Rumanian Bible Cornilescu Version

Numbers 20

Numbers

Return to Index

Chapter 21

1

Kmpqratul Aradului, un Cananit, care locuia la miazqzi, a auzit cq Israel vine pe drumul Atarim. El s`a luptat kmpotriva lui Israel wi a luat mai mulyi prinwi de rqzboi.

2

Atunci Israel a fqcut Domnului o juruinyq, wi a zis: ,,Dacq vei da pe poporul acesta kn mknile mele, ki voi nimici cu desqvkrwire cetqyile.``

3

Domnul a auzit glasul lui Israel, wi a dat pe Cananiyi kn mknile lui. Israeliyii i-au nimicit cu desqvkrwire, pe ei wi cetqyile lor; wi locul acela l-au numit Horma (Nimicire deplinq).

4

Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Rowie, ca sq ocoleascq yara Edomului. Poporul wi -a perdut rqbdarea pe drum

5

wi a vorbit kmpotriva lui Dumnezeu wi kmpotriva lui Moise: ,,Pentru ce ne-ayi scos din Egipt, ca sq murim kn pustie? Cqci nu este nici pkne, nici apq, wi ni s`a sckrbit sufletul de aceastq hranq proastq.``

6

Atunci Domnul a trimes kmpotriva poporului niwte werpi knfocayi, cari au muwcat poporul, awa knckt au murit mulyi oameni kn Israel.

7

Poporul a venit la Moise, wi a zis: ,,Am pqcqtuit, cqci am vorbit kmpotriva Domnului, wi kmpotriva ta. Roagq-te Domnului, ca sq depqrteze de la noi acewti werpi.`` Moise s`a rugat pentru popor.

8

Domnul a zis lui Moise: ,,Fq-yi un warpe knfocat, wi spknzurq -l de o prqjinq; oricine este muwcat, wi va privi spre el, va trqi.``

9

Moise a fqcut un warpe de aramq, wi l -a pus kntr`o prqjinq; wi oricine era muwcat de un warpe, wi privea spre warpele de aramq, trqia.

10

Copiii lui Israel au plecat, wi au tqbqrkt la Obot.

11

Au plecat din Obot, wi au tqbqrkt la Iie-Abarim, kn pustia din faya Moabului, spre rqsqritul soarelui.

12

De acolo au plecat, wi au tqbqrkt kn valea Zered.

13

De acolo au plecat wi au tqbqrkt dincolo de Arnon, care curge prin pustie, iewind din yinutul Amoriyilor; cqci Arnonul face hotarul Moabului, kntre Moab wi Amoriyi.

14

De aceea se zice kn cartea Rqzboaielor Domnului: ,,Vaheb kn Sufa, Wivoaiele Arnonului,

15

Wi scurgerile wivoaielor, Cari se kntind knspre Ar wi se ating cu hotarul lui Moab.``

16

De acolo s`au dus la Beer (Fkntknq). La aceastq fkntknq Domnul a zis lui Moise: ,,Strknge poporul, wi le voi da apq.``

17

Atunci a ckntat Israel ckntarea aceasta: ,,Ykwnewte, fkntknq! Ckntayi kn cinstea ei!

18

Fkntkna, pe care au sqpat -o cqpeteniile, Pe care au sqpat -o mai marii poporului, Cu toiagul de ckrmuire, cu toiegele lor!`` Din pustia aceasta s`au dus la Matana;

19

din Matana, la Nahaliel; din Nahaliel, la Bamot;

20

din Bamot, la valea din ckmpia Moabului, kn vkrful muntelui Pisga, care cautq spre pustie.

21

Israel a trimes soli la Sihon, kmpqratul Amoriyilor, ca sq -i spunq:

22

,,Lasq-mq sq trec prin yara ta; nu vom intra nici kn ogoare, nici kn vii, wi nu vom bea apq din fkntkni; vom yinea drumul kmpqrqtesc, pknq vom trece de yinutul tqu.``

23

Sihon n`a kngqduit lui Israel sq treacq prin yinutul lui. Sihon a strkns tot poporul, wi a iewit knaintea lui Israel, kn pustie. A venit la Iahay, wi s`a luptat kmpotriva lui Israel.

24

Israel l -a bqtut cu ascuyiwul sqbiei wi i -a cucerit yara dela Arnon pknq la Iaboc, pknq la hotarul copiilor lui Amon; cqci hotarul copiilor lui Amon era kntqrit.

25

Israel a luat toate cetqyile acelea, wi s`a awezat kn toate cetqyile Amoriyilor, kn Hesbon wi kn toate satele de prin kmprejurimi.

26

Cqci Hesbonul era cetatea lui Sihon, kmpqratul Amoriyilor. El pornise cu rqzboi kmpotriva kmpqratului dinainte al Moabului, wi -i luase toatq yara pknq la Arnon.

27

De aceea zic poeyii: ,,Veniyi la Hesbon! Sq se zideascq din nou wi sq se kntqreascq cetatea lui Sihon.

28

Cqci a iewit un foc din Hesbon, O flacqrq din cetatea lui Sihon, Wi a mistuit pe Ar-Moab, Pe locuitorii knqlyimilor Arnonului.

29

Vai de tine, Moab! Ewti pierdut, poporul lui Chemow! El a fqcut pe fiii lui fugari, Wi pe fetele lui le -a dat roabe Lui Sihon, kmpqratul Amoriyilor.

30

Noi am aruncat cu sqgeyile asupra lor: Din Hesbon pknq la Dibon totul este nimicit; Am pustiit pknq la Nofah, Care se kntinde pknq la Medeba.``

31

Israel s`a awezat astfel kn yara Amoriyilor.

32

Moise a trimes sq iscodeascq Iaezerul. Au luat satele cari yineau de el, wi au isgonit pe Amoriyii cari erau kn ele.

33

Au schimbat apoi drumul, wi s` -au suit pe drumul care duce la Basan. Og, kmpqratul Basanului, le -a iewit knainte, cu tot poporul lui, ca sq lupte kmpotriva lor la Edrei.

34

Domnul a zis lui Moise: ,,Nu te teme de el; cqci kl dau kn mknile tale, pe el wi tot poporul lui, wi toatq yara lui; sq -i faci cum ai fqcut lui Sihon, kmpqratul Amoriyilor, care locuia la Hesbon.``

35

Wi ei l-au bqtut, pe el wi pe fiii lui, wi tot poporul lui, de n`au lqsat sq scape unul mqcar, wi au pus mkna pe yara lui.

Numbers 22

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com