Rumanian Bible Cornilescu Version

Numbers 15

Numbers

Return to Index

Chapter 16

1

Core, fiul lui Iyehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, s`a rqsculat kmpreunq cu Datan wi Abiram, fiii lui Eliab, wi On, fiul lui Pelet, cktewi trei fiii lui Ruben.

2

S`au rqsculat kmpotriva lui Moise, kmpreunq cu douq sute cincizeci de oameni din copiii lui Israel, din fruntawii adunqrii, din ceice erau chemayi la sfat, wi cari erau oameni cu nume.

3

Ei s`au adunat kmpotriva lui Moise wi Aaron, wi le-au zis: ,,Destul! cqci toatq adunarea, toyi sknt sfinyi, wi Domnul este kn mijlocul lor. Pentruce vq ridicayi voi mai pesus de adunarea Domnului?``

4

Cknd a auzit Moise lucrul acesta, a cqzut cu faya la pqmknt.

5

A vorbit lui Core wi la toatq ceata lui, wi a zis: ,,Mkne, Domnul va arqta cine este al Lui wi cine este sfknt, wi -l va lqsa sq se apropie de El; va lqsa sq se apropie de El pe acela pe care -l va alege.

6

Iatq ce sq faceyi. Luayi cqdelniye, Core wi toatq ceata lui.

7

Mkne, puneyi foc kn ele, wi puneyi tqmkie pe el knaintea Domnului. Acela pe care -l va alege Domnul, va fi sfknt. Destul, copiii lui Levi.``

8

Moise a zis lui Core: ,,Ascultayi dar, copiii lui Levi!

9

Prea puyin lucru este oare pentru voi cq Dumnezeul lui Israel v`a ales din adunarea lui Israel, lqskndu-vq sq vq apropiayi de El, ca sq fiyi kntrebuinyayi la slujba cortului Domnului, wi sq vq knfqyiwayi knaintea adunqrii ca sq -i slujiyi?

10

V`a lqsat sq vq apropiayi de El, pe tine, wi pe toyi frayii tqi, pe copiii lui Levi, wi acum mai voiyi wi preoyia!

11

De aceea te aduni tu wi ceata ta kmpotriva Domnului! Cqci cine este Aaron, ca sq ckrtiyi kmpotriva lui?``

12

Moise a trimes sq cheme pe Datan wi pe Abiram, fiii lui Eliab. Dar ei au zis: ,,Nu ne suim.

13

N`ajunge cq ne-ai scos dintr`o yarq, unde curge lapte wi miere, ca sq ne faci sq murim kn pustie, de vrei sq mai wi stqpknewti peste noi?

14

Ce bine ne-ai mai dus kntr`o yarq unde curge lapte wi miere, wi ce bine ne-ai mai dat kn stqpknire ogoare wi vii! Crezi cq poyi sq iei ochii oamenilor? Nu ne suim!``

15

Moise s`a mkniat foarte tare, wi a zis Domnului: ,,Nu cquta la darul lor. Nu le-am luat nici mqcar un mqgar, wi n`am fqcut rqu niciunuia din ei.``

16

Moise a zis lui Core: ,,Tu wi toatq ceata ta, mkne sq fiyi knaintea Domnului, tu wi ei, kmpreunq cu Aaron.

17

Luayi-vq fiecare cqdelniya lui, puneyi tqmkie kn ea, wi aduceyi fiecare knaintea Domnului cqdelniya lui: douq sute cincizeci de cqdelniye; tu wi Aaron, sq vq luayi wi voi fiecare cqdelniya lui.``

18

Wi-au luat fiecare cqdelniya, au pus foc kn ea, au pus tqmkie kn foc, wi au stqtut la uwa cortului kntklnirii, kmpreunq cu Moise wi Aaron.

19

Wi Core a chemat toatq adunarea kmpotriva lui Moise wi Aaron, la uwa cortului kntklnirii. Atunci slava Domnului s`a arqtat kntregei adunqri.

20

Wi Domnul a vorbit lui Moise wi lui Aaron, wi a zis:

21

,,Despqryiyi-vq din mijlocul acestei adunqri, wi -i voi topi kntr`o clipq.``

22

Ei au cqzut cu feyele la pqmknt, wi au zis: ,,Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor oricqrui trup! Un singur om a pqcqtuit, wi sq Te mknii kmpotriva kntregei adunqri?``

23

Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

24

,,Vorbewte adunqrii, wi spune -i: ,Dayi-vq la o parte din preajma locuinyei lui Core, Datan wi Abiram!``

25

Moise s`a sculat, wi s`a dus la Datan wi Abiram; wi bqtrknii lui Israel au mers dupq el.

