Rumanian Bible Cornilescu Version

Deuteronomy 20

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 21

1

Dacq, kn yara pe care yi -o dq kn stqpknire Domnul, Dumnezeul tqu, se gqsewte kntins kn mijlocul unui ckmp un om ucis, fqrq sq se wtie cine l -a lovit,

2

bqtrknii wi judecqtorii tqi sq se ducq sq mqsoare depqrtarea dela trupul mort pknq kn cetqyile de primprejur.

3

Cknd se va hotqrk cetatea cea mai apropiatq de trupul mort, bqtrknii din cetatea aceea sq ia o viyea care sq nu fi fost pusq la muncq wi care sq nu fi tras la jug.

4

Sq ducq viyeaua aceea kntr`o vale cu apq care nu seacq niciodatq wi unde nu se arq nici nu se seamqnq; wi acolo, sq taie capul viyelei kn vale.

5

Atunci sq se apropie preoyii, fiii lui Levi; cqci pe ei i -a ales Domnul, Dumnezeul tqu, ca sq -I slujeascq wi sq binecuvinteze kn Numele Domnului, wi ei trebuie sq hotqrascq kn orice ceartq wi kn orice rqnire.

6

Toyi bqtrknii din cetatea aceea cea mai apropiatq de trupul mort sq-wi spele mknile pe viyeaua cqreia i-au tqiat capul kn vale.

7

Wi, luknd cuvkntul, sq zicq: ,,Mknile noastre n`au vqrsat skngele acesta, wi ochii nowtri nu l-au vqzut vqrskndu-se.

8

Iartq, Doamne, pe poporul Tqu Israel, pe care l-ai rqscumpqrat; nu pune skngele nevinovat kn socoteala poporului Tqu Israel.`` Wi skngele acela nu -i va fi pus kn socotealq.

9

Astfel trebuie sq curqyi din mijlocul tqu skngele nevinovat, fqcknd ce este plqcut knaintea Domnului.

10

Cknd vei merge la rqzboi kmpotriva vrqjmawilor tqi, dacq Domnul ki dq kn mknile tale, wi vei lua prinwi din ei,

11

poate cq printre cei prinwi vei vedea o femeie frumoasq, wi vei dori s`o iei de nevastq.

12

Atunci s`o aduci knlquntrul casei tale. Ea sq-wi radq capul wi sq-wi taie unghiile,

13

sq-wi lepede hainele pe cari le purta cknd a fost prinsq, sq locuiascq kn casa ta, wi sq plkngq pe tatql wi pe mama ei o lunq de zile. Dupq aceea, sq te duci la ea, sq -i fii bqrbat, wi ea sq-yi fie nevastq.

14

Dacq nu-yi va mai place, s`o lawi sq plece unde va voi, dar nu vei putea s`o vinzi pe argint, nici sq te poryi cu ea ca cu o roabq, pentrucq ai knjosit -o.

15

Dacq un om, care are douq neveste, iubewte pe una wi nu iubewte pe cealaltq, wi dacq are copii cu ele, din cari kntkiul nqscut este dela nevasta pe care n`o iubewte,

16

cknd kwi va kmpqryi averile kntre fiii lui, nu va putea face kntki nqscut pe fiul aceleia pe care o iubewte, kn locul fiului aceleia pe care n`o iubewte, wi care este kntkiul nqscut.

17

Ci sq recunoascq de kntki nqscut pe fiul aceleia pe care n`o iubewte, wi sq -i dea o parte kndoitq din averea lui; cqci fiul acesta este cel dintki rod al puterii lui, wi lui i se cuvine dreptul de kntki nqscut.

18

Dacq un om are un fiu neascultqtor wi kndqrqtnic, care n`ascultq nici de glasul tatqlui squ, nici de glasul mamei lui, wi nu -i ascultq nici chiar dupq ce l-au pedepsit,

19

tatql wi mama sq -l ia, wi sq -l ducq la bqtrknii cetqyii lui wi la poarta locului kn care locuiewte.

20

Sq spunq bqtrknilor cetqyii lui: ,,Iatq, fiul nostru este neascultqtor wi kndqrqtnic, n`ascultq de glasul nostru, wi este lacom wi beyiv.``

21

Wi toyi oamenii din cetatea lui sq -l ucidq cu pietre, wi sq moarq. Astfel sq curqyi rqul din mijlocul tqu, pentruca tot Israelul s`audq wi sq se teamq.

22

Dacq se va omork un om care a sqvkrwit o nelegiuire vrednicq de pedeapsa cu moartea, wi l-ai spknzurat de un lemn,

23

trupul lui mort sq nu stea noaptea pe lemn; ci sq -l kngropi kn aceeaw zi, cqci cel spknzurat este blestemat knaintea lui Dumnezeu, wi sq nu spurci yara pe care yi -o dq de mowtenire Domnul, Dumnezeul tqu.

Deuteronomy 22

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com