Rumanian Bible Cornilescu Version

Judges 19

Judges

Return to Index

Chapter 20

1

Toyii copiii lui Israel au iewit dela Dan pknq la Beer-Weba wi yara Galaadului, wi adunarea s`a strkns ca un singur om knaintea Domnului, la Miypa.

2

Cqpeteniile kntregului popor, toate seminyiile lui Israel, au venit kn adunarea poporului lui Dumnezeu: erau patru sute de mii de oameni pedewtri, cari scoteau sabia.

3

Wi fiii lui Beniamin au auzit cq se suiserq copiii lui Israel la Miypa. Copiii lui Israel au zis: ,,Spuneyi cum s`a kntkmplat aceastq nelegiuire?``

4

Atunci Levitul, bqrbatul femeii care fusese ucisq, a luat cuvkntul, wi a zis: ,,Ajunsesem, kmpreunq cu yiitoarea mea, la Ghibea lui Beniamin, ca sq rqmknem peste noapte acolo.

5

Locuitorii din Ghibea s`au sculat kmpotriva mea, wi au knconjurat noaptea casa kn care eram. Aveau de gknd sq mq omoare, au siluit pe yiitoarea mea, pknq cknd a murit.

6

Mi-am luat yiitoarea, wi am tqiat -o kn bucqyi, pe cari le-am trimes kn tot yinutul mowtenirii lui Israel; cqci au sqvkrwit o nelegiuire wi o miwelie kn Israel.

7

Iatq-vq pe toyi, copii ai lui Israel; sfqtuiyi-vq, wi luayi o hotqrkre aici!``

8

Tot poporul s`a sculat ca un singur om, wi a zis: ,,Niciunul din noi sq nu se ducq kn cortul lui, wi nimeni sq nu se kntoarcq acasq.

9

Iatq acum ce vom face cetqyii Ghibea: sq mergem kmpotriva ei dupq cum vom iewi la sory.

10

Sq luqm din toate seminyiile lui Israel zece oameni din o sutq, o sutq dintr`o mie, wi o mie din zece mii; ei sq se ducq sq caute merinde pentru popor, pentruca, la kntoarcerea lor, sq facem cetqyii Ghibea din Beniamin potrivit cu toatq miwelia pe care a fqcut -o ea kn Israel.``

11

Astfel toyi bqrbayii lui Israel s`au strkns kmpotriva cetqyii, uniyi ca un singur om.

12

Seminyiile lui Israel au trimes niwte oameni kn toate familiile lui Beniamin, ca sq -i spunq: ,,Ce knseamnq nelegiuirea aceasta care s`a fqcut kntre voi?

13

Scoateyi afarq acum pe oamenii aceia stricayi din Ghibea, ca sq -i omorkm wi sq curqyim rqul din mijlocul lui Israel.`` Dar Beniamiyii n`au vrut sq asculte glasul frayilor lor, copiii lui Israel.

14

Beniamiyii au iewit din cetqyile lor, wi s`au strkns la Ghibea, ca sq lupte kmpotriva copiilor lui Israel.

15

Numqrul Beniamiyilor iewiyi kn ziua aceea din cetqyi fost de douqzeci wi wase de mii de oameni, cari scoteau sabia, fqrq sq se mai socoteascq wi locuitorii din Ghibea, cari alcqtuiau wapte sute de oameni alewi.

16

Kn tot poporul acesta, erau wapte sute de oameni alewi cari nu se slujeau de mkna dreaptq; toyi acewtia, aruncknd o piatrq cu prawtia, puteau sq ocheascq un fir de pqr, wi nu dqdeau grew.

17

S`a fqcut wi numqrqtoarea bqrbayilor lui Israel, afarq de ai lui Beniamin, wi s`a gqsit patru sute de mii cari scoteau sabia, toyi bqrbayii de rqzboi.

18

Wi copiii lui Israel s`au sculat, s`au suit la Betel, wi au kntrebat pe Dumnezeu, zicknd: ,,Cine din noi sq se suie kntki ca sq lupte kmpotriva fiilor lui Beniamin?`` Domnul a rqspuns: ,,Iuda sq se suie kntki.``

19

Copiii lui Israel au pornit disdedimineayq, wi au tqbqrkt la Ghibea.

20

Wi bqrbayii lui Israel au knaintat ca sq knceapq lupta kmpotriva bqrbayilor lui Beniamin, wi s`au awezat kn linie de bqtae kmpotriva lor knaintea cetqyii Ghibea.

21

Fiii lui Beniamin au iewit din Ghibea, wi kn ziua aceea au culcat la pqmknt douqzeci wi douq de mii de oameni din Israel.

22

Poporul, bqrbayii lui Israel, s`au kmbqrbqtat, wi s`au awezat din nou kn linie de bqtaie kn locul unde se awezaserq kn ziua kntki.

23

Wi copiii lui Israel s`au suit, wi au plkns knaintea Domnului pknq seara; au kntrebat pe Domnul, wi au zis: ,,Sq mq mai sui la luptq kmpotriva fiilor fratelui meu Beniamin?`` Domnul a rqspuns: ,,Suiyi-vq kmpotriva lui.``

24

Copiii lui Israel au knaintat kmpotriva fiilor lui Beniamin, kn ziua a doua.

