Rumanian Bible Cornilescu Version

Joshua 16

Joshua

Return to Index

Chapter 17

1

O parte a cqzut prin soryi seminyiei lui Manase, cqci el era kntkiul nqscut al lui Iosif. Machir, kntkiul nqscut al lui Manase wi tatql lui Galaad, avusese Galaadul wi Basanul, pentru cq era un bqrbat de rqzboi.

2

Au dat prin soryi o parte celorlalyi fii ai lui Manase, dupq familiile lor, fiilor lui Abiezer, fiilor lui Helec, fiilor lui Asriel, fiilor lui Sihem, fiilor lui Hefer, fiilor lui Wemida: acewtia sknt copiii de parte bqrbqteascq ai lui Manase, fiul lui Iosif, dupq familiile lor.

3

Yelofhad, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, n`a avut fii, dar a avut fiice, ale cqror nume sknt acestea: Mahla, Noa, Hogla, Milca wi Tirya.

4

Ele s`au knfqyiwat knaintea preotului Eleazar, knaintea lui Iosua, fiul lui Nun, wi knaintea mai marilor, wi au zis: ,,Domnul a poruncit lui Moise sq ne dea o mowtenire kntre frayii nowtri.`` Wi li s`a dat, dupq porunca Domnului, o mowtenire kntre frayii tatqlui lor.

5

Au cqzut zece pqryi lui Manase, afarq de yara Galaadului wi a Basanului, care este de cealaltq parte a Iordanului.

6

Cqci fetele lui Manase au avut o mowtenire kntre fiii lui, wi yara Galaadului a fost pentru ceilalyi fii ai lui Manase.

7

Hotarul lui Manase se kntindea de la Awer pknq la Micmetat, care este la rqsqrit de Sihem, wi ducea la dreapta pknq la locuitorii din En-Tapuah.

8

Yara Tapuahului era a fiilor lui Manase, dar Tapuahul de pe hotarul lui Manase era al fiilor lui Efraim.

9

Hotarul se pogora pknq la pkrkul Cana, la miazqzi de pkrku. Cetqyile acestea ale lui Efraim erau kn mijlocul cetqyilor lui Manase. Hotarul lui Manase era pe partea de miazqnoapte a pkrkului wi iewea la mare.

10

Yinutul dela miazqzi era al lui Efraim, cel dela miazqnoapte al lui Manase, wi marea le slujea ca hotar; la miazqnoapte se kntklneau cu Awer wi la rqsqrit cu Isahar.

11

Manase stqpknea kn Isahar wi kn Awer: Bet-Wean cu satele lui, Ibleam cu satele lui, locuitorii Dorului cu satele lui, locuitorii din En-Dor cu satele lui, locuitorii din Taanac cu satele lui, wi locuitorii din Meghido cu satele lui, cele trei knqlyimi.

12

Fiii lui Manase n`au putut sq izgoneascq pe locuitorii din aceste cetqyi, wi Cananiyii au izbutit astfel sq rqmknq kn yara aceasta.

13

Cknd copiii lui Israel au fost destul de tari, au supus pe Cananiyi la un bir, dar nu i-au izgonit.

14

Fiii lui Iosif au vorbit lui Iosua, wi i-au zis: ,,Pentruce ne-ai dat de mowtenire numai un sory wi numai o parte, cknd noi skntem un popor mare la numqr wi Domnul ne -a binecuvkntat pknq acum?``

15

Iosua le -a zis: ,,Dacq sknteyi un popor mare la numqr, suiyi-vq kn pqdure, wi tqiayi -o, ca sq vq faceyi loc kn yara Fereziyilor wi a Refaimiyilor, fiindcq muntele lui Efraim este prea strkmt pentru voi.``

16

Fiii lui Iosif au zis: ,,Muntele nu ne va ajunge, wi toyi Cananiyii cari locuiesc kn vale, ceice sknt la Bet-Wean wi kn satele lui, wi cei ce sknt kn valea lui Izreel au carq de fier.``

17

Iosua a zis casei lui Iosif, lui Efraim wi lui Manase: ,,Voi sknteyi un popor mare la numqr, wi puterea voastrq este mare, nu veyi avea un singur sory.

18

Ci veyi avea muntele, cqci veyi tqia pqdurea, wi iewirile ei vor fi ale voastre, wi veyi izgoni pe Cananiyi, cu toate carqle lor de fer wi cu toatq tqria lor.``

Joshua 18

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com