Rumanian Bible Cornilescu Version

Numbers 30

Numbers

Return to Index

Chapter 31

1

Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

2

,,Rqsbunq pe copiii lui Israel kmpotriva Madianiyilor, apoi vei fi adqugat la poporul tqu.``

3

Moise a vorbit poporului wi a zis: ,,Knarmayi dintre voi niwte bqrbayi pentru owtire, wi sq meargq kmpotriva Madianului, ca sq aducq la kndeplinire rqzbunarea Domnului kmpotriva Madianului.

4

Sq trimeteyi la oaste ckte o mie de oameni de seminyie, din toate seminyiile lui Israel.``

5

Au luat dintre miile lui Israel ckte o mie de oameni de seminyie, adicq douqsprezece mii de oameni knarmayi pentru oaste.

6

Moise a trimes la oaste pe acewti o mie de oameni de seminyie, wi a trimes cu ei pe fiul preotului Eleazar, Fineas, care ducea uneltele sfinte wi trkmbiyele rqsunqtoare.

7

Au knaintat kmpotriva Madianului, dupq porunca pe care o dqduse lui Moise Domnul; wi au omorkt pe toyi bqrbayii.

8

Kmpreunq cu toyi ceilalyi, au omorkt wi pe kmpqrayii Madianului: Evi, Rechem, Yur, Hur wi Reba, cei cinci kmpqrayi ai Madianului; au ucis cu sabia wi pe Balaam, fiul lui Beor.

9

Copiii lui Israel au luat prinse pe femeile Madianiyilor cu pruncii lor, wi le-au jqfuit toate vitele, toate turmele wi toate bogqyiile.

10

Le-au ars toate cetqyile pe cari le locuiau wi toate ocoalele lor.

11

Au luat toatq prada wi toate jafurile de oameni wi dobitoace;

12

wi pe cei prinwi, prada wi jafurile, le-au adus lui Moise, preotului Eleazar, wi adunqrii copiilor lui Israel, cari erau tqbqrkyi kn ckmpia Moabului, lkngq Iordan, kn faya Ierihonului.

13

Moise, preotul Eleazar, wi toyi mai marii adunqrii, le-au iewit knainte, afarq din tabqrq.

14

Wi Moise s`a mkniat pe cqpeteniile owtirii, pe cqpeteniile peste o mie wi pe cqpeteniile peste o sutq, cari se kntorceau dela rqzboi.

15

El le -a zis: ,,Cum? Ayi lqsat cu viayq pe toate femeile?

16

Iatq, ele sknt acelea cari, dupq cuvkntul lui Balaam, au tkrkt pe copiii lui Israel sq pqcqtuiascq kmpotriva Domnului, kn fapta lui Peor; wi atunci a izbucnit urgia kn adunarea Domnului.

17

Acum, dar, omorkyi pe orice prunc de parte bqrbqteascq, wi omorkyi pe orice femeie care a cunoscut pe un bqrbat culckndu-se cu el;

18

dar lqsayi cu viayq pentru voi toyi pruncii de parte femeiascq wi pe toate fetele cari n`au cunoscut kmpreunarea cu un bqrbat.

19

Iar voi, tqbqrkyi wapte zile afarq din tabqrq; toyi aceia dintre voi cari au ucis pe cineva, wi toyi cei ce s`au atins de vre un mort, sq se cureye a treia wi a waptea zi, ei wi cei prinwi de voi.

20

Sq curqyiyi deasemenea orice hainq, orice lucru de piele, orice lucru de pqr de caprq wi orice unealtq de lemn.``

21

Preotul Eleazar a zis ostawilor, cari se duseserq la rqzboi: ,,Iatq ce este poruncit prin legea pe care a dat -o lui Moise Domnul.

22

Aurul, argintul, arama, ferul, cositorul wi plumbul,

23

orice lucru care poate suferi focul, sq -l treceyi prin foc ca sq se curqyeascq. Dar tot ce nu poate suferi focul, sq fie curqyit cu apa de curqyire; sq -l treceyi prin apq.

