Rumanian Bible Cornilescu Version

Numbers 13

Numbers

Return to Index

Chapter 14

1

Toatq adunarea a ridicat glasul wi a knceput sq yipe. Wi poporul a plkns kn noaptea aceea.

2

Toyi copiii lui Israel au ckrtit kmpotriva lui Moise wi Aaron, wi toatq adunarea le -a zis: ,,De ce n`om fi murit noi kn yara Egiptului, sau de ce n`om fi murit kn pustia aceasta?

3

Pentruce ne duce Domnul kn yara aceasta, kn care vom cqdea uciwi de sabie, iar nevestele noastre wi copilawii nowtri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine sq ne kntoarcem kn Egipt?``

4

Wi au zis unul altuia: ,,Sq ne alegem o cqpetenie, wi sq ne kntoarcem kn Egipt.``

5

Moise wi Aaron au cqzut cu faya la pqmknt, kn faya kntregei adunqri a copiilor lui Israel care era strknsq la o laltq.

6

Wi, dintre cei ce iscodiserq yara, Iosua, fiul lui Nun, wi Caleb, fiul lui Iefune, wi-au rupt hainele,

7

wi au vorbit astfel kntregei adunqri a copiilor lui Israel: ,,Yara pe care am strqbqtut -o noi ca s`o iscodim, este o yarq foarte bunq, minunatq.

8

Dacq Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce kn yara aceasta, wi ne -o va da: este o yarq kn care curge lapte wi miere.

9

Numai, nu vq rqzvrqtiyi kmpotriva Domnului, wi nu vq temeyi de oamenii din yara aceea, cqci ki vom mknca. Ei nu mai au niciun sprijin: Domnul este cu noi, nu vq temeyi de ei!``

10

Toatq adunarea vorbea sq -i ucidq cu pietre, cknd slava Domnului s`a arqtat peste cortul kntklnirii, knaintea tuturor copiilor lui Israel.

11

Wi Domnul a zis lui Moise: ,,Pknq cknd Mq va nesocoti poporul acesta? Pknq cknd nu va crede el kn Mine, cu toate minunile pe cari le fac kn mijlocul lui?

12

De aceea, kl voi lovi cu ciumq, wi -l voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mai mare wi mai puternic deckt el.``

13

Moise a zis Domnului: ,,Egiptenii vor auzi lucrul acesta, ei, din mijlocul cqrora ai scos pe poporul acesta prin puterea Ta.

14

Wi vor spune locuitorilor yqrii aceleia. Ei wtiau cq Tu, Domnul, ewti kn mijlocul poporului acestuia; cq Te arqtai kn chip vqzut, Tu, Domnul; cq norul Tqu stq peste el; cq Tu mergi knaintea lui ziua kntr`un stklp de nor, wi noaptea kntr`un stklp de foc.

15

Dacq omori pe poporul acesta ca pe un singur om, neamurile, cari au auzit vorbindu-se de Tine, vor zice:

16

,Domnul n`avea putere sq ducq pe poporul acesta kn yara pe care jurase cq i -o va da: de aceea l -a omorkt kn pustie!`

17

Acum, sq se arate puterea Domnului kn mqrimea ei, cum ai spus cknd ai zis:

18

,Domnul este kncet la mknie wi bogat kn bunqtate, iartq fqrqdelegea wi rqsvrqtirea; dar nu yine pe cel vinovat drept nevinovat, wi pedepsewte fqrqdelegea pqrinyilor kn copii pknq la al treilea wi la al patrulea neam.

19

Iartq dar fqrqdelegea poporului acestuia, dupq mqrimea kndurqrii Tale, cum ai iertat poporului acestuia din Egipt pknq aici.``

20

Wi Domnul a spus: ,,Iert cum ai cerut.

21

Dar ckt este de adevqrat cq Eu sknt viu wi cq slava Domnului va umplea tot pqmkntul,

22

atkt este de adevqrat cq toyi ceice au vqzut cu ochii lor slava Mea, wi minunile pe cari le-am fqcut kn Egipt wi kn pustie, wi totuw M`au ispitit de zece ori acum, wi n`au ascultat glasul Meu,

23

toyi aceia nu vor vedea yara pe care am jurat pqrinyilor lor cq le -o voi da, wi anume, toyi cei ce M`au nesocotit, n`o vor vedea.

