Rumanian Bible Cornilescu Version

Judges 14

Judges

Return to Index

Chapter 15

1

Dupq cktva timp, pe vremea seceratului grkului, Samson s`a dus sq-wi vadq nevasta, wi i -a dus un ied. El a zis: ,,Vreau sq intru la nevastq-mea kn odaia ei``.

2

Dar tatql nevestei nu i -a kngqduit sq intre. ,,Am crezut cq o urqwti``, a zis el, ,,wi am dat -o tovarqwului tqu. Nu este soru-sa cea tknqrq mai frumoasq ca ea? Ia -o dar kn locul ei.``

3

Samson le -a zis: ,,De data aceasta nu voi fi vinovat fayq de Filisteni, dacq le voi face rqu``.

4

Samson a plecat. A prins trei sute de vulpi, wi a luat niwte fqclii: apoi a legat vulpile coadq de coadq, wi a pus ckte o fqclie kntre cele douq cozi, la mijloc.

5

A aprins fqcliile, a dat drumul vulpilor kn grknele Filistenilor, wi a aprins astfel atkt stogurile de snopi, ckt wi grkul care era kn picioare, ba kncq wi grqdinile de mqslini.

6

Filistenii au zis: ,,Cine a fqcut lucrul acesta?`` Li s`a rqspuns: ,,Samson, ginerele Timneanului, pentru cq acesta i -a luat nevasta wi a dat -o tovarqwului lui``. Wi Filistenii s`au suit, wi au ars -o pe ea wi pe tatql ei.

7

Samson le -a zis: ,,Awa faceyi? Nu voi knceta deckt dupq ce-mi voi rqzbuna pe voi``.

8

I -a bqtut aspru, pe spate wi pe pkntece; apoi s`a pogorkt wi a locuit kn crqpqtura stkncii Etam.

9

Atunci Filistenii au pornit, au tqbqrkt kn Iuda, wi s`au kntins pknq la Lehi.

10

Bqrbayii din Iuda au zis: ,,Pentruce v`ayi suit kmpotriva noastrq?`` Ei au rqspuns: ,,Ne-am suit sq legqm pe Samson, ca sq -i facem awa cum ne -a fqcut el nouq``.

11

Atunci trei mii de bqrbayi din Iuda s`au pogorkt la crqpqtura stkncii Etam, wi au zis lui Samson: ,,Nu wtii cq Filistenii stqpknesc peste noi? Ce ne-ai fqcut deci?`` El le -a rqspuns: ,,Le-am fqcut awa cum mi-au fqcut wi ei mie.``

12

Ei i-au zis: ,,Noi ne-am pogorkt sq te legqm, ca sq te dqm kn mknile Filistenilor.`` Samson le -a zis: ,,Jurayi-mi cq nu mq veyi omork``.

13

Ei i-au rqspuns: ,,Nu; vrem numai sq te legqm wi sq te dqm kn mknile lor, dar nu te vom omork.`` Wi l-au legat cu douq funii noi, wi l-au scos din stkncq.

14

Cknd a ajuns la Lehi, Filistenii au knceput sq strige de bucurie knaintea lui. Atunci Duhul Domnului a venit peste el. Funiile pe cari le avea la braye s`au fqcut ca niwte fire de in ars kn foc, wi legqturile i-au cqzut de pe mkni.

15

El a gqsit o falcq de mqgar neuscatq kncq, a kntins mkna wi a luat -o wi a ucis cu ea o mie de oameni.

16

Wi Samson a zis: ,,Cu o falcq de mqgar, o grqmadq, douq grqmezi; Cu o falcq de mqgar, am ucis o mie de oameni``.

17

Dupqce a isprqvit de vorbit, a aruncat falca din mknq. Wi locul acela s`a numit Ramat-Lehi (Aruncarea fqlcii).

18

Fiindu -i foarte sete, a strigat cqtre Domnul, wi a zis: ,,Tu ai kngqduit, prin mkna robului Tqu, aceastq mare isbqvire; wi acum sq mor de sete, wi sq cad kn mknile celor netqiayi kmprejur?``

19

Dumnezeu a despicat crqpqtura stkncii din Lehi, wi a iewit apq din ea. Samson a bqut, duhul i s`a kntremat, wi s`a knviorat. De aceea s`a numit izvorul acela En-Hacore (Izvorul celui ce strigq); el este wi astqzi la Lehi.

20

Samson a fost douq zeci de ani judecqtor kn Israel, pe vremea Filistenilor.

Judges 16

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com