Rumanian Bible Cornilescu Version

Numbers 25

Numbers

Return to Index

Chapter 26

1

Kn urma acestei urgii, Domnul a zis lui Moise wi lui Eleazar, fiul preotului Aaron:

2

,,Faceyi numqrqtoarea kntregei adunqri a copiilor lui Israel, dela vksta de douqzeci de ani kn sus, dupq casele pqrinyilor lor, a tuturor celor din Israel cari sknt kn stare sq poarte armele.``

3

Moise wi preotul Eleazar le-au vorbit kn ckmpia Moabului, lkngq Iordan, kn faya Ierihonului. Wi au zis:

4

,,Sq se facq numqrqtoarea, dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, cum poruncise lui Moise wi copiilor lui Israel Domnul, cknd au iewit din yara Egiptului.``

5

Ruben, kntkiul nqscut al lui Israel. Fiii lui Ruben au fost: Enoh, din care se coboarq familia Enohiyilor; Palu, din care se coboarq familia Paluiyilor;

6

Heyron, din care se coboarq familia Heyroniyilor; Carmi, din care se pogoarq familia Carmiyilor.

7

Acestea sknt familiile Rubeniyilor: cei iewiyi la numqrqtoare au fost patruzeci wi trei de mii wapte sute treizeci. -

8

Fiii lui Palu au fost: Eliab.

9

Fiii lui Eliab au fost: Nemuel, Datan wi Abiram. Datan acesta wi Abiram acesta au fost din ceice erau chemayi la adunare, wi cari s`au rqsculat kmpotriva lui Moise wi Aaron, kn adunarea lui Core, cknd cu rqscoala lor kmpotriva Domnului.

10

Pqmkntul wi -a deschis gura, wi i -a knghiyit kmpreunq cu Core, cknd au murit ceice se adunaserq, wi cknd a mistuit focul pe cei douq sute cinci zeci de oameni: ei au slujit poporului ca pildq.

11

Fiii lui Core, n`au murit.

12

Fiii lui Simeon, dupq familiile lor: din Nemuel se pogoarq familia Nemueliyilor; din Iamin, familia Iaminiyilor; din Iachin, familia Iachiniyilor;

13

din Zerah, familia Zerahiyilor; din Saul, familia Sauliyilor.

14

Acestea sknt familiile Simeoniyilor: douqzeci wi douq de mii douq sute.

15

Fiii lui Gad, dupq familiile lor: din Yefon se pogoarq familia Yefoniyilor; din Haghi, familia Haghiyilor; din Wuni, familia Wuniyilor;

16

din Ozni, familia Ozniyilor; din Eri, familia Eriyilor;

17

din Arod, familia Arodiyilor; din Areli, familia Areliyilor.

18

Acestea sknt familiile fiilor lui Gad, dupq cei iewiyi la numqrqtoare: patruzeci de mii cinci sute.

19

Fiii lui Iuda: Er wi Onan; dar Er wi Onan au murit kn yara Canaanului.

20

Iatq fiii lui Iuda, dupq familiile lor: din Wela se pogoarq familia Welaniyilor; din Perey, familia Pereyiyilor; din Zerah, familia Zerahiyilor.

21

Fiii lui Perey au fost: Heyron, din care se pogoarq familia Heyroniyilor; Hamul, din care se pogoarq familia Hamuliyilor.

22

Acestea sknt familiile lui Iuda, dupq numqrqtoarea lor: waptezeci wi wase de mii cinci sute.

23

Fiii lui Isahar, dupq familiile lor: din Tola se pogoarq familia Tolaiyilor; din Puva, familia Puviyilor;

24

din Iawub, familia Iawubiyilor; din Wimron, familia Wimroniyilor.

25

Acestea sknt familiile lui Isahar, dupq numqrqtoarea lor: wasezeci wi patru de mii trei sute.

26

Fiii lui Zabulon, dupq familiile lor: din Sered se pogoarq familia Serediyilor; din Elon, familia Eloniyilor; din Iahleel, familia Iahleeliyilor.

27

Acestea sknt familiile Zabuloniyilor, dupq numqrqtoarea lor: wasezeci de mii cinci sute.

28

Fiii lui Iosif, dupq familiile lor: Manase wi Efraim.

29

Fiii lui Manase: din Machir se pogoarq familia Machiriyilor. -Machir a nqscut pe Galaad. Din Galaad se pogoarq familia Galaadiyilor.

30

Iatq fiii lui Galaad: Iezer, din care se pogoarq familia Iezeriyilor; Helec, familia Helechiyilor;

31

Asriel, familia Asrieliyilor; Sihem, familia Sihemiyilor;

32

Wemida, familia Wemidaiyilor; Hefer, familia Heferiyilor.

33

Yelofhad, fiul lui Hefer, n`a avut fii, dar a avut fete. Iatq numele fetelor lui Yelofhad: Mahla, Noa, Hogla, Milca wi Tirya.

34

Acestea sknt familiile lui Manase, dupq numqrqtoarea lor: cincizeci wi douq de mii wapte sute.

