Rumanian Bible Cornilescu Version

Deuteronomy 18

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 19

1

Dupqce Domnul, Dumnezeul tqu, va nimici toate neamurile acelea a cqror yarq yi -o dq Domnul, Dumnezeul tqu, dupqce le vei izgoni wi vei locui kn cetqyile wi kn casele lor,

2

sq desparyi trei cetqyi kn mijlocul yqrii pe care yi -o dq kn stqpknire Domnul, Dumnezeul tqu.

3

Sq faci drumuri, wi sq kmparyi kn trei pqryi yinutul yqrii pe care yi -o va da ca mowtenire Domnul, Dumnezeul tqu. Sq faci awa, pentruca orice ucigaw sq poatq fugi kn cetqyile acestea.

4

Legea aceasta sq fie pentru ucigawul care va fugi acolo ca sq-wi scape viaya, cknd va omork fqrq voie pe aproapele squ, fqrq sq -i fi fost vrqjmaw mai knainte.

5

Awa, de pildq, un om se va duce sq taie lemne kn pqdure cu un alt om; ridicq securea cu mkna, ca sq taie copacul, ferul scapq din coadq, lovewte pe tovarqwul squ, wi -l omoarq. Atunci el sq fugq kntr`una din cetqyile acestea ca sq-wi scape viaya;

6

pentru ca nu cumva rqsbunqtorul skngelui, aprins de mknie wi urmqrind pe ucigaw, sq -l ajungq, fiind prea lung drumul, wi sq loveascq de moarte pe cel ce nu era vinovat de moarte, fiindcq mai knainte nu fusese vrqjmaw aproapelui squ.

7

De aceea kyi dau porunca aceasta: Sq desparyi trei cetqyi.

8

Cknd Domnul, Dumnezeul tqu, kyi va lqrgi hotarele, cum a jurat pqrinyilor tqi, wi-yi va da toatq yara pe care a fqgqduit pqrinyilor tqi cq yi -o va da,

9

-numai sq pqzewti wi sq kmplinewti toate aceste porunci pe cari yi le dau astqzi, ca sq iubewti pe Domnul, Dumnezeul tqu, wi sq umbli totdeauna pe cqile Lui-atunci sq mai adaugi trei cetqyi la cele trei,

10

pentruca sq nu fie vqrsat skngele celui nevinovat kn mijlocul yqrii pe care yi -o dq de mowtenire Domnul, Dumnezeul tqu, wi astfel sq fii vinovat de omor.

11

Dar dacq un om fuge kntr`una din aceste cetqyi, dupqce a kntins layuri aproapelui squ din vrqjmqwie kmpotriva lui, dupqce s`a aruncat asupra lui wi l -a lovit awa knckt i -a pricinuit moartea,

12

bqtrknii din cetatea lui sq trimeatq sq -l prindq wi sq -l dea kn mknile rqzbunqtorului skngelui, ca sq moarq.

13

Sq n`ai milq de el, wi sq wtergi din Israel skngele celui nevinovat, ca sq fii fericit.

14

Sq nu muyi hotarele aproapelui tqu, puse de strqmowii tqi, kn mowtenirea pe care vei avea -o kn yara pe care yi -o dq kn stqpknire Domnul, Dumnezeul tqu.

15

Un singur martur nu va fi deajuns kmpotriva unui om, ca sq adevereascq vreo nelegiuire sau vreun pqcat oarecare; un fapt nu va putea fi kntemeiat deckt pe mqrturia a doi sau trei marturi.

16

Cknd un martor mincinos se va ridica kmpotriva cuiva ca sq -l knvinuiascq de vreo nelegiuire,

17

cei doi oameni cu pricina sq se knfqyiweze knaintea Domnului, knaintea preoyilor wi judecqtorilor cari vor fi atunci kn slujbq.

18

Judecqtorii sq facq cercetqri amqnunyite. Dacq se va afla cq martorul acela este un martor mincinos, wi cq a fqcut o mqrturisire mincinoasq kmpotriva fratelui squ,

19

atunci sq -i faceyi cum avea el de gknd sq facq fratelui squ. Sq scoyi astfel rqul din mijlocul tqu.

20

Kn felul acesta, ceilalyi vor auzi wi se vor teme, wi nu se va mai face o faptq awa de nelegiuitq kn mijlocul tqu.

21

Sq n`ai nici o milq, ci sq ceri: viayq pentru viayq, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mknq pentru mknq, picior pentru picior.

Deuteronomy 20

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com