24

Iar pentrucq robul Meu Caleb a fost knsufleyit de un alt duh, wi a urmat kn totul calea Mea, kl voi face sq intre kn yara kn care s`a dus, wi urmawii lui o vor stqpkni.

25

Amaleciyii wi Canaaniyii locuiesc valea aceasta: deci mkne, kntoarceyi-vq, wi plecayi kn pustie, pe calea care duce spre Marea Rowie.``

26

Domnul a vorbit lui Moise wi lui Aaron, wi a zis:

27

,,Pknq cknd voi lqsa aceastq rea adunare sq ckrteascq kmpotriva Mea? Am auzit ckrtirile copiilor lui Israel, cari ckrteau kmpotriva Mea.

28

Spune-le: ,Pe viaya Mea!` zice Domnul, ,cq vq voi face kntocmai cum ayi vorbit kn auzul urechilor Mele.

29

Trupurile voastre moarte vor cqdea kn pustia aceasta. Voi toyi, a cqror numqrqtoare s`a fqcut, numqrkndu-vq dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, wi cari ayi ckrtit kmpotriva Mea,

30

nu veyi intra kn yara pe care jurasem cq vq voi da -o s`o locuiyi, afarq de Caleb, fiul lui Iefune, wi Iosua, fiul lui Nun.

31

Pe copilawii vowtri knsq, despre cari ayi zis cq vor fi de jaf, ki voi face sq intre kn ea, ca sq cunoascq yara pe care ayi nesocotit -o voi.

32

Iar ckt despre voi, trupurile voastre moarte vor cqdea kn pustie.

33

Wi copiii vowtri vor rqtqci patruzeci de ani kn pustie, wi vor ispqwi astfel pqcatele voastre, pknq ce toate trupurile voastre moarte vor cqdea kn pustie.

34

Dupq cum kn patruzeci de zile ayi iscodit yara, tot awa, patruzeci de ani veyi purta pedeapsa fqrqdelegilor voastre; adicq un an de fiecare zi: wi veyi wti atunci ce knseamnq sq-Mi trag Eu mkna de la voi.

35

Eu, Domnul, am vorbit! Kn adevqr, awa voi face acestei rele adunqri, care s`a unit kmpotriva Mea; vor fi nimiciyi kn pustia aceasta wi kn ea vor muri.``

36

Bqrbayii pe cari ki trimesese Moise sq iscodeascq yara, wi cari, la kntoarcerea lor, fqcuserq ca toatq adunarea sq ckrteascq kmpotriva lui, knegrind yara;

37

oamenii acewtia, cari knegriserq yara, au murit acolo knaintea Domnului, loviyi de o moarte nqpraznicq.

38

Numai Iosua, fiul lui Nun, wi Caleb, fiul lui Iefune, au rqmas cu viayq dintre oamenii aceia cari se duseserq sq iscodeascq yara.

39

Moise a spus aceste lucruri tuturor copiilor lui Israel; wi poporul a fost kntr`o mare jale.

40

S`au sculat dis de dimineayq a doua zi, wi s`au suit pe vkrful muntelui, zicknd: ,,Iatq-ne! skntem gata sq ne suim kn locul de care a vorbit Domnul, cqci am pqcqtuit.``

41

Moise a zis: ,,Pentruce cqlcayi porunca Domnului? Nu veyi izbuti.

42

Nu vq suiyi, cqci Domnul nu este kn mijlocul vostru! Nu cqutayi sq fiyi bqtuyi de vrqjmawii vowtri.

43

Cqci Amaleciyii wi Cananiyii sknt knaintea voastrq, wi veyi cqdea uciwi de sabie; odatq ce v`ayi abqtut de la Domnul, Domnul nu va fi cu voi.``

44

Ei s`au kndqrqtnicit wi s`au suit pe vkrful muntelui; dar chivotul legqmkntului wi Moise n`au iewit din mijlocul taberii.

45

Atunci s`au pogorkt Amaleciyii wi Cananiyii, cari locuiau pe muntele acela, i-au bqtut, wi i-au tqiat kn bucqyi pknq la Horma.

Numbers 15

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com