Rumanian Bible Cornilescu Version

Numbers 7

Numbers

Return to Index

Chapter 8

1

Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

2

,,Vorbewte lui Aaron, wi spune -i: Cknd vei aweza candelele kn sfewnic, cele wapte candele vor trebui sq lumineze kn partea dinainte a sfewnicului.``

3

Aaron a fqcut awa; a awezat candelele kn partea dinainte a sfewnicului, cum poruncise lui Moise Domnul.

4

Sfewnicul era de aur bqtut; atkt piciorul ckt wi florile lui, erau de aur bqtut. Moise fqcuse sfewnicul dupq chipul, pe care i -l arqtase Domnul.

5

Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

6

,,Ia pe Leviyi din mijlocul copiilor lui Israel, wi curqyewte -i.

7

Iatq cum sq -i curqyewti: Stropewte -i cu apq ispqwitoare; sq lase sq treacq briciul peste tot trupul lor, sq-wi spele hainele, wi sq se curqyeascq.

8

Sq ia apoi un viyel, cu darul de mkncare obicinuit, fqcut din floare de fqinq, frqmkntatq cu untdelemn; wi sq mai iei un alt viyel pentru jertfa de ispqwire.

9

Sq apropii pe Leviyi knaintea cortului kntklnirii, wi sq strkngi toatq adunarea copiilor lui Israel.

10

Sq apropii pe Leviyi knaintea Domnului; wi copiii lui Israel sq-wi punq mknile pe Leviyi.

11

Aaron sq legene pe Leviyi kntr`o parte wi kntr`alta knaintea Domnului, ca un dar legqnat din partea copiilor lui Israel; wi sq fie knchinayi astfel kn slujba Domnului.

12

Leviyii sq-wi punq mknile pe capul viyeilor, wi sq aduci unul ca jertfq de ispqwire, wi altul ca ardere de tot, ca sq faci ispqwire pentru Leviyi.

13

Sq pui pe Leviyi kn picioare knaintea lui Aaron wi knaintea fiilor lui, wi sq -i legeni kntr`o parte wi kntr`alta, ca un dar legqnat Domnului.

14

Awa sq desparyi pe Leviyi din mijlocul copiilor lui Israel; wi Leviyii vor fi ai Mei.

15

Dupq aceea, Leviyii sq vinq sq facq slujba kn cortul kntklnirii. Astfel sq -i curqyewti wi sq -i legeni kntr`o parte wi kntr`alta, ca un dar legqnat.

16

Cqci ei Kmi sknt dayi cu totul din mijlocul copiilor lui Israel: Eu i-am luat pentru Mine kn locul kntkilor nqscuyi, din toyi kntkii nqscuyi ai copiilor lui Israel.

17

Cqci orice kntki nqscut al copiilor lui Israel este al Meu, atkt din oameni ckt wi din dobitoace; Mie Mi i-am knchinat kn ziua cknd am lovit pe toyi kntkii nqscuyi kn yara Egiptului.

18

Wi Eu am luat pe Leviyi kn locul tuturor kntkilor nqscuyi ai copiilor lui Israel.

19

Am dat pe Leviyi kn totul lui Aaron wi fiilor lui, din mijlocul copiilor lui Israel, ca sq facq slujbq pentru copiii lui Israel kn cortul kntklnirii, sq facq ispqwire pentru copiii lui Israel, wi astfel copiii lui Israel sq nu fie loviyi cu nici o urgie, cknd se vor apropia de sfkntul locaw.``

20

Moise, Aaron wi toatq adunarea copiilor lui Israel, au fqcut cu Leviyii tot ce poruncise lui Moise Domnul despre Leviyi; awa au fqcut copiii lui Israel cu ei.

21

Leviyii s`au curqyit, wi wi-au spqlat hainele. Aaron i -a legqnat kntr`o parte wi kntr`alta, ca un dar legqnat knaintea Domnului, wi a fqcut ispqwire pentru ei, ca sq -i curqyeascq.

22

Dupq aceea, Leviyii au venit sq-wi facq slujba kn cortul kntklnirii, kn faya lui Aaron wi a fiilor lui. Kntocmai cum poruncise lui Moise Domnul cu privire la Leviyi, awa s`a fqcut cu ei.

23

Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

24

,,Iatq legea privitoare la Leviyi. Dela vkrsta de douqzeci wi cinci de ani kn sus, orice Levit va intra kn slujba cortului kntklnirii ca sq kndeplineascq o slujbq acolo.

25

Dela vkrsta de cincizeci de ani kncolo, sq iasq din slujbq, wi sq nu mai slujeascq.

26

Va putea sq ajute pe frayii lui kn cortul kntklnirii, sq pqzeascq ce le este dat kn grijq; dar sq nu mai facq slujbq. Awa sq faci cu Leviyii kn ce privewte slujbele lor.``

Numbers 9

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com