Rumanian Bible Cornilescu Version

Deuteronomy 34

Joshua

Return to Index

Chapter 1

1

Dupq moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise:

2

,,Robul Meu Moise a murit: acum, scoalq-te, treci Iordanul acesta, tu wi tot poporul acesta, wi intrayi kn yara pe care o dau copiilor lui Israel.

3

Orice loc pe care -l va cqlca talpa piciorului vostru, vi -l dau, cum am spus lui Moise.

4

Yinutul vostru se va kntinde dela pustie wi Liban pknq la rkul cel mare, rkul Eufrat, toatq yara Hetiyilor, wi pknq la marea cea mare, spre apusul soarelui.

5

Nimeni nu va putea sq stea kmpotriva ta, ckt vei trqi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lqsa, nici nu te voi pqrqsi.

6

Kntqrewte-te wi kmbqrbqteazq-te, cqci tu vei da kn stqpknire poporului acestuia yara pe care am jurat pqrinyilor lor cq le -o voi da.

7

Kntqrewte-te numai, wi kmbqrbqteazq-te, lucrknd cu credinciowie dupq toatq legea pe care yi -a dat -o robul Meu Moise; nu te abate dela ea nici la dreapta nici la stknga, ca sq isbutewti kn tot ce vei face.

8

Cartea aceasta a legii sq nu se depqrteze de gura ta; cugetq asupra ei zi wi noapte, cqutknd sq faci tot ce este scris kn ea; cqci atunci vei izbkndi kn toate lucrqrile tale, wi atunci vei lucra cu knyelepciune.

9

Nu yi-am dat Eu oare porunca aceasta: ,Kntqrewte-te wi kmbqrbqteazq-te? Nu te knspqimknta wi nu te kngrozi, cqci Domnul, Dumnezeul tqu, este cu tine kn tot ce vei face.``

10

Iosua a dat cqpeteniilor owtirii poporului urmqtoarea poruncq:

11

,,Treceyi prin tabqrq, wi iatq ce sq porunciyi poporului: ,Pregqtiyi-vq merinde, cqci peste trei zile veyi trece Iordanul acesta ca sq mergeyi sq cuceriyi yara, pe care v`o dq kn stqpknire Domnul, Dumnezeul vostru.``

12

Iosua a zis Rubeniyilor, Gadiyilor wi jumqtqyii din seminyia lui Manase:

13

,,Aduceyi-vq aminte ce v`a poruncit Moise, robul Domnului, cknd a zis: ,Domnul, Dumnezeul vostru, v`a dat odihnq, wi v`a dat yara aceasta.

14

Nevestele voastre, pruncii vowtri wi vitele voastre sq rqmknq kn yara pe care v`a dat -o Moise dincoace de Iordan; dar voi toyi bqrbayii voinici, sq treceyi knarmayi knaintea frayilor vowtri, wi sq -i ajutayi,

15

pknq ce Domnul va da odihnq frayilor vowtri ca wi vouq, wi pknq ce vor fi wi ei kn stqpknirea yqrii pe care le -o dq Domnul, Dumnezeul vostru. Apoi sq vq kntoarceyi sq stqpkniyi yara care este mowia voastrq, wi pe care v`a dat -o Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan, spre rqsqritul soarelui.``

16

Ei au rqspuns lui Iosua, wi au zis: ,,Vom face tot ce ne-ai poruncit, wi ne vom duce ori unde ne vei trimete.

17

Te vom asculta kn totul, cum am ascultat pe Moise. Numai Domnul, Dumnezeul tqu, sq fie cu tine, cum a fost cu Moise!

18

Orice om care se va rqzvrqti kmpotriva poruncii tale, wi care nu va asculta de tot ce -i vei porunci, sq fie pedepsit cu moartea! Kntqrewte-te numai, wi kmbqrbqteazq-te!``

Joshua 2

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com