Rumanian Bible Cornilescu Version

Deuteronomy 14

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 15

1

La fiecare wapte ani, sq dai iertare.

2

Wi iatq cum se va face iertarea. Cknd se va vesti iertarea kn cinstea Domnului, orice creditor care va fi kmprumutat pe aproapele squ, sq -i ierte kmprumutul, sq nu sileascq pe aproapele squ wi pe fratele squ sq -i plqteascq datoria.

3

Vei putea sq silewti pe strqin sq-yi plqteascq; dar sq ieryi ce ai la fratele tqu.

4

Totuw, la tine sq nu fie niciun sqrac, cqci Domnul te va binecuvknta kn yara pe care yi -o va da de mowtenire Domnul, Dumnezeul tqu;

5

numai sq asculyi de glasul Domnului, Dumnezeului tqu, kmplinind cu scumpqtate toate aceste porunci pe cari yi le dau astqzi.

6

Domnul, Dumnezeul tqu, te va binecuvknta, cum yi -a spus, awa knckt vei da cu kmprumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu kmprumut dela ele; tu vei stqpkni peste multe neamuri, dar ele nu vor stqpkni peste tine.

7

Dacq va fi la tine vreun sqrac dintre frayii tqi, kn vreuna din cetqyile tale, kn yara pe care yi -o dq Domnul, Dumnezeul tqu, sq nu-yi kmpietrewti inima wi sq nu-yi knchizi mkna knaintea fratelui tqu celui lipsit.

8

Ci sq -i deschizi mkna, wi sq -l kmprumuyi cu ce -i trebuie ca sq facq fayq nevoilor lui.

9

Vezi sq nu fii awa de rqu ca sq zici kn inima ta: ,,Ah! se apropie anul al waptelea, anul iertqrii!`` Vezi sq n`ai un ochi fqrq milq pentru fratele tqu cel lipsit wi sq nu -i dai. Cqci atunci el ar striga cqtre Domnul kmpotriva ta, wi te-ai face vinovat de un pqcat:

10

ci sq -i dai wi sq nu dai cu pqrere de rqu kn inimq; cqci pentru aceasta te va binecuvknta Domnul, Dumnezeul tqu, kn toate lucrqrile de cari te vei apuca.

11

Totdeauna vor fi sqraci kn yarq; de aceea kyi dau porunca aceasta: ,,Sq-yi deschizi mkna fayq de fratele tqu, fatq de sqrac wi fayq de cel lipsit din yara ta.``

12

Dacq unul din frayii tqi evrei, bqrbat sau femeie, se vinde yie, sq-yi slujeascq wase ani; dar kn anul al waptelea, sq -i dai drumul dela tine wi sq fie slobod.

13

Wi cknd ki vei da drumul ca sq se ducq slobod dela tine, sq nu -i dai drumul cu mkna goalq;

14

sq -i dai daruri din cireada ta, din aria ta, din teascul tqu, din ce vei avea, prin binecuvkntarea Domnului, Dumnezeului tqu.

15

Sq-yi aduci aminte cq wi tu ai fost rob kn yara Egiptului, wi cq Domnul, Dumnezeul tqu, te -a rqscumpqrat: de aceea kyi dau astqzi porunca aceasta.

16

Dacq knsq robul tqu kyi va zice: ,,Nu vreau sq ies dela tine,`` -pentrucq te iubewte, pe tine wi casa ta, wi se simte bine la tine, -

17

atunci sq iei o sulq wi sq -i gqurewti urechea de uwq, wi sq-yi fie rob pentru totdeauna. Tot awa sq faci wi cu roaba ta.

18

Sq nu-yi parq rqu cknd kl vei lqsa sq plece slobod dela tine, cqci yi -a slujit wase ani, ceea ce face de douq ori ckt simbria unui om tocmit cu platq; wi Domnul, Dumnezeul tqu, te va binecuvknta kn tot ce vei face.

19

Sq knchini Domnului, Dumnezeului tqu, pe orice kntki nqscut de parte bqrbqteascq din cireada wi turma ta. Sq nu muncewti cu kntkiul nqscut al vacii tale, sq nu tunzi pe kntkiul nqscut al oilor tale.

20

Sq -l mqnknci kn fiecare an, tu wi familia ta knaintea Domnului, Dumnezeului tqu, kn locul pe care -l va alege El.

21

Dacq are vreun cusur, dacq este wchiop sau orb, sau are vreo meteahnq trupeascq, sq nu -l aduci ca jertfq Domnului, Dumnezeului tqu.

22

Sq -l mqnknci kn cetqyile tale: cel ce va fi necurat wi cel ce va fi curat vor putea sq -l mqnknce amkndoi, cum se mqnkncq acum cqprioara sau cerbul.

23

Numai skngele sq nu i -l mqnknci, ci sq -l verwi pe pqmknt ca apa.

Deuteronomy 16

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com