Rumanian Bible Cornilescu Version

Joshua 14

Joshua

Return to Index

Chapter 15

1

Partea cqzutq prin soryi seminyiei fiilor lui Iuda, dupq familiile lor, se kntindea spre hotarul Edomului pknq la pustia Yin, la miazqzi. Acesta a fost hotarul cel mai de miazqzi.

2

Astfel, hotarul lor de miazqzi pornea dela capqtul mqrii Sqrate, dela sknul care cautq spre miazqzi.

3

Iewea spre miazqzi de suiwul Acrabim, trecea prin Yin, wi se suia la miazqzi de Cades-Barnea; de acolo trecea knainte prin Heyron, suia spre Adar, wi se kntorcea la Carcaa;

4

trecea apoi prin Aymon, mergea pknq la pkrkul Egiptului, wi iewea la mare. Acesta sq vq fie hotarul de miazqzi.

5

Hotarul de rqsqrit era marea Sqratq pknq la kmbucqtura Iordanului. Hotarul de miazqnoapte pornea dela sknul mqrii care este la kmbucqtura Iordanului.

6

Suia spre Bet-Hogla, trecea pela miazqnoapte de Bet-Araba, wi se ridica pknq la piatra lui Bohan, fiul lui Ruben;

7

suia mai departe la Debir, la o depqrtare bunicicq de valea Acor, wi se kndrepta spre miazqnoapte knspre Ghilgal, care este kn faya suiwului Adumim la miazqzi de pkrku. Trecea pe lkngq apele En-Wemew, wi mergea pknq la En-Roguel.

8

Suia deacolo prin valea Ben-Hinom kn spre miazqzi de Iebus, care este Ierusalimul; apoi se ridica pknq kn vkrful muntelui, care este kn dreptul vqii Hinom la apus, wi la capqtul vqii Refaimiyilor la miazqnoapte.

9

Din vkrful muntelui, hotarul se kntindea pknq la izvorul apelor Neftoah, iewea la cetqyile muntelui Efron, wi trecea prin Baala, sau Chiriat-Iearim.

10

Din Baala se kntorcea la apus spre muntele Seir, trecea prin partea de miazqnoapte a muntelui Iearim, sau Chesalon, se pogora la Bet-Wemew, wi trecea prin Timna.

11

Apoi iewea kn laturea de miazqnoapte a Ecronului, se kntindea spre Wicron, trecea prin muntele Baala, ajungea pknq la Iabneel wi iewea la mare.

12

Hotarul de apus era marea cea mare wi yqrmul ei. Acestea au fost, dejur kmprejur, hotarele fiilor lui Iuda, dupq familiile lor.

13

Lui Caleb, fiul lui Iefune, i-au dat o parte kn mijlocul fiilor lui Iuda, cum poruncise lui Iosua Domnul; lui i-au dat Chiriat-Arba, adicq Hebronul: Arba era tatql lui Anac.

14

Caleb a izgonit de acolo pe cei trei fii ai lui Anac: Wewai, Ahiman wi Talmai, copiii lui Anac.

15

De acolo s`a suit kmpotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai knainte Chiriat-Sefer.

16

Caleb a zis: ,,Celui ce va bate cetatea Chiriat-Sefer wi o va lua, ki voi da de nevastq pe fiicq-mea Acsa.``

17

Otniel, fiul lui Chenaz, fratele lui Caleb, a pus mkna pe ea; wi Caleb i -a dat de nevastq pe fiicq-sa Acsa.

18

Dupq ce a intrat ea la Otniel, l -a sfqtuit sq cearq dela tatql ei un ogor. Ea s`a pogorkt de pe mqgarul ei, wi Caleb i -a zis: ,,Ce vrei?``

19

Ea a rqspuns: ,,Fq-mi un dar, cqci mi-ai dat un pqmknt secetos; dq-mi wi izvoare de apq.`` Wi el i -a dat izvoarele de sus wi izvoarele de jos.

20

Aceasta a fost mowtenirea fiilor lui Iuda, dupq familiile lor.

21

Cetqyile awezate kn yinutul dela miazqzi, la marginea cea mai depqrtatq a seminyiei fiilor lui Iuda, spre hotarul Edomului, erau: Cabyeel, Eder, Iagur,

22

China, Dimona, Adada,

23

Chedew, Hayor, Itnan,

24

Zif, Telem, Bealot,

25

Hayor-Hadata, Cheriot-Heyron, care este Hayor,

26

Amam, Wema, Molada,

27

Hayar-Gada, Hewmon, Bet-Palet,

28

Hayar-Wual, Beer-Weba, Biziotia,

29

Baala, Iim, Ayem,

30

Eltolad, Chesil, Horma,

31

Yiclag, Madmana, Sansana,

32

Lebaot, Wilhim, Ain, wi Rimon. Toate cetqyile: douqzeci wi nouq, kmpreunq cu satele lor.

33

Kn ckmpie: Ewtaol, Yorea, Awna,

34

Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam,

35

Iarmut, Adulam, Soco, Azeca,

36

Waaraim, Aditaim, Ghedera, wi Ghederotaim; patruzeci de cetqyi, wi satele lor.

37

Yenan, Hadawa, Migdal-Gad,

38

Dilean, Miype, Iocteel,

39

Lachis, Boycat, Eglon,

40

Cabon, Lahmas, Chitliw,

41

Ghederot, Bet-Dagon, Naama, wi Macheda; wasesprezece cetqyi, wi satele lor.

42

Libna, Eter, Awan,

43

Iiftah, Awna, Neyib,

44

Cheila, Aczib, wi Marewa; nouq cetqyi, wi satele lor.

45

Ecron, cetqyile wi satele lui;

46

dela Ecron wi la apus, toate cetqyile de lkngq Asdod, wi satele lor,

47

Asdod, cetqyile wi satele lui; Gaza, cetqyile wi satele ei, pknq la pkrkul Egiptului, wi la marea cea mare, care slujewte ca hotar.

48

Kn munte: Wamir, Iatir, Soco,

49

Dana, Chiriat-Sana, care este Debirul,

50

Anab, Ewtemo, Anim,

51

Gosen, Holon, wi Ghilo, unsprezece cetqyi wi satele lor.

52

Arab, Duma, Ewean,

53

Janum, Bet-Tapuah, Afeca,

54

Humta, Chiriat-Arba, care este Hebronul, wi Yior; nouq cetqyi, wi satele lor.

55

Maon, Carmel, Zif, Iuta,

56

Iizreel, Iocdeam, Zanoah,

57

Cain, Ghibea, wi Timna; zece cetqyi wi satele lor.

58

Halhul, Bet-Yur, Ghedor,

59

Maarat, Bet-Anot, wi Eltecon; wase cetqyi wi satele lor.

60

Chiriat-Baal, care este Chiriat-Iearim, wi Raba; douq cetqyi, wi satele lor.

61

Kn pustie: Bet-Araba, Midin, Secaca,

62

Nibwan, Ir-Hamelah, wi En-Ghedi; wase cetqyi wi satele lor.

63

Fiii lui Iuda n`au putut izgoni pe Iebusiyii cari locuiau la Ierusalim; wi Iebusiyii au locuit cu fiii lui Iuda la Ierusalim pknq kn ziua de azi.

Joshua 16

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com