Rumanian Bible Cornilescu Version

Joshua 24

Judges

Return to Index

Chapter 1

1

Dupq moartea lui Iosua, copiii lui Israel au kntrebat pe Domnul, wi au zis: ,,Cine dintre noi sq se suie kntki kmpotriva Cananiyilor, ca sq porneascq lupta cu ei?``

2

Domnul a rqspuns: ,,Iuda sq se suie; iatq cq am dat yara kn mknile lui.`

3

Wi Iuda a zis fratelui squ Simeon: ,,Suie-te kmpreunq cu mine kn yara care mi -a cqzut la sory, wi sq luptqm kmpotriva Cananiyilor; wi voi merge wi eu cu tine kn yara care yi -a cqzut la sory.`` Wi Simeon s`a dus cu el.

4

Iuda s`a suit, wi Domnul a dat pe Cananiyi wi pe Fereziyi kn mknile lor; au ucis zece mii de oameni la Bezec.

5

Au gqsit pe Adoni-Bezec la Bezec; au pornit lupta kmpotriva lui, wi au bqtut pe Cananiyi wi Fereziyi.

6

Adoni-Bezec a luat fuga; dar ei l-au urmqrit wi l-au prins, wi i-au tqiat degetele cele mari dela mkni wi dela picioare.

7

Adoni-Bezec a zis: ,,Wapte zeci de kmpqrayi, cu degetele cele mari dela mkni wi dela picioare tqiate, strkngeau mkncare subt masa mea; Dumnezeu kmi rqsplqtewte wi mie cum am fqcut`.` L-au dus la Ierusalim wi a murit acolo.

8

Fiii lui Iuda au pornit lupta kmpotriva Ierusalimului wi l-au luat; l-au trecut prin ascuyiwul sqbiei wi au dat foc cetqyii.

9

Fiii lui Iuda s`au pogorkt apoi, ca sq batq pe Cananiyi, cari locuiau muntele, yinutul de miazqzi wi ckmpia.

10

Iuda a pornit kmpotriva Cananiyilor cari locuiau la Hebron, numit mai knainte Chiriat-Arba; wi a bqtut pe Wewai, pe Ahiman wi Talmai.

11

De acolo a pornit kmpotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai knainte Chiriat-Sefer.

12

Caleb a zis: ,,Voi da pe fiicq-mea Acsa de nevastq cui va bate Chiriat-Seferul wi -l va lua.``

13

Otniel, fiul lui Chenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb, a pus mkna pe cetate; wi Caleb i -a dat de nevastq pe fiicq-sa Acsa.

14

Cknd a intrat ea la Otniel, l -a kndemnat sq cearq un ogor dela tatql ei. Ea s`a pogorkt depe mqgar; wi Caleb i -a zis: ,,Ce vrei?``

15

Ea i -a rqspuns: ,,Dq-mi un dar, cqci mi-ai dat un pqmknt secetos; dq-mi wi izvoare de apq.`` Wi Caleb i -a dat Izvoarele de sus wi Izvoarele de jos.

16

Fiii Chenitului, socrul lui Moise, s`au suit din cetatea Finicilor, kmpreunq cu fiii lui Iuda, kn pustia lui Iuda la miazqzi de Arad, wi s`au dus de s`au awezat kntre popor.

17

Iuda a pornit cu fratele squ Simeon, wi au bqtut pe Cananiyi cari locuiau la Yefat; au nimicit cetatea cu desqvkrwire, wi au numit -o Horma (Nimicire).

18

Iuda a mai pus mkna pe Gaza wi pe yinutul ei, pe Ascalon wi pe yinutul lui, wi pe Ecron wi pe yinutul lui.

19

Domnul a fost cu Iuda; wi Iuda a pus stqpknire pe munte, dar n`a putut sq izgoneascq pe locuitorii din ckmpie, pentrucq aveau carq de fer.

20

Au dat Hebronul lui Calebm cum spusese Moise; wi el a izgonit deacolo pe cei trei fii ai lui Anac.``

21

Fiii lui Beniamin n`au izgonit pe Iebusiyii cari locuiau la Ierusalim; wi Iebusiyii au locuit kn Ierusalim cu fiii lui Beniamin pknq kn ziua de azi.

22

Casa lui Iosif s`a suit wi ea kmpotriva Betelului, wi Domnul a fost cu ei.

23

Cei din casa lui Iosif au iscodit Betelul, care mai nainte se chema Luz.

24

Strqjerii au vqzut pe un om iewind din cetate, wi i-au zis: ,,Aratq-ne pe unde putem intra kn cetate, wi vom avea milq de tine.``

25

El le -a arqtat pe unde ar putea sq intre kn cetate. Wi au trecut cetatea prin ascuyiwul sqbiei; dar pe omul acela l-au lqsat sq plece cu toatq familia lui.

26

Omul acela s`a dus kn yara Hetiyilor; a zidit o cetate, wi i -a pus numele Luz, nume pe care l -a purtat pknq kn ziua de azi.

27

Manase n`a izgonit nici el pe locuitorii din Bet-Wean wi din satele dimprejurul lui, din Taanac wi satele lui, din Dor wi satele dimprejurul lui, din Iibleam wi satele dimprejurul lui, din Meghido wi satele dimprejurul lui; awa knckt Cananiyii au izbutit sq rqmknq kn yara aceasta.

28

Cknd Israel a fost destul de tare, a supus pe Cananiyi la un bir, dar nu i -a izgonit.

29

Efraim n`a izgonit pe Cananiyii cari locuiau la Ghezer, wi Cananiyii au locuit kn mijlocul lui Efraim la Ghezer.

30

Zabulon n`a izgonit nici el pe locuitorii din Chitron, nici pe locuitorii din Nahalol; wi Cananiyii au locuit kn mijlocul lui Zabulon, dar au fost supuwi la un bir.

31

Nici Awer n`a izgonit pe locuitorii din Aco, nici pe locuitorii din Sidon, nici pe cei din Ahlab, din Aczib, din Helba, din Afic wi din Rehob;

32

wi Aweriyii au locuit kn mijlocul Cananiyilor, locuitorii yqrii, cqci nu i-au izgonit.

33

Neftali n`a izgonit pe locuitorii din Bet-Wemew, nici pe locuitorii din Bet-Anat, wi a locuit kn mijlocul Cananiyilor, locuitorii yqrii; dar locuitorii din Bet-Wemew wi din Bet-Anat au fost supuwi la un bir.

34

Amoriyii au dat knapoi kn munte pe fiii lui Dan, wi nu i-au lqsat sq se coboare kn ckmpie.

35

Amoriyii au izbutit sq rqmknq la Har-Heres, la Aialon wi la Waalbim; dar mkna casei lui Iosif a apqsat asupra lor, wi au fost supuwi la un bir.

36

Yinutul Amoriyilor se kntindea dela suiwul Acrabim, dela Sela, wi kn sus.

Judges 2

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com