35

Iatq fiii lui Efraim, dupq familiile lor: din Wutelah se pogoarq familia Wutelahiyilor; din Becher, familia Becheriyilor; din Tahan, familia Tahaniyilor.

36

Iatq fiii lui Wutelah: din Eran se pogoarq familia Eraniyilor.

37

Acestea sknt familiile fiilor lui Efraim, dupq numqrqtoarea lor: treizeci wi douq de mii cinci sute. Acewtia sknt fiii lui Iosif, dupq familiile lor.

38

Fiii lui Beniamin, dupq familiile lor: din Bela se pogoarq familia Belaiyilor; din Awbel, familia Awbeliyilor; din Ahiram, familia Ahiramiyilor;

39

din Wufam, familia Wufamiyilor; din Hufam, familia Hufamiyilor. -

40

Fiii lui Bela au fost: Ard wi Naaman. Din Ard se pogoarq familia Ardiyilor; din Naaman, familia Naamaniyilor.

41

Acewtia sknt fiii lui Beniamin, dupq familiile lor wi dupq numqrqtoarea lor: patruzeci wi cinci de mii wase sute.

42

Iatq fiii lui Dan, dupq familiile lor: din Wuham se pogoarq familia Wuhamiyilor. Acestea sknt familiile lui Dan, dupq familiile lor.

43

Toate familiile Wuhamiyilor, dupq numqrqtoarea lor: wasezeci wi patru de mii patru sute.

44

Fiii lui Awer, dupq familiile lor: din Imna se pogoarq familia Imniyilor; din Iwvi, familia Iwviyilor; din Beria, familia Beriiyilor. -

45

Din fiii lui Beria se pogoarq: din Heber, familia Heberiyilor; din Malchiel, familia Malchieliyilor.

46

Numele fetei lui Awer era Serah.

47

Acestea sknt familiile fiilor lui Awer, dupq numqrqtoarea lor: cinci zeci wi trei de mii patru sute.

48

Fiii lui Neftali, dupq familiile lor: din Iahyeel se pogoarq familia Iahyeeliyilor; din Guni, familia Guniyilor;

49

din Ieyer, familia Ieyeriyilor; din Wilem, familia Wilemiyilor.

50

Acestea sknt familiile lui Neftali, dupq familiile lor wi dupq numqrqtoarea lor: patruzeci wi cinci de mii patru sute.

51

Acewtia sknt cei iewiyi la numqrqtoare dintre copiii lui Israel: wase sute una de mii wapte sute treizeci.

52

Domnul a vorbit lui Moise, wi i -a zis:

53

,,Yara sq se kmpartq kntre ei, ca sq fie mowtenirea lor, dupq numqrul numelor.

54

Celor ce sknt kn numqr mai mare sq le dai o parte mai mare, wi celor ce sknt kn numqr mai mic sq le dai o parte mai micq; sq se dea fiecqruia partea lui dupq cei iewiyi la numqrqtoare.

55

Dar kmpqryirea yqrii sq se facq prin soryi; s`o ia kn stqpknire dupq numele seminyiilor pqrinyilor lor.

56

Yara sq fie kmpqryitq prin soryi kntre cei ce sknt kn mare numqr wi kntre cei ce sknt kn mic numqr.

57

Iatq Leviyii a cqror numqrqtoare s`a fqcut dupq familiile lor: din Gherwon se pogoarq familia Gherwoniyilor; din Chehat, familia Chehatiyilor; din Merari, familia Merariyilor. -

58

Iatq familiile lui Levi: familia Libniyilor, familia Hebroniyilor, familia Mahliyilor, familia Muwiyilor, familia Coriyilor. Chehat a nqscut pe Amram.

59

Numele nevestei lui Amram era Iochebed, fata lui Levi, care i s`a nqscut lui Levi, kn Egipt; ea a nqscut lui Amram: pe Aaron, pe Moise, wi pe Maria, sora lor.

60

Lui Aaron i s`au nqscut: Nadab wi Abihu, Eleazar wi Itamar.

61

Nadab wi Abihu au murit, cknd au adus knaintea Domnului foc strqin.

62

Cei iewiyi la numqrqtoare, toyi bqrbayii dela vkrsta de o lunq kn sus, au fost de douqzeci wi trei de mii. Ei n`au fost cuprinwi kn numqrqtoarea copiilor lui Israel, pentrucq nu li s`a dat mowtenire kn mijlocul copiilor lui Israel.

63

Acewtia sknt aceia dintre copiii lui Israel a cqror numqrqtoare au fqcut -o Moise wi preotul Eleazar kn ckmpia Moabului, lkngq Iordan, kn faya Ierihonului.

64

Kntre ei, nu era niciunul din copiii lui Israel a cqror numqrqtoare o fqcuse Moise wi preotul Aaron kn pustia Sinai.

65

Cqci Domnul zisese: ,,Vor muri kn pustie, wi nu va rqmknea niciunul din ei, afarq de Caleb, fiul lui Iefune, wi Iosua, fiul lui Nun.``

Numbers 27

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com