25

Wi kn aceeaw zi, Beniamiyii le-au iewit knainte din Ghibea, wi iarqw au culcat la pqmknt optsprezece mii de oameni din copiii lui Israel, toyi kn stare sq poarte armele.

26

Toyii copiii lui Israel wi tot poporul s`au suit wi au venit la Betel; au plkns wi au rqmas acolo knaintea Domnului, au postit kn ziua aceea pknq seara, wi au adus arderi de tot wi jertfe de mulyqmire knaintea Domnului.

27

Wi copiii lui Israel au kntrebat pe Domnul-acolo se gqsea atunci chivotul legqmkntului lui Dumnezeu,

28

wi Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, stqtea pe vremea aceea knaintea lui Dumnezeu, -wi au zis: ,,Sq mai pornesc la luptq kmpotriva fiilor fratelui meu Beniamin, sau sq mq las?`` Domnul a rqspuns: ,,Suiyi-vq, cqci mkne ki voi da kn mknile voastre.``

29

Atunci Israel a pus niwte oameni la pkndq kn jurul cetqyii Ghibea.

30

Copiii lui Israel s`au suit kmpotriva fiilor lui Beniamin, a treia zi, wi s`au awezat kn linie de bqtaie knaintea cetqyii Ghibea, ca wi kn celelalte dqyi.

31

Wi fiii lui Beniamin au iewit knaintea poporului, wi au fost trawi departe de cetate. Au knceput sq loveascq de moarte kn popor, ca wi kn celelalte dqyi, pe drumurile cele mari, cari suie: unul la Betel wi altul la Ghibea prin ckmpie, wi au ucis aproape treizeci de bqrbayi din Israel.

32

Fiii lui Beniamin ziceau: ,,Iatq -i bqtuyi knaintea noastrq ca wi mai knainte!`` Dar copiii lui Israel ziceau: ,,Sq fugim, wi sq -i tragem departe de cetate la drumul mare.``

33

Toyi bqrbayii lui Israel wi-au pqrqsit locurile, wi s`au knwiruit de bqtaie la Baal-Tamar; wi oamenii lui Israel, cari stqteau la pkndq, s`au aruncat din locul kn care erau, din Maare-Ghibea.

34

Zece mii de oameni alewi din tot Israelul au ajuns knaintea cetqyii Ghibea. Lupta a fost aprigq, wi Beniamiyii nu-wi knchipuiau prqpqdul prin care aveau sq treacq.

35

Domnul a bqtut pe Beniamin knaintea lui Israel, wi copiii lui Israel au ucis kn ziua aceea douqzeci wi cinci de mii o sutq de oameni din Beniamin, toyi kn stare sq poarte armele.

36

Fiii lui Beniamin credeau cq bqrbayii lui Israel sknt bqtuyi, cqci acewtia fqceau loc Beniamiyilor wi se bizuiau pe oamenii pe cari -i puseserq la pkndq kmpotriva cetqyii Ghibea.

37

Oamenii dela pkndq s`au aruncat repede asupra cetqyii Ghibea, au pornit knainte wi au trecut toatq cetatea prin ascuyiwul sqbiei.

38

Dupq un semn asupra cqruia se knvoiserq cu bqrbayii lui Israel, cei dela pkndq aveau sq facq sq se knalye din cetate un fum gros.

39

Atunci bqrbayii lui Israel s`au kntors kn luptq. Beniaminyii le omorkserq aproape treizeci de oameni, wi ziceau: ,,Negrewit, iatq -i bqtuyi knaintea noastrq ca kn cea dintki luptq!``

40

Dar un fum gros kncepea sq se knalye atunci din cetate. Beniamiyii s`au uitat knapoi; wi iatq cq flqcqrile se ridicau din cetatea kntreagq spre cer.

41

Bqrbayii lui Israel se kntorseserq; wi bqrbayii lui Beniamin s`au knspqimkntat, vqzknd prqpqdul care avea sq -i ajungq.

42

Au dat dosul knaintea bqrbayilor lui Israel, wi au fugit pe calea care duce kn pustie., Dar nqvqlitorii s`au luat dupq ei, iar pe cei ce iewiserq din cetate i-au culcat la pqmknt, cqci ki prinseserq la mijloc.

43

Au knconjurat pe Beniamin, l-au gonit wi l-au zdrobit de kndatq ce voia sq se odihneascq, pknq kn faya cetqyii Ghibea knspre soare rqsare.

44

Optsprezece mii de bqrbayi au cqzut din Beniamin, toyi voinici.

45

Din ceice au dat dosul ca sq fugq spre pustie la stknca Rimon, bqrbayii lui Israel au nimicit cinci mii pe drumuri; i-au urmqrit pknq la Ghideom, wi au ucis din ei douq mii.

46

Kntreg numqrul Beniamiyilor cari au perit kn ziua aceea a fost de douqzeci wi cincii de mii de oameni kn stare sq poarte armele, toyi voinici.

47

Wase sute de oameni erau ceice dqduserq dosul wi fugiserq spre pustie la stknca Rimon; acolo au rqmas patru luni.

48

Bqrbayii lui Israel s`au kntors la fiii lui Beniamin, wi i-au trecut prin ascuyiwul sqbiei, dela oamenii din cetqyi pknq la dobitoace, wi tot ce au gqsit. Au pus de asemenea foc tuturor cetqyilor pe cari le-au gqsit kn cale.

Judges 21

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com