26

A vorbit adunqrii, wi a zis: ,,Depqrtayi-vq de corturile acestor oameni rqi, wi nu vq atingeyi de nimic din ce este al lor, ca sq nu periyi odatq cu pedepsirea lor pentru toate pqcatele lor.``

27

Ei s`au depqrtat din preajma locuinyei lui Core, Datan wi Abiram. Datan wi Abiram au iewit afarq, wi au stqtut la uwa corturilor lor, cu nevestele, copiii wi pruncii lor.

28

Moise a zis: ,,Iatq cum veyi cunoawte cq Domnul m`a trimes sq fac toate aceste lucruri, wi sq nu lucrez din capul meu.

29

Dacq oamenii acewtia vor muri cum mor toyi oamenii wi dacq vor avea aceeaw soartq ca toyi oamenii, nu m`a trimes Domnul;

30

dar dacq Domnul va face un lucru ne mai auzit, dacq pqmkntul kwi va deschide gura ca sq -i knghitq cu tot ce au, awa knckt se vor pogork de vii kn locuinya moryilor, -atunci veyi wti cq oamenii acewtia au hulit pe Domnul.``

31

Pe cknd isprqvea el de spus toate aceste vorbe, pqmkntul de subt ei s`a despicat kn douq.

32

Pqmkntul wi -a deschis gura, wi i -a knghiyit, pe ei wi casele lor, kmpreunq cu toyi oamenii lui Core wi toate averile lor.

33

Wi s`au pogorkt astfel de vii kn locuinya moryilor, ei wi tot ce aveau; pqmkntul i -a acoperit de tot, wi au perit din mijlocul adunqrii.

34

Tot Israelul, care era kn jurul lor, cknd au yipat ei, a fugit; cqci ziceau: ,,Sq fugim ca sq nu ne knghitq pqmkntul!``

35

Un foc a iewit dela Domnul, wi a mistuit pe cei douq sute cinci zeci de oameni cari aduceau tqmkia.

36

Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

37

,,Spune lui Eleazar, fiul preotului Aaron, sq scoatq cqdelniyele din foc wi sq lepede focul din ele, cqci sknt sfinyite.

38

Cu cqdelniyele acestor oameni cari au pqcqtuit wi au ispqwit pqcatul cu viaya lor, sq se facq niwte plqci kntinse, cu cari sq se acopere altarul. Fiindcq au fost aduse knaintea Domnului wi sknt sfinyite, sq slujeascq de aducere aminte copiilor lui Israel.

39

Preotul Eleazar a luat cqdelniyele de aramq, pe cari le aduseserq cei arwi, wi a fqcut din ele niwte plqci pentru acoperirea altarului.

40

Acesta este un semn de aducere aminte pentru copiii lui Israel, pentru ca niciun strqin, care nu este din neamul lui Aaron, sq nu se apropie sq aducq tqmkie knaintea Domnului, wi sq nu i se kntkmple ca lui Core wi cetei lui, dupq cum spusese Domnul prin Moise.

41

A doua zi, toatq adunarea copiilor lui Israel a ckrtit kmpotriva lui Moise wi kmpotriva lui Aaron, zicknd: ,,Voi ayi omorkt pe poporul Domnului!``

42

Pe cknd se strkngea adunarea kmpotriva lui Moise wi kmpotriva lui Aaron, wi pe cknd kwi kndreptau privirile spre cortul kntklnirii, iatq cq l -a acoperit norul, wi s`a arqtat slava Domnului.

43

Atunci Moise wi Aaron au venit knaintea cortului kntklnirii.

44

Wi Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

45

,,Dayi-vq la o parte din mijlocul acestei adunqri, wi -i voi topi kntr`o clipq!`` Ei au cqzut cu feyele la pqmknt;

46

wi Moise a zis lui Aaron: ,,Ia cqdelniya, pune foc kn ea de pe altar, pune tqmkie kn ea, du-te repede la adunare, wi fq ispqwire pentru ei; cqci a izbucnit mknia Domnului, wi a knceput urgia.``

47

Aaron a luat cqdelniya, cum zisese Moise, wi a alergat kn mijlocul adunqrii; wi iatq cq kncepuse urgia printre popor. El a tqmkiat wi a fqcut ispqwire pentru norod.

48

S`a awezat kntre cei moryi wi kntre cei vii, wi urgia a kncetat.

49

Patrusprezece mii wapte sute de inwi au murit de urgia aceasta, afarq de ceice muriserq din pricina lui Core.

50

Aaron s`a kntors la Moise, la uwa cortului kntklnirii. Urgia kncetase.

Numbers 17

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com