Rumanian Bible Cornilescu Version

Numbers 32

Numbers

Return to Index

Chapter 33

1

Iatq popasurile copiilor lui Israel cari au iewit din yara Egiptului, dupq owtirile lor, subt povqyuirea lui Moise wi lui Aaron.

2

Moise a scris cqlqtoriile lor din popas kn popas, dupq porunca Domnului. Wi iatq popasurile lor, dupq cqlqtoriile lor.

3

Au pornit din Ramses kn luna kntki, kn ziua a cincisprezecea a lunii kntki. A doua zi dupq Pawte, copiii lui Israel au iewit gata de luptq kn faya tuturor Egiptenilor,

4

kn timp ce Egiptenii kwi kngropau pe toyi kntkii lor nqscuyi, pe cari -i lovise Domnul dintre ei. Cqci Domnul fqcuse chiar wi pe dumnezeii lor sq simtq puterea Lui.

5

Copiii lui Israel au pornit din Ramses wi au tqbqrkt la Sucot.

6

Au pornit din Sucot, wi au tqbqrkt la Etam, care este la marginea pustiei.

7

Au pornit din Etam, s`au kntors knapoi la Pi-Hahirot, fayq kn fayq cu Baal-Yefon, wi au tqbqrkt knaintea Migdolului.

8

Au pornit dinaintea Pi-Hahirotului, wi au trecut prin mijlocul mqrii kn spre pustie; au fqcut un drum de trei zile kn pustia Etamului, wi au tqbqrkt la Mara.

9

Au pornit dela Mara, wi au ajuns la Elim; la Elim erau douqsprezece izvoare de apq wi waptezeci de finici: acolo au tqbqrkt.

10

Au pornit din Elim, wi au tqbqrkt lkngq marea Rowie.

11

Au pornit dela marea Rowie, wi au tqbqrkt kn pustia Sin.

12

Au pornit din pustia Sin, wi au tqbqrkt la Dofca.

13

Au pornit din Dofca, wi au tqbqrkt la Aluw.

14

Au pornit din Aluw, wi au tqbqrkt la Refidim, unde poporul n`a gqsit apq de bqut.

15

Au pornit din Refidim, wi au tqbqrkt kn pustia Sinai.

16

Au pornit din pustia Sinai, wi au tqbqrkt la Chibrot-Hataava.

17

Au pornit dela Chibrot-Hataava, wi au tqbqrkt la Hayerot.

18

Au pornit din Hayerot, wi au tqbqrkt la Ritma.

19

Au pornit dela Ritma, wi au tqbqrkt la Rimon-Perey.

20

Au pornit din Rimon-Perey, wi au tqbqrkt la Libna.

21

Au pornit din Libna, wi au tqbqrkt la Risa.

22

Au pornit din Risa, wi au tqbqrkt la Chehelata.

23

Au pornit din Chehelata, wi au tqbqrkt la muntele Wafer.

24

Au pornit dela muntele Wafer, wi au tqbqrkt la Harada.

25

Au pornit din Harada, wi au tqbqrkt la Machelot.

26

Au pornit din Machelot, wi au tqbqrkt la Tahat.

27

Au pornit din Tahat, wi au tqbqrkt la Tarah.

28

Au pornit din Tarah, wi au tqbqrkt la Mitca.

29

Au pornit din Mitca, wi au tqbqrkt la Hawmona.

30

Au pornit din Hawmona, wi au tqbqrkt la Moserot.

31

Au pornit din Moserot, wi au tqbqrkt la Bene-Iaacan.

32

Au pornit din Bene-Iaacan, wi au tqbqrkt la Hor-Ghidgad.

33

Au pornit din Hor-Ghidgad, wi au tqbqrkt la Iotbata.

34

Au pornit din Iotbata, wi au tqbqrkt la Abrona.

35

Au pornit din Abrona, wi au tqbqrkt la Eyion-Gheber.

36

Au pornit din Eyion-Gheber, wi au tqbqrkt kn pustia Yin, adicq la Cades.

37

Au pornit din Cades, wi au tqbqrkt la muntele Hor, la marginea yqrii Edomului.

38

Preotul Aaron s`a suit pe muntele Hor, dupq porunca Domnului; wi a murit acolo, kn al patruzecilea an dupq iewirea copiilor lui Israel din yara Egiptului, kn luna a cincea, kn cea dintki zi a lunii.

39

Aaron era kn vkrstq de o sutq douqzeci wi trei de ani cknd a murit pe muntele Hor.

40

Kmpqratul Aradului, Cananitul, care locuia kn partea de miazqzi a yqrii Canaanului, a aflat de sosirea copiilor lui Israel.

41

Au pornit dela muntele Hor, wi au tqbqrkt la Yalmona.

42

Au pornit din Yalmona, wi au tqbqrkt la Punon.

43

Au pornit din Punon, wi au tqbqrkt la Obot.

44

Au pornit din Obot, wi au tqbqrkt la Iie-Abarim, la hotarul Moabului.

45

Au pornit din Iie-Abarim, wi au tqbqrkt la Dibon-Gad:

46

Au pornit din Dibon-Gad, wi au tqbqrkt la Almon-Diblataim.

47

Au pornit din Almon-Diblataim, wi au tqbqrkt la munyii Abarim, knaintea muntelui Nebo.

48

Au pornit dela munyii Abarim, wi au tqbqrkt kn ckmpia Moabului, lkngq Iordan, kn faya Ierihonului.

49

Au tqbqrkt lkngq Iordan, dela Bet-Iewimot pknq la Abel-Sitim, kn ckmpia Moabului.

50

Domnul a vorbit lui Moise kn ckmpia Moabului, lkngq Iordan kn faya Ierihonului. Wi a zis:

51

,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le: ,Dupqce veyi trece Iordanul wi veyi intra kn yara Canaanului,

52

sq izgoniyi dinaintea voastrq pe toyi locuitorii yqrii, sq le dqrkmayi toyi idolii de piatrq, sq le nimiciyi toate icoanele turnate, wi sq le nimiciyi toate knqlyimile pentru jertfe.

53

Sq luayi yara kn stqpknire, wi sq vq awezayi kn ea; cqci Eu v`am dat yara aceasta, ca sq fie mowia voastrq.

54

Sq kmpqryiyi yara prin soryi, dupq familiile voastre. Celor ce sknt kn numqr mai mare, sq le dayi o parte mai mare, wi celor ce sknt kn numqr mai mic, sq le dayi o parte mai micq. Fiecare sq stqpkneascq ce -i va cqdea la soryi; s`o luayi kn stqpknire, dupq seminyiile pqrinyilor vowtri.

55

Dar dacq nu veyi izgoni dinaintea voastrq pe locuitorii yqrii, aceia dintre ei pe cari ki veyi lqsa, vq vor fi ca niwte spini kn ochi wi ca niwte ghimpi kn coaste: vq vor fi vrqjmawi kn yara kn care veyi merge sq vq awezayi.

56

Wi vq voi face wi vouq cum hotqrksem sq le fac lor.``

Numbers 34

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com