24

Sq vq spqlayi hainele kn ziua a waptea wi veyi fi curayi; apoi, veyi putea intra kn tabqrq.``

25

Domnul a zis lui Moise:

26

,,Fq, kmpreunq cu preotul Eleazar wi cu cqpeteniile caselor adunqrii, socoteala prqzii luate, fie oameni fie dobitoace.

27

Kmparte prada kntre luptqtorii cari s`au dus la oaste wi kntre toatq adunarea.

28

Sq iei kntki din partea ostawilor cari s`au dus la oaste o dare pentru Domnul, wi anume: unul din cinci sute, atkt din oameni ckt wi din boi, mqgari wi oi.

29

Sq le luayi din jumqtatea cuvenitq lor, wi sq le dai preotului Eleazar ca un dar ridicat pentru Domnul.

30

Wi din jumqtatea care se cuvine copiiilor lui Israel sq iei unul din cincizeci, atkt din oameni ckt wi din boi, mqgari wi oi, din orice dobitoc; wi sq le dai Leviyilor, cari pqzesc cortul Domnului.``

31

Moise wi preotul Eleazar au fqcut ce poruncise lui Moise Domnul.

32

Prada de rqzboi, rqmasq din jaful celor ce fqcuserq parte din oaste, era de wase sute waptezeci wi cinci de mii de oi,

33

waptezeci wi douq de mii de boi,

34

wasezeci wi una de mii de mqgari,

35

wi treizeci wi douq de mii de suflete, adicq femei cari nu cunoscuserq kmpreunarea cu un bqrbat.

36

Jumqtatea care alcqtuia partea celor ce se duseserq la oaste, a fost de trei sute treizeci wi wapte de mii cinci sute de oi,

37

din cari wase sute waptezeci wi cinci au fost luayi ca dare Domnului;

38

treizeci wi wase de mii de boi, din cari waptezeci wi doi luayi ca dare Domnului;

39

treizeci de mii cinci sute de mqgari, din cari wasezeci wi unu luayi ca dare Domnului;

40

wi wasesprezece mii de inwi, din cari treizeci wi doi luayi ca dare Domnului.

41

Moise a dat preotului Eleazar darea luatq ca dar ridicat pentru Domnul, dupq cum ki poruncise Domnul.

42

Jumqtatea cuvenitq copiilor lui Israel, pe care a despqryit -o Moise de a bqrbayilor cari merseserq la oaste,

43

wi care era partea adunqrii, a fost de trei sute treizeci wi wapte de mii cinci sute de oi,

44

treizeci wi wase de mii de boi,

45

treizeci de mii cinci sute de mqgari,

46

wi wasesprezece mii de suflete.

47

Din aceastq jumqtate care se cuvenea copiilor lui Israel, Moise a luat unul din cincizeci, atkt din oameni ckt wi din dobitoace; wi le -a dat Leviyilor, cari pqzesc cortul Domnului, dupq cum ki poruncise Domnul.

48

Cqpeteniile owtirii, cqpeteniile peste o mie wi cqpeteniile peste o sutq, s`au apropiat de Moise,

49

wi i-au zis: ,,Robii tqi au fqcut socoteala ostawilor cari erau subt poruncile noastre, wi nu lipsewte niciun om dintre noi.

50

Noi aducem deci, ca dar Domnului, fiecare ce a gqsit ca scule de aur, wi anume: lqnyiwoare, brqyqri, inele, cercei wi salbe, ca sq se facq ispqwire pentru sufletele noastre knaintea Domnului.``

51

Moise wi preotul Eleazar au primit de la ei toate aceste scule lucrate kn aur.

52

Tot aurul, pe care l-au adus Domnului cqpeteniile peste o mie wi cqpeteniile peste o sutq, ca dar ridicat, ckntqrea wasesprezece mii wapte sute cincizeci de sicli.

53

Oamenii din oaste au pqstrat fiecare pentru sine prada pe care o fqcuse.

54

Moise wi preotul Eleazar au luat aurul de la cqpeteniile peste o mie wi dela cqpeteniile peste o sutq, wi l-au adus kn cortul kntklnirii, ca aducere aminte pentru copiii lui Israel knaintea Domnului.

Numbers 32

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com