Rumanian Bible Cornilescu Version

Judges 9

Judges

Return to Index

Chapter 10

1

Dupq Abimelec, s`a sculat Tola, fiul lui Pua, fiul lui Dodo, bqrbat din Isahar, ca sq izbqveascq pe Israel; el locuia la Wamir, kn muntele lui Efraim.

2

Tola a fost judecqtor kn Israel douqzeci wi trei de ani; apoi a murit, wi a fost kngropat la Wamir.

3

Dupq el, s`a sculat Iair, Galaaditul, care a fost judecqtor kn Israel douqzeci wi doi de ani.

4

El avea treizeci de fii, cari cqlqreau pe treizeci de mknji de mqgari, wi stqpkneau treizeci de cetqyi, numite wi azi cetqyile lui Iair, wi awezate kn yara Galaadului.

5

Wi Iair a murit, wi a fost kngropat la Camon.

6

Copiii lui Israel au fqcut iarqw ce nu plqcea Domnului; au slujit Baalilor wi Astarteelor, dumnezeilor Siriei, dumnezeilor Sidonului, dumnezeilor Moabului, dumnezeilor fiilor lui Amon, wi dumnezeilor Filistenilor, wi au pqrqsit pe Domnul, wi nu I-au mai slujit.

7

Domnul S`a aprins de mknie kmpotriva lui Israel, wi i -a vkndut kn mknile Filistenilor wi kn mknile fiilor lui Amon.

8

Ei au apqsat wi au asuprit pe copiii lui Israel kn vremea aceea optsprezece ani, wi anume: pe toyi copiii lui Israel cari erau de cealaltq parte a Iordanului kn yara Amoriyilor kn Galaad.

9

Fiii lui Amon au trecut Iordanul ca sq se batq wi kmpotriva lui Iuda, kmpotriva lui Beniamin wi kmpotriva casei lui Efraim. Wi Israel era kntr`o mare strkmtorare.

10

Copiii lui Israel au strigat cqtre Domnul, wi au zis: ,,Am pqcqtuit kmpotriva Ta, cqci am pqrqsit pe Dumnezeul nostru wi am slujit Baalilor.``

11

Domnul a zis copiilor lui Israel: ,,Nu v`am izbqvit Eu de Egipteni, de Amoriyi, de fiii lui Amon, wi de Filisteni?

12

Wi cknd v`au apqsat Sidoniyii, Amalec wi Maon, wi ayi strigat cqtre Mine, nu v`am izbqvit Eu din mknile lor?

13

Dar voi M`ayi pqrqsit, wi ayi slujit altor dumnezei. De aceea nu vq voi mai izbqvi.

14

Duceyi-vq wi chemayi pe dumnezeii pe cari i-ayi ales; ei sq vq izbqveascq kn vremea strkmtorqrii voastre!``

15

Copiii lui Israel au zis Domnului: ,,Am pqcqtuit, fq-ne ce-Yi va plqcea. Numai izbqvewte-ne astqzi!``

16

Wi au scos dumnezeii strqini din mijlocul lor, wi au slujit Domnului. El S`a kndurat de suferinyele lui Israel.

17

Fiii lui Amon s`au strkns wi au tqbqrkt kn Galaad, wi copiii lui Israel s`au strkns wi au tqbqrkt la Miypa.

18

Poporul, wi cqpeteniile Galaadului wi-au zis unul altuia: ,,Cine este omul care va kncepe lupta kmpotriva fiilor lui Amon? El va fi cqpetenia tuturor locuitorilor Galaadului.``

Judges 11

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com