Rumanian Bible Cornilescu Version

Joshua 6

Joshua

Return to Index

Chapter 7

1

Copiii lui Israel au pqcqtuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminyia lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire. Wi Domnul S`a aprins de mknie kmpotriva copiilor lui Israel.

2

Iosua a trimes din Ierihon niwte bqrbayi la Ai, care este lkngq Bet-Aven, la rqsqrit de Betel. Wi le -a zis: ,,Suiyi-vq, wi iscodiyi yara.`` Wi oamenii aceia s`au suit, wi au iscodit cetatea Ai.

3

S`au kntors la Iosua, wi i-au spus: ,,Degeaba mai faci sq mai meargq tot poporul; douq sau trei mii de oameni vor ajunge ca sq bayi cetatea Ai; nu osteni tot poporul; cqci oamenii aceia sknt puyin la numqr.``

4

Aproape trei mii de oameni au pornit, dar au luat -o la fugq dinaintea oamenilor din Ai.

5

Oamenii din Ai le-au omorkt aproape treizeci wi wase de oameni; i-au urmqrit dela poartq pknq la Webarim, wi i-au bqtut la vale. Poporul a rqmas kncremenit wi cu inima moale ca apa.

6

Iosua wi -a sfkwiat hainele, wi s`a aruncat cu faya la pqmknt pknq seara knaintea chivotului Domnului, el wi bqtrknii lui Israel, wi wi-au presqrat capul cu yqrknq.

7

Iosua a zis: ,,Ah! Doamne Dumnezeule, pentruce ai trecut pe poporul acesta Iordanul, ca sq ne dai kn mknile Amoriyilor wi sq ne prqpqdewti? De am fi wtiut sq rqmknem de cealaltq parte a Iordanului!

8

Dar Doamne, ce voi zice, dupq ce Israel a dat dosul knaintea vrqjmawilor lui?

9

Cananiyii wi toyi locuitorii yqrii vor afla; ne vor knconjura, wi ne vor wterge numele de pe pqmknt. Wi ce vei face Tu Numelui Tqu celui mare?``

10

Domnul a zis lui Iosua: ,,Scoalq-te! Pentruce stai culcat astfel pe faya ta?

11

Israel a pqcqtuit; au cqlcat legqmkntul Meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat wi au minyit, wi le-au ascuns printre lucrurile lor.

12

De aceea copiii lui Israel nu pot sq yinq piept vrqjmawilor lor: vor da dosul kn faya vrqjmawilor lor, cqci sknt dayi spre nimicire; Eu nu voi mai fi cu voi, dacq nu nimiciyi ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru.

13

Scoalq-te, sfinyewte poporul. Spune-le: ,Sfinyiyi-vq pentru mkne. Cqci awa zice Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Kn mijlocul tqu este un lucru dat spre nimicire, Israele; nu vei putea sq yii piept vrqjmawilor tqi, pknq nu veyi scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru.

14

Sq vq apropiayi mkne dimineayq dupq seminyiile voastre; wi seminyia pe care o va arqta Domnul prin soryi se va apropia pe familii, wi familia pe care o va arqta Domnul prin soryi se va apropia pe case, wi casa pe care o va arqta Domnul prin soryi se va apropia pe bqrbayi.

15

Cine va fi arqtat prin soryi cq a luat din ce era dat spre nimicire, va fi ars kn foc, el wi tot ce este al lui, pentrucq a cqlcat legqmkntul Domnului wi a fqcut o miwelie kn Israel.``

16

Iosua s`a sculat disdedimineayq, wi a apropiat pe Israel, dupq seminyiile lui, wi a fost arqtatq prin soryi seminyia lui Iuda.

17

A apropiat familiile lui Iuda, wi a fost arqtatq prin soryi familia lui Zerah. A apropiat familia lui Zerah pe case, wi a fost arqtatq prin soryi casa lui Zabdi.

18

A apropiat casa lui Zabdi pe bqrbayi, wi a fost arqtat prin soryi Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminyia lui Iuda.

19

Iosua a zis lui Acan: ,,Fiule, dq slavq Domnului, Dumnezeului lui Israel, mqrturisewte wi spune-mi ce ai fqcut, nu-mi ascunde nimic``.

20

Acan a rqspuns lui Iosua, wi a zis: ,,Este adevqrat cq am pqcqtuit kmpotriva Domnului, Dumnezeului lui Israel, wi iatq ce am fqcut.

21

Am vqzut kn pradq o manta frumoasq de Winear, douq sute de sicli de argint, wi o placq de aur kn greutate de cincizeci de sicli; le-am poftit, wi le-am luat; iatq, sknt ascunse kn pqmknt kn mijlocul cortului meu, wi argintul este pus subt ele``.

22

Iosua a trimes niwte oameni, cari au alergat kn cort; wi iatq cq lucurile erau ascunse kn cortul lui Acan, wi argintul era subt ele.

23

Le-au luat din mijlocul cortului, le-au adus lui Iosua wi tuturor copiilor lui Israel, wi le-au pus knaintea Domnului.

24

Iosua wi tot Israelul kmpreunq cu el au luat pe Acan, fiul lui Zerah, argintul, mantaua, placa de aur, pe fiii wi fiicele lui Acan, boii lui, mqgarii, oile, cortul lui wi tot ce era al lui; wi i-au suit kn valea Acor.

25

Iosua a zis: ,,Pentruce ne-ai nenorocit? Wi pe tine te va nenoroci Domnul azi``. Wi tot Israelul i -a ucis cu pietre. I-au ars kn foc, i-au ucis cu pietre,

26

wi au ridicat peste Acan un morman mare de pietre, care se vede pknq kn ziua de azi. Wi Domnul S`a kntors din iuyimea mkniei Lui. Din pricina acestei kntkmplqri s`a dat pknq kn ziua de azi locului aceluia numele de valea Acor (Turburare).

Joshua 8

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com