmas din Beniamin, sq-wi pqstreze mowtenirea, ca sq nu se wteargq o seminyie din Israel.

18

Dar noi nu putem sq dqm pe fetele noastre dupq ei, cqci copiii lui Israel au jurat, zicknd: ,,Blestemat sq fie cine va da o nevastq unui Beniamit!``

19

Wi au zis: ,,Iatq, kn fiecare an este o sqrbqtoare a Domnului la Silo, care este la miazq noapte de Betel, la rqsqritul drumului care suie din Betel la Sihem, wi la miazq-zi de Lebona.``

20

Apoi au dat urmqtoarea poruncq fiilor lui Beniamin: ,,Duceyi-vq wi stayi la pkndq kn vii.

21

Uitayi-vq, wi cknd veyi vedea pe fetele din Silo iewind sq joace, sq iewiyi din vii, sq vq luayi fiecare ckte o nevastq din fetele din Silo, wi sq vq duceyi kn yara lui Beniamin.

22

Dacq pqrinyii sau frayii lor vor veni sq se plkngq la noi, le vom spune: ,,Dayi-ni-le nouq, cqci n`am luat ckte o nevastq de fiecare kn rqzboi. Nu voi li le-ayi dat: numai atunci, ayi fi vinovayi.

23

Fiii lui Beniamin au fqcut awa: wi-au luat neveste, dupq numqrul lor, dintre jucqtoarele pe cari le-au rqpit; apoi au plecat wi s`au kntors kn mowtenirea lor; au zidit iarqw, cetqyile, wi au locuit acolo.

24

Wi kn acelaw timp copiii lui Israel au plecat de acolo fiecare kn seminyia lui wi kn familia lui, wi s`a kntors fiecare kn mowtenirea lui.

25

Pe vremea aceea, nu era kmpqrat kn Israel, fiecare fqcea ce -i plqcea

Ruth 1

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com