Rumanian Bible Cornilescu Version

Numbers 8

Numbers

Return to Index

Chapter 9

1

Domnul a vorbit lui Moise, kn pustia Sinai, kn luna kntki a anului al doilea, dupq iewirea lor din yara Egiptului. Wi a zis:

2

,,Copiii lui Israel sq prqznuiascq Pawtele la vremea hotqrktq.

3

Sq le prqznuiyi la vremea hotqrktq, kn a patrusprezecea zi a lunii acesteia, seara1; sq le prqznuiyi dupq toate legile, wi dupq toate poruncile privitoare la ele.``

4

Moise a vorbit copiilor lui Israel, sq prqznuiascq Pawtele.

5

Wi au prqznuit Pawtele kn a patrusprezecea zi a lunii kntki, seara1, kn pustia Sinai; copiii lui Israel au fqcut kntocmai dupq toate poruncile, pe cari le dqduse lui Moise Domnul.

6

S`a kntkmplat cq niwte oameni, fiind necurayi din pricinq cq se atinseserq de un mort, nu puteau prqznui Pawtele kn ziua aceea. Ei s`au knfqyiwat kn aceeaw zi knaintea lui Moise wi knaintea lui Aaron.

7

Wi oamenii aceia au zis lui Moise: ,,Noi skntem necurayi din pricina unui mort; de ce sq fim nevoiyi sq nu ne aducem la vremea hotqrktq darul cuvenit Domnului kn mijlocul copiilor lui Israel?``

8

Moise le -a rqspuns: ,,Awteptayi sq vqd ce vq poruncewte Domnul.``

9

Wi Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

10

,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le: ,Dacq cineva dintre voi sau dintre urmawii vowtri este necurat din pricina unui mort, sau este kntr`o cqlqtorie lungq, totuw sq prqznuiascq Pawtele kn cinstea Domnului.

11

Wi, sq le prqznuiascq kn luna a doua, kn ziua a patrusprezecea, seara1; sq le mqnknce cu azimi wi ierburi amare.

12

Sq nu lase din ele nimic pknq a doua zi dimineaya, wi sq nu frkngq niciun os din ele. Sq le prqznuiascq dupq toate poruncile privitoare la Pawte.

13

Dacq cineva nu este necurat, nici nu este kn cqlqtorie, wi totuw nu prqznuiewte Pawtele, sufletul acela sq fie nimicit din poporul lui; pentru cq n`a adus darul cuvenit Domnului la vremea hotqrktq, omul acela sq-wi ia pedeapsa pentru pqcatul lui.

14

Dacq un strqin, care locuiewte kntre voi, prqznuiewte Pawtele Domnului, sq se yinq de legile wi poruncile privitoare la Pawte. Aceeaw lege sq fie kntre voi, pentru strqin ca wi pentru bqwtinaw.``

15

Kn ziua cknd a fost awezat cortul, norul a acoperit locawul cortului kntklnirii; wi, de seara pknq dimineaya deasupra cortului era ca knfqyiwarea unui foc.

16

Totdeauna era awa: ziua, norul acoperea cortul, iar noaptea avea knfqyiwarea unui foc.

17

Cknd se ridica norul de pe cort, porneau wi copiii lui Israel; wi acolo unde se oprea norul, tqbqrau wi copiii lui Israel.

18

Copiii lui Israel porneau dupq porunca Domnului wi tqbqrau dupq porunca Domnului; tqbqrau atkta vreme ckt rqmknea norul deasupra cortului.

19

Cknd norul rqmknea mai multq vreme deasupra cortului, copiii lui Israel ascultau de porunca Domnului, wi nu porneau.

20

Cknd norul rqmknea mai puyine zile deasupra cortului, ei tqbqrau dupq porunca Domnului, wi porneau dupq porunca Domnului.

21

Dacq norul se oprea de seara pknq dimineaya, wi se ridica dimineaya, atunci porneau wi ei. Dacq norul se ridica dupq o zi wi o noapte, atunci porneau wi ei.

22

Dacq norul se oprea deasupra cortului douq zile, sau o lunq, sau un an, copiii lui Israel rqmkneau tqbqrkyi, wi nu porneau; wi cknd se ridica, porneau wi ei.

23

Tqbqrau dupq porunca Domnului, wi porneau dupq porunca Domnului; ascultau de porunca Domnului, de porunca Domnului datq prin Moise.

Numbers